Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zakup energii elektrycznej do punktów poboru grupy gmin Mieszkowice i Moryń oraz ich jednostek organizacyjnych utworzonej na podstawie porozumienia, które upoważnia gminę Mieszkowice do roli Zamawiającego

Mieszkowice: Zakup energii elektrycznej do punktów poboru grupy gmin Mieszkowice i Moryń oraz ich jednostek organizacyjnych utworzonej na podstawie porozumienia, które upoważnia gminę Mieszkowice do roli Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 172690 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, faks 91 4145031.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej do punktów poboru grupy gmin Mieszkowice i Moryń oraz ich jednostek organizacyjnych utworzonej na podstawie porozumienia, które upoważnia gminę Mieszkowice do roli Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla 212 punktów poboru Gminy Mieszkowice i gminy Moryń oraz ich jednostek organizacyjnych w imieniu których na podstawie zawartego porozumienia upoważnia gminę Mieszkowice do roli Zamawiającego. Zakres zamówienia obejmuje wolumen energii elektrycznej na poziomie (+/-15%) 1469735 kWh na okres 12-tu miesięcy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie odrębnych umów w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 15% zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem wynikające ze zwiększonego zużycia energii elektrycznej

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059). Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę dokumentów złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstąpił od opisania warunku

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstąpił od opisania warunku

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstąpił od opisania warunku

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający odstąpił od opisania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.mieszkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. Fryderyka Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. Fryderyka Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Sekretariat (I piętro, pokój nr 4).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                                              Burmistrz Mieszkowic

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie_BIP.pdf (PDF, 225KB) 2014-05-22 10:09:09 225KB 548 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-05-22 10:09:09 1.3MB 392 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania i odpowiedzi_1.pdf (PDF, 316KB) 2014-05-27 13:47:57 316KB 590 razy
2 Załącznik nr 1 do SIWZ.xls (XLS, 114KB) 2014-05-27 13:48:23 114KB 573 razy
3 Załącznik nr 2 do SIWZ.doc (DOC, 46.KB) 2014-05-27 13:48:34 46.KB 518 razy
4 Załącznik nr 3 do SIWZ.doc (DOC, 25KB) 2014-05-27 13:48:52 25KB 526 razy
5 Załącznik nr 4 do SIWZ.doc (DOC, 25KB) 2014-05-27 13:49:13 25KB 518 razy
6 Załącznik nr 5a do SIWZ.doc (DOC, 33KB) 2014-05-27 13:49:34 33KB 525 razy
7 Załącznik nr 5b do SIWZ.doc (DOC, 26KB) 2014-05-27 13:49:52 26KB 544 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_energia elektryczna.pdf (PDF, 57.KB) 2014-06-03 12:37:17 57.KB 580 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia _energia elektryczna.docx (DOCX, 13.KB) 2014-06-18 12:36:34 13.KB 525 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 22-05-2014 10:09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 22-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 29-10-2014 12:26:46