Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłosów

                                                                                                                     Mieszkowice, dnia 04.06.2014r.

GP.271.4.2014

Mieszkowice: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłosów,Numer ogłoszenia: 120399 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, faks 91 4145031.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.mieszkowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłosów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje:
- naprawę ścian,
- remont elewacji - tynków,
- przemurowanie kominów na cegłę z klinkieru,
- remont pokrycia dachu, - wymiana obróbek blacharskich,
 - wymiana rynien i rur spustowych,
- wymianę istniejących okien drewnianych na okna z PCV,
- wymianę drzwi wejściowych z drewnianych ( wejście główne) na drewniane, drzwi do kotłowni - z drewnianych na metalowe - ocieplone
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,
- wykonanie izolacji cieplnej ścian fundamentowych ze styroduru gr 5cm z okładziną tynku żywicznego GRAMPLAST ( z wykonaniem wykopów i późniejszym ich zasypaniem)
- rozebranie i wykonanie nowych schodów zarówno wejścia do budynku głównego jak i do kotłowni,
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem frezowanym gr 10 cm z wykonaniem tynku strukturalnego - AKRYLOWY - malowany względnie w masie barwiony,
- wykonanie opaski betonowej wokół budynku,
- zdemontowanie istniejącego przyłącza napowietrznego, sztycy i wykonanie nowego przyłącza energetycznego z umocowaniem sztycy na ścianie szczytowej wraz z Tablicą główną,
- wykonanie montażu na odcinku od zabezpieczenia głównego do zasilenia tablicy bezpiecznikowej zamontowanej w korytarzu świetlicy ( strona prawa) oraz zasilenie pomieszczenia kotłowni - przewody montowane przed klejeniem styropianu na ścianach zewnętrznych,
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na odcinku od studni kanalizacyjnej do wejścia w pomieszczeniu kotłowni,
- zamontowanie rury wywiewnej instalacji kanalizacyjnej,
- zamontowanie kratek wywiewnych instalacji wentylacyjnej w ścianach kotłowni i sanitariatów,
- zamontowanie kratki nawiewnej pomieszczenia kotłowni.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.09.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wadium należy wnieść w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna pracę podobną do przedmiotu zamówienia, polegającą na budowie, przebudowie, remoncie obiektu kubaturowego o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 złotych, słownie: dwieście tysięcy złotych.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą (kierownik budowy), posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
  a) konstrukcyjno - budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca przedstawi informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
  z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz),

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Za istotne zmiany uważa się:

1) przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

2) zmianę wynagrodzenia;

3) zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy.

Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach:

1) wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie wpływa na realizację niniejszej umowy, 3) istotnej zmiany przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, 4) przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje,

5) działania siły wyższej, czyli zdarzeni zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć np. huragan , powódź,

6) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: zmiany urzędowej stawki podatku VAT. Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wskazane w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub
z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającą między innymi:

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienia zmiany ,

3) Opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy Dokonanie zmian wymaga podpisania przez obie strony aneksu do umowy, na piśmie pod rygorem nieważności.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia

 


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Referat GPiOŚ, II piętro pok. Nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Sekretariat I piętro pok. Nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieiniu_świetlica Kłosów.docx (DOCX, 23.KB) 2014-06-04 12:57:52 23.KB 574 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ remont świetlicy wiejskiej w Kłosowie.docx (DOCX, 93.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 12:57:52 93.KB 144 razy
2 zał_1_oferta cenowa.doc (DOC, 38KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 12:58:07 38KB 155 razy
3 zał_2_oświadczenie o braku podst. do wykluczenia.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 12:58:26 34KB 144 razy
4 Zał_3_ grupa kapitałowa.doc (DOC, 45KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 12:59:53 45KB 137 razy
5 Zał_4_ ośw. o spełnianiu warunków udziału w postęowaniu.doc (DOC, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:00:31 34.KB 165 razy
6 zał_5_wykaz najważniejszych robót budowlanych.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:00:47 35KB 140 razy
7 Zał_6_ wykaz osob.doc (DOC, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:07:31 34.KB 135 razy
8 zał_7_oświadczenie o posiadaniu uprawnień.doc (DOC, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:07:52 33.KB 138 razy
9 zał_8_Umowa_remont_murów.doc (DOC, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:08:06 120KB 135 razy
10 zał. 9 przedmiar robót - pomocniczy.pdf (PDF, 628KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:09:08 628KB 287 razy
11 zestawienie stolarki.pdf (PDF, 275KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:09:39 275KB 431 razy
12 OPIS TECHNICZNY świetlicy KŁOSÓW.doc (DOC, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:12:46 32KB 183 razy
13 OST ogolna specyfikacja techniczna.doc (DOC, 166KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:12:59 166KB 128 razy
14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STRONA Tytułowa.doc (DOC, 19KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:13:23 19KB 131 razy
15 SST I- roboty rozbiorkowe.doc (DOC, 60.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:13:43 60.KB 138 razy
16 SST II - roboty ziemne.doc (DOC, 62KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:14:04 62KB 150 razy
17 SST III - konstrukcje murowe.doc (DOC, 94KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:14:19 94KB 150 razy
18 SST IV - konstrukcje betonowe i zelbetowe.doc (DOC, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:14:41 121KB 141 razy
19 SST IX - Instalacje elektryczne i odgromowe.rtf (RTF, 77.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:14:57 77.KB 165 razy
20 SST V a - stolarka okienna z PCV.doc (DOC, 63.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:15:24 63.KB 131 razy
21 SST V b - stolarka drzwiowa.doc (DOC, 76.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:16:23 76.KB 149 razy
22 SST VI - pokrycia dachowe z papy i obr blacharskie.doc (DOC, 70KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:16:39 70KB 144 razy
23 SST VII - konstrukcje drewniane i ciesielskie.doc (DOC, 159KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:17:14 159KB 129 razy
24 SST VIII - IZOLACJE TERMICZNE I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE.doc (DOC, 150KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:17:41 150KB 135 razy
25 SST X - instalacje kanalizacyjne zewn.doc (DOC, 172KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-04 13:17:54 172KB 164 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze_świetlica kłosów.docx (DOCX, 17.KB) 2014-06-26 10:34:49 17.KB 530 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_świetlica Kłosów.docx (DOCX, 14.KB) 2014-07-22 09:10:04 14.KB 581 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 04-06-2014 12:57:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 04-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 29-10-2014 12:26:30