Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.

Mieszkowice, dnia 11.06.2014r.

GP,271.5.2014

 

Mieszkowice: Budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.Numer ogłoszenia: 125685 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, faks 91 4145031.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Budowa kanalizacji
w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach tj. budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki i ul. ks. B. Dąbrowskiego (dawna ul. Żymierskiego); aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.23.11.10-9, 45.23.13.00-8, 45.23.21.52-2, 45.23.31.42-6, 45.23.22.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za najważniejszą robotę budowlaną zamawiający uzna:

a) budowę, przebudowę lub modernizację sieci kanalizacyjnej o wartości robót nie mniejszej niż 1 500.000 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

b) budowę, przebudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków lub jej elementów o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto (słownie: jeden milion złotych)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
  że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą (kierownik budowy), posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi
  w specjalności:

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) wystawionej nie wcześniej niż
  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
  z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz),

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Za istotne zmiany uważa się:

1) przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

2) zmianę wynagrodzenia;

3) zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy.

2. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach:

1) wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie wpływa na realizację niniejszej umowy, 3) istotnej zmiany przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, 4) przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje,

5) działania siły wyższej, czyli zdarzeni zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć np. huragan , powódź,

6) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów.

3. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

4. Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wskazane w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny.

5. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającą między innymi :

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienia zmiany ,

3) Opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy

6. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez obie strony aneksu do umowy, na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Referat GPiOŚ II piętro, pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:30.06.2014 godzina 12:00, miejsce:

Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Sekretariat I piętro, pok. nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu
ze środków Unii Europejskiej:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania : Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 Zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zielinie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach. Umowa o dofinansowanie Nr 00216-6921-UM1600280/13.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu_kanalizacja zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków _2.docx (DOCX, 161KB) 2014-06-11 09:43:50 161KB 582 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ budowa kanalizacji z modernizacją przepompowni ścieków 2.docx (DOCX, 175KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:43:50 175KB 255 razy
2 zał_1_oferta cenowa.doc (DOC, 221KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:44:19 221KB 194 razy
3 zał_2_oświadczenie o braku podst. do wykluczenia.doc (DOC, 173KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:44:31 173KB 186 razy
4 Zał_3_ grupa kapitałowa.doc (DOC, 180KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:44:51 180KB 180 razy
5 11_06_2014_09_45_33_Zał_3_ grupa kapitałowa.doc (DOC, 180KB) 2014-06-11 09:45:33 180KB 0 razy
6 zał_5_wykaz najważniejszych robót budowlanych.doc (DOC, 172KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:45:45 172KB 180 razy
7 Zał_4_ ośw. o spełnianiu warunków udziału w postęowaniu.doc (DOC, 174KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:46:53 174KB 178 razy
8 Zał_6_ wykaz osob.doc (DOC, 171KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:47:15 171KB 175 razy
9 zał_7_oświadczenie o posiadaniu uprawnień.doc (DOC, 173KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:47:26 173KB 177 razy
10 zał_8_Umowa kanalizacja i oczyszczalnia.doc (DOC, 273KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:47:43 273KB 195 razy
11 Przedmiar Robót_kanalizacja zielin.pdf (PDF, 28.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:48:23 28.KB 216 razy
12 Przedmiar Robót_oczyszczalnia_roboty budowlane.pdf (PDF, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:48:38 33.KB 258 razy
13 Przedmiar Robót_oczyszczalnia_roboty technologiczne i sanitarne.pdf (PDF, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:48:58 38.KB 230 razy
14 Przedmiar Robót_roboty elektryczne_AKPiA.pdf (PDF, 39.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:49:15 39.KB 244 razy
15 Przedmiar Robót_zestawienie.pdf (PDF, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:49:30 21.KB 205 razy
16 kościuszki1-Plan.pdf (PDF, 2.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:50:13 2.0MB 191 razy
17 kościuszki1-Plan-elektr-PS1.pdf (PDF, 333KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:50:38 333KB 187 razy
18 kościuszki2-Plan.pdf (PDF, 1.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:51:00 1.6MB 184 razy
19 kościuszki3-Plan.pdf (PDF, 629KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:51:24 629KB 187 razy
20 kościuszki-Profil1.pdf (PDF, 2.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:51:54 2.2MB 183 razy
21 kościuszki-Profil2.pdf (PDF, 2.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:52:17 2.2MB 186 razy
22 kościuszki-Profil3.pdf (PDF, 613KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:52:38 613KB 179 razy
23 opis elektryczny.pdf (PDF, 2.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:53:02 2.2MB 218 razy
24 opis tech.pdf (PDF, 155KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:53:21 155KB 200 razy
25 przepompownia_PS1.pdf (PDF, 438KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:53:40 438KB 182 razy
26 przepompownia_PS2.pdf (PDF, 440KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:54:06 440KB 183 razy
27 przepompownia_PS3.pdf (PDF, 440KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:54:50 440KB 180 razy
28 specyfikacja techniczna.pdf (PDF, 389KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:55:10 389KB 195 razy
29 żymierskiego1-Plan1-elektr-PS2.pdf (PDF, 326KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:55:28 326KB 192 razy
30 żymierskiego1-Plan1-elektr-PS3.pdf (PDF, 382KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:56:14 382KB 185 razy
31 żymierskiego1-Profil.pdf (PDF, 2.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:56:54 2.4MB 182 razy
32 żymierskiego2-Profil.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:57:17 1.3MB 185 razy
33 żymierskiego3-Profil.pdf (PDF, 552KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:57:36 552KB 178 razy
34 żymierskiego-Plan1.pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:57:57 1.4MB 194 razy
35 żymierskiego-Plan2.pdf (PDF, 791KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:58:16 791KB 178 razy
36 żymierskiego-Plan3.pdf (PDF, 491KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 09:58:30 491KB 187 razy
37 kościuszki1-Plan1.pdf (PDF, 2.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:00:38 2.9MB 179 razy
38 kościuszki1-Plan2.pdf (PDF, 2.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:01:04 2.3MB 187 razy
39 kościuszki1-Plan3.pdf (PDF, 792KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:01:23 792KB 180 razy
40 kościuszki1-Profil1.pdf (PDF, 4.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:03:03 4.0MB 180 razy
41 kościuszki1-Profil2.pdf (PDF, 2.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:03:38 2.8MB 176 razy
42 kościuszki1-Profil3.pdf (PDF, 794KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:04:13 794KB 183 razy
43 przepompownia_PS1..pdf (PDF, 436KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:06:35 436KB 173 razy
44 przepompownia_PS2..pdf (PDF, 438KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:06:52 438KB 171 razy
45 przepompownia_PS3..pdf (PDF, 439KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:07:08 439KB 173 razy
46 żymierskiego1-Plan1.pdf (PDF, 3.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:08:21 3.5MB 172 razy
47 żymierskiego1-Plan2.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:08:43 1.3MB 173 razy
48 żymierskiego1-Plan3.pdf (PDF, 925KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:09:00 925KB 173 razy
49 żymierskiego1-Profil1.pdf (PDF, 4.8MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:09:50 4.8MB 172 razy
50 żymierskiego1-Profil2.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:10:14 1.7MB 171 razy
51 żymierskiego1-Profil3.pdf (PDF, 748KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:10:31 748KB 168 razy
52 Konstrukcja1.pdf (PDF, 271KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:11:02 271KB 202 razy
53 Konstrukcja2.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:11:14 119KB 193 razy
54 Konstrukcja3.pdf (PDF, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:11:32 120KB 179 razy
55 Konstrukcja4.pdf (PDF, 88.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:11:59 88.KB 184 razy
56 Konstrukcja5.pdf (PDF, 253KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:12:20 253KB 195 razy
57 Konstrukcja6.pdf (PDF, 240KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:12:51 240KB 187 razy
58 Konstrukcja7.pdf (PDF, 241KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:13:28 241KB 178 razy
59 Konstrukcja8.pdf (PDF, 203KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:14:04 203KB 197 razy
60 Konstrukcja9.pdf (PDF, 105KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:15:05 105KB 174 razy
61 Konstrukcja rys1.pdf (PDF, 969KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:15:22 969KB 200 razy
62 Konstrukcja rys 2.pdf (PDF, 363KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:15:39 363KB 184 razy
63 Konstrukcja rys 3.pdf (PDF, 208KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:16:20 208KB 184 razy
64 Konstrukcja rys 4.pdf (PDF, 511KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:16:37 511KB 183 razy
65 Automatyka. Oczyszczalnia ścieków Mieszkowice.pdf (PDF, 6.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:17:27 6.9MB 201 razy
66 Komora rozdziału_oczyszczalnia.pdf (PDF, 492KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:17:43 492KB 188 razy
67 Projekt zagospodarowania terenu Oczyszczalnia.pdf (PDF, 937KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:18:05 937KB 190 razy
68 Punkt Zlewny PZ.pdf (PDF, 386KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:18:23 386KB 175 razy
69 Decyzja z 12.01.2012.pdf (PDF, 130KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:19:01 130KB 174 razy
70 Decyzja z 15.07.2002.pdf (PDF, 301KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:19:18 301KB 171 razy
71 Decyzja z 26.03.1999.pdf (PDF, 283KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:19:33 283KB 175 razy
72 Decyzja z 30.11.2009.pdf (PDF, 404KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:19:47 404KB 178 razy
73 postanowienie z 10.12.2009.pdf (PDF, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:20:04 71.KB 173 razy
74 Kanalizacja ścieków w Zielinie.pdf (PDF, 4.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:20:41 4.3MB 177 razy
75 Oczyszcalnia_charakterystyka ścieków.pdf (PDF, 48.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:21:02 48.KB 186 razy
76 oczyszcalnia_elektryczna_reaktor RB 3.pdf (PDF, 188KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:21:16 188KB 190 razy
77 oczyszcalnia_stacja zlewcza.pdf (PDF, 194KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:21:42 194KB 179 razy
78 oczyszczalnia _plan sytuacyjny 2.pdf (PDF, 524KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:22:01 524KB 199 razy
79 Oczyszczalnia_część opisowa_technologia.pdf (PDF, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:22:42 3.1MB 414 razy
80 oczyszczalnia_plan sytuacyjny.pdf (PDF, 614KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:23:04 614KB 207 razy
81 oczyszczalnia_schemat napowietrzający.pdf (PDF, 37.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:23:17 37.KB 182 razy
82 oczyszczalnia_schemat rozdzielnicy.pdf (PDF, 357KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:23:46 357KB 186 razy
83 oczyszczalnia_schemat technologiczny.pdf (PDF, 144KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:24:11 144KB 203 razy
84 oczyszczalnia_stacja dmuchaw.pdf (PDF, 120KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:24:32 120KB 184 razy
85 oczyszczalnia_technologia.pdf (PDF, 754KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:24:52 754KB 224 razy
86 dokumentacja geologiczna_mapa_.pdf (PDF, 130KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:25:19 130KB 167 razy
87 dokumentacja geologiczna_oczyszczalnia 1.pdf (PDF, 721KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:25:46 721KB 173 razy
88 dokumentacja geologiczna_przekroje.pdf (PDF, 54.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:26:06 54.KB 168 razy
89 GP.2211.1.2007 z 18.03.2007.pdf (PDF, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:26:26 38.KB 179 razy
90 Uchwała Nr XXI.158.2012 z 18.10.2012.pdf (PDF, 100KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:26:43 100KB 175 razy
91 decyzja_pozwolenie_wodnoprawne_ z 27.08.2013_postanowienie.pdf (PDF, 564KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-11 10:27:06 564KB 180 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 modyfikacja nr 1_strona tytułowa.doc (DOC, 33KB) 2014-06-12 11:30:01 33KB 604 razy
2 pytania i odpowidzi_1.docx (DOCX, 160KB) 2014-06-17 13:57:35 160KB 608 razy
3 plan_sytuacyjny_rzędne.pdf (PDF, 341KB) 2014-06-17 13:58:02 341KB 702 razy
4 rzut_plac_składowy.pdf (PDF, 79.KB) 2014-06-17 13:58:19 79.KB 642 razy
5 schemat_wysokościowy.pdf (PDF, 30.KB) 2014-06-17 13:58:50 30.KB 641 razy
6 pytania i odpowiedzi _ 2.docx (DOCX, 174KB) 2014-06-26 10:22:58 174KB 613 razy
7 rys_komora_rozdziału.tif (TIF, 255KB) 2014-06-26 10:23:35 255KB 581 razy
8 rys_osadnik_wtórny.tif (TIF, 499KB) 2014-06-26 10:24:14 499KB 597 razy
9 rys_stacja_zlewcza.tif (TIF, 199KB) 2014-06-26 10:24:38 199KB 562 razy
10 rys_stanowisko_dozowania_pix.tif (TIF, 308KB) 2014-06-26 10:25:15 308KB 565 razy
11 rys_sieci technologiczne.tif (TIF, 284KB) 2014-06-26 10:28:11 284KB 589 razy
12 rys_pompownia_osadu.tif (TIF, 295KB) 2014-06-26 10:29:19 295KB 589 razy
13 rys_komora_pomiarowa.tif (TIF, 230KB) 2014-06-26 10:31:29 230KB 574 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 modyfikacja_nr 2.docx (DOCX, 153KB) 2014-06-26 11:00:14 153KB 586 razy
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_termin.docx (DOCX, 154KB) 2014-06-26 11:00:48 154KB 543 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborzye najkorzystniejszej oferty_kanalizacja 2.docx (DOCX, 158KB) 2014-07-25 10:26:01 158KB 613 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_kanalizacja 2.docx (DOCX, 155KB) 2014-08-08 08:58:34 155KB 595 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 11-06-2014 09:43:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 11-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 29-10-2014 12:26:19