Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicach Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań, Etap I - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przestawienie lamp oświetleniowych i przełożenie kabla oświetleniowego.

Mieszkowice, dnia 12.06.2014r.

GP. 271.6.2014

 

Mieszkowice: Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicach Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań, Etap I - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przestawienie lamp oświetleniowych i przełożenie kabla oświetleniowego.

Numer ogłoszenia: 127497 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, faks 91 4145031.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.mieszkowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicach Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań, Etap I - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przestawienie lamp oświetleniowych i przełożenie kabla oświetleniowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicach Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań, Etap I - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przestawienie lamp oświetleniowych i przełożenie kabla oświetleniowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.00.00.00-7, 45.23.11.10-9, 45.23.22.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.09.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000 zł (słownie dwa tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że
  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie
  z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna robotę budowlaną z zakresu budowy lub przebudowy infrastruktury technicznej (sieci kanalizacyjnych, elektroenergetycznych
  i urządzeń elektrycznych) o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą (kierownik budowy), posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

 b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz),

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Za istotne zmiany uważa się:

1) przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

2) zmianę wynagrodzenia; 3) zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy.

2. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach:

1) wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie wpływa na realizację niniejszej umowy, 3) istotnej zmiany przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, 4) przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje,

5) działania siły wyższej, czyli zdarzeni zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć np. huragan , powódź,

6) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów.

3. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

4. Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wskazane w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny.

5. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającą między innymi :

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienia zmiany ,

3) Opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy

6. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez obie strony aneksu do umowy, na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Referat GPiOŚ II piętro, pok. Nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:02.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Sekretariat I piętro, pok. Nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu_osiedle jagiellonów.docx (DOCX, 20.KB) 2014-06-12 14:40:54 20.KB 508 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ budowa drogi oś Jagiellonów ETAP 1.docx (DOCX, 87.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:40:54 87.KB 151 razy
2 zał_1_oferta cenowa.doc (DOC, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:41:07 38.KB 138 razy
3 zał_2_oświadczenie o braku podst. do wykluczenia.doc (DOC, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:41:15 34.KB 140 razy
4 Zał_3_ grupa kapitałowa.doc (DOC, 46KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:41:25 46KB 136 razy
5 Zał_4_ ośw. o spełnianiu warunków udziału w postęowaniu.doc (DOC, 35.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:41:37 35.KB 133 razy
6 zał_5_wykaz najważniejszych robót budowlanych.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:41:47 35KB 140 razy
7 Zał_6_ wykaz osob.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:41:59 35KB 134 razy
8 zał_7_oświadczenie o posiadaniu uprawnień.doc (DOC, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:42:09 34.KB 137 razy
9 zał_8_Umowa osiedle jagiellonów.doc (DOC, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:42:45 123KB 142 razy
10 zał_10 przedmiar robót branża elektryczna.pdf (PDF, 114KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:43:00 114KB 243 razy
11 zał_10 przedmiar robót branża kanalizacyjna.pdf (PDF, 153KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:43:13 153KB 178 razy
12 PB - opis techniczny KD.pdf (PDF, 73.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:43:33 73.KB 268 razy
13 Rys.nr 01 - Plan sytuacyjny.pdf (PDF, 2.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:43:52 2.1MB 187 razy
14 Rys.nr 02 - Profil podłużny-Model.pdf (PDF, 633KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:44:15 633KB 141 razy
15 Zał. 1 - Studzienka kanalizacyjna Model (1).pdf (PDF, 36.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:44:46 36.KB 160 razy
16 Zał. 2 - studnie betonowe.pdf (PDF, 58.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:44:57 58.KB 139 razy
17 PB - opis techniczny - oświetlenie.pdf (PDF, 53.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:45:21 53.KB 285 razy
18 rys 01.pdf (PDF, 403KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:45:43 403KB 191 razy
19 0 - PLAN ORIENTACYJNY.pdf (PDF, 867KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:46:10 867KB 185 razy
20 PZT - opis techniczny.pdf (PDF, 101KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:46:27 101KB 448 razy
21 PZT - rys 02.pdf (PDF, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:46:49 1.7MB 214 razy
22 PZT - rys 03.pdf (PDF, 298KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:47:06 298KB 140 razy
23 ST - elektryka.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:47:34 78.KB 200 razy
24 ST - KD.pdf (PDF, 265KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-06-12 14:47:53 265KB 185 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze_osiedle jagiellonów.docx (DOCX, 17.KB) 2014-07-22 09:07:24 17.KB 529 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_osiedle jagiellonów.docx (DOCX, 13.KB) 2014-07-22 09:05:18 13.KB 522 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 12-06-2014 14:40:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 12-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 29-10-2014 12:24:59