Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Roboty uzupełniające dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Mieszkowice, dnia 24.11.2014r.

 

GP.271.5.2014

Mieszkowice: Roboty uzupełniające dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach

Numer ogłoszenia: 245679 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

- Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, faks 91 4145031 , strona internetowa www.mieszkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Mieszkowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie :

1.Piaskownik wirowy, a w tym komora piaskowa, żelbetowa o, komora przykryta, blacha nierdzewna z włazem, wyposażenie komory pompa zatapialna zastawka kanałowa ze stali nierdzewnej napędem ręcznym - zastawka kanałowa ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) z napędem ręcznym - żuraw słupowy obrotowy z napędem ręcznym o udźwigu 150 kg z kielichem kotwiącym, instalacja automatyki.

2.Komora rozdziału ścieków K1 przebudowa w następującym zakresie: wycięcie przelewu w istniejącej ścianie, budowa komory żelbetowej przylegającej do istniejącej komory, demontaż zamurowanej ściany przelewowej, montaż przelewu- komora żelbetowa o wymiarach: z barierkami ze stali kwasoodpornej, połączona z istniejąca komorą (wspólna ściana z wyciętym otworem na przelew wyposażenie komory w przelew ze stali kwasoodpornej , mocowany na otworach fasolowych, zasuwa z obudową i skrzynka uliczną, instalacja automatyki.

3.Montaż przepustnicy z napędem elektromechanicznym regulacyjnym DN 1w reaktorze biologicznym stniejącym wraz z instalacja automatyki.

4.Montaż przepustnicy z napędem elektromechanicznym regulacyjnym, w reaktorze biologicznym RB2 istniejącym wraz z instalacja automatyki.

5.Reaktor biologiczny RB3 elementy kubaturowe zbiornik żelbetowy, otwarty, zagłębiony w gruncie do poziomu 0,3m poniżej korony, prostopadłościenny z komorą nitryfikacji wyposażony w ruszt napowietrzający z dyfuzorami przeponowymi elastomerowymi, podział rusztu na trzy sekcje, przepustnica z napędem elektromechanicznym regulacyjnym, wraz z instalacja automatyki.

6.Osadnik wtórny OWR1 przebudowa polegająca na wymianie zespołu napędu zgarniacza, wymianie zespołu zgarniacza osadu. wymiana zespołu zgarniacza części pływających, montaż szczotki bieżni, montaż układu zgrzebeł wspomagających1 szt.

7.Osadnik wtórny OWR2 elementy kubaturowe zbiornik cylindryczny żelbetowy zagłębiony do poziomu 1,1m poniżej korony z lejem osadowym z obwodowym korytem wewnętrznym ze studzienka wewnętrzna ,bieznia osadnika w wersji z instalacja przeciwoblodzeniową; Wyposażenie: zgarniacz osadu i części pływających z zespołem czyszczącym bieżnie zgarniacz wykonany z aluminium, deflektor cylindryczny ze stali kwasoodpornej, przelew pilastry ze stali kwasoodpornej z fartuchem do zatrzymania części pływających, lej zrzutowy części pływających ze stali kwasoodpornej.

8.Stacja dmuchaw reaktorów biologicznych SD1 istniejąca do przebudowy obejmującej montaż dmuchawy wyporowej w obudowie dźwiękochłonnej, dmuchawa sterowana przemiennikiem częstotliwości (falownikiem) przemiennik częstotliwości (falownik) 3 szt., instalacja automatyki oraz wykonanie instalacji sprężonego powietrza na odcinku od nowej dmuchawy do włączenia z istniejącym rurociągiem.

9.Stanowisko dozowania PIX-u istniejące do przebudowy poprzez montaż pompy dozującej membranowej ze sterownikiem mikroprocesorowym oraz wyświetlaczem ciekłokrystalicznym.

10.Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego PORN wykonanie zbiornika żelbetowego podziemnego przykrytego stropem, wyniesionego -,2m nad terenem składającym się z trzech komór: komory osadowej podzielonej na dwie części z dwoma włazami obsługowymi ze stali kwasoodpornej, komora armatury o wymiarach z włazami obsługowymi ze stali kwasoodpornej oraz drabina ze stali kwasoodpornej. wyposażenie pompowni: zastawka przelewowa, z napędem elektromechanicznym regulacyjnym, pompa recyrkulacji osadu wirowa zatapialna ze stopą sprzęgającą prowadnicami i łańcuchem współpracująca z falownikiem wyposażona w czujnik przecieku i temperatury (termostat) przepływomierz elektromagnetyczny , przepływomierz elektromagnetyczny zasuwa nożowa z napędem elektromechanicznym regulacyjnym , zasuwa nożowa z napędem elektromechanicznym regulacyjnym, żuraw stopowy obrotowy z napędem ręcznym o udźwigu 150 kg z kielichem kotwiącym, wyk ze stali kwasoodpornej ., instalacja automatyki 11.Pompownia osadu PO likwidacja zbiornika cylindrycznego, demontaż pompy zatapialnej do ścieków istniejącej instalacji technologicznej.

12.Pompownia części pływających wykonanie zbiornika żelbetowego zagłębionego w gruncie do poziomu 0,2m poniżej korony, przykryć stropem żelbetowym z włazami ze stali kwasoodpornej, prostopadłościenny składający się z komory czerpalnej części pływających oraz komory zasuw wyposażenie pompa wirowa zatapialna ze stopą sprzęgającą prowadnicami i łańcuchem, wyposażona w czujnik przecieku i temperatury (termostat), żurawik obrotowy z napędem ręcznym, udźwig Q=100 kg, wykonany ze stali kwasoodpornej instalacja automatyki

13.Składowisko osadu odwodnionego wykonanie placu betonowego zabezpieczony z trzech stron ścianą żelbetową plac zadaszony, odwodnienie liniowe rusztem szczelinowym kwasoodpornym

14.Punkt zlewny wykonanie fundamentu żelbetowego dla kontenera stacji zlewczej, kontener ze stali kwasoodpornej izolowany termicznie wyposażenie punktu zlew czego
w automatyczny ciąg zlewczy ścieków dowożonych obejmujący: panel sterujący i pomiarowy z kartą , przepływomierz (czujnik, przetwornik, przewód łączący), moduł pomiarowy (pH, temperatura, przewodność), przyłącze do zrzutu ścieków , ciąg spustowy (zasuwa z napędem pneumatycznym, rurociągi), drukarka, sprężarka, czytnik do identyfikacji dostawców, identyfikatory dostawców - kpl.

15. Rurociągi technologiczne łączące nowo wybudowane obiekty..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.11.10-9, 45.23.13.00-8, 45.23.21.52-2, 45.23.31.42-6, 45.23.22.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP wskazuje że Zamawiający może udzielić zamówienia
z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu
o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Przedmiotowe zamówienie uzupełniające przewidziano w ogłoszeniu o zamówieniu Nr 125685 opublikowanym w BZP w dniu 11.06.2013 r. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Konsorcjum firm: Ecol-unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk, PPHU Błaszczyk Kicko 41, 73-112 Stara Dąbrowa, ul. Równa 2,, 80-067 Gdańsk. W trakcie przygotowywania wniosku
o dofinansowanie na realizację projektu nastąpiła zamiana pozwolenia wodnoprawnego oraz przepisów określających normy ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. W związku z powyższym aby spełnić wymagania dotyczące odprowadzanych ścieków konieczna była zmiana dokumentacji projektowej oraz zwiększenie zakresu robót.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Konsorcjum: Ecol-unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk
    PPHU Błaszczyk Kicko 41, 73-112 Stara Dąbrowa, ul. Równa 2,, 80-067 Gdańsk,
    ul. Równa 2,, 80-067 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

 

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu_dodat..docx (DOCX, 156KB) 2014-12-30 14:43:22 156KB 587 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 26-11-2014 14:40:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 26-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 30-12-2014 14:43:22