Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłosów etap II roboty budowlane wewnętrzne

Mieszkowice, dnia 14.04.2015r.

GP.271.1.2015

Mieszkowice: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłosów - etap II roboty budowlane wewnętrzne Numer ogłoszenia: 51615 - 2015; data zamieszczenia: 14.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, faks 91 4145031.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mieszkowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłosów - etap II roboty budowlane wewnętrzne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Drugi etap robót obejmuje:

Prace rozbiórkowe i demontażowe

 • demontaż stolarki drzwiowej i naświetli okiennych drewnianych
 • rozebranie posadzki z parkietu, podłogi ślepej z desek i legarów
 • rozebranie posadzek z płytek i wykładziny PCV
 • rozebranie kominka murowanego
 • częściowe skucie tynków cem.-wap.
 • zeskrobanie starej farby
 • likwidacja lamperii
 • cyklinowanie podłogi z desek i schodów drewnianych (scena)
 • demontaż boazerii z listew
 • demontaż urządzeń sanitarnych
 • demontaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych
 • demontaż rurociągu z rur PCV i PE
 • rozebranie instalacji elektrycznej

 

Prace odtworzeniowe i montażowe

 • wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych
 • wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych
 • uzupełnienie tynków cem.-wap. ścian
 • zamurowanie (zmniejszenie) otworów drzwiowych
 • obsadzenie stolarki drzwiowej drewnianej i PCV
 • montaż naświetli i okna podawczego PCV
 • wykonanie warstw posadzkowych ( podsypka piaskowa, podkład betonowy,
 • izolacja z folii, izolacja termiczna z styropianu, posadzka cementowa )
 • ułożenie płytek ceramicznych na posadzce i ścianach
 • ułożenie wykładziny heterogenicznej
 • szpachlowanie ścian i sufitów
 • wykonanie tynków organicznych na bazie żywicy syntetycznej
 • montaż parapetów wewnętrznych
 • malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną
 • ułożenie przewodów instalacji elektrycznej podtynkowej
 • montaż opraw świetlówkowych rastrowych
 • montaż opraw świetlówkowych hermetycznych
 • montaż opraw żarowych i kinkietów ściennych
 • montaż gniazd wtyczkowych i łączników instalacyjnych
 • wyposażenie szafki rozdzielczej z podłączeniem i opisaniem
 • wykonanie pomiarów elektrycznych
 • wykonanie instalacji wodociągowej z rur miedzianych
 • montaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej
 • wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC
 • montaż umywalek porcelanowych
 • montaż zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce
 • montaż ustępów z płuczką typu "kompakt "
 • wykonanie instalacji c.o. z rur miedzianych prowadzonych w warstwach posadzkowych
 • montaż grzejników płytowych
 • montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych i zaworów powrotnych
 • montaż kotła c.o. o mocy 40 kW na paliwo stałe
 • usunięcie i wywóz gruzu z rozbiórki

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI (nie przewiduje się)

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna robotę polegająca na budowie, przebudowie, remoncie obiektu kubaturowego w zakresie wielobranżowym (tj. wykonanie robót o branży ogólnobudowlanej i elektrycznej) o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 złotych, słownie: dwieście tysięcy złotych.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą, której zamierza powierzyć:
 • a) funkcję kierownika budowy i funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
 • b) funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 •  

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz),

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - oferowany okres gwarancji i rękojmi - 10

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Za istotne zmiany uważa się:

1) przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

2) zmianę wynagrodzenia;

3) zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy.

 2. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach:

1) wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie wpływa na realizację niniejszej umowy, 3) istotnej zmiany przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, 4) przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje,

5) działania siły wyższej, czyli zdarzeni zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć np. huragan , powódź, 6) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów.

3. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

4. Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wskazane w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny.

5. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającą między innymi :

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienia zmiany ,

3) Opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy

6. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez obie strony aneksu do umowy, na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia

 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Referat GPiOŚ II piętro pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Sekretariat I piętro pok. nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu_II etap świetlica kłosów.docx (DOCX, 23.KB) 2015-04-14 11:20:15 23.KB 541 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ remont świetlicy wiejskiej w Kłosowie.docx (DOCX, 89.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-14 11:20:15 89.KB 110 razy
2 zał_1_oferta cenowa.doc (DOC, 39KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-14 11:21:05 39KB 97 razy
3 zał_2_oświadczenie o braku podst. do wykluczenia.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-14 11:21:20 34KB 101 razy
4 Zał_3_ grupa kapitałowa.doc (DOC, 45KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-14 11:21:43 45KB 105 razy
5 Zał_4_ ośw. o spełnianiu warunków udziału w postęowaniu.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-14 11:22:07 35KB 97 razy
6 zał_5_wykaz najważniejszych robót budowlanych.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-14 11:23:21 35KB 91 razy
7 Zał_6_ wykaz osob.doc (DOC, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-14 11:23:49 34.KB 86 razy
8 zał_7_oświadczenie o posiadaniu uprawnień.doc (DOC, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-14 11:24:20 33.KB 81 razy
9 zał_8_Umowa_świetlica kłosów etap II.doc (DOC, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-14 11:24:44 121KB 90 razy
10 zał_9 przedmiar robót_świetlica II etap.pdf (PDF, 234KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-14 11:25:12 234KB 174 razy
11 STWIOR Świetlica Kłosów.pdf (PDF, 187KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-04-17 08:28:13 187KB 50 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania i odpowiedzi _ 1.docx (DOCX, 19.KB) 2015-04-23 13:58:11 19.KB 482 razy
2 schematy_II etap_kłosów.pdf (PDF, 15.KB) 2015-04-23 13:58:27 15.KB 489 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_II etap świetlica kłosów.pdf (PDF, 68.KB) 2015-05-06 08:37:28 68.KB 600 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udziel;eniu zamówienia _kłosów.docx (DOCX, 15.KB) 2015-12-18 13:44:30 15.KB 493 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 14-04-2015 11:20:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 14-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 18-12-2015 13:44:30