Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Mieszkowice na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Mieszkowice, dnia 27.05.2015r.

GP.271.12.2015

Mieszkowice: Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Mieszkowice na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów Numer ogłoszenia: 76977 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, faks 91 4145031.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mieszkowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu dla Gminy Mieszkowice na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Kredyt w wysokości do 1.933.000,00 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych) udzielony będzie na okres od 2015r. do 2023r.

2. Waluta kredytu: PLN

3.Planowane uruchomienie kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2023.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca przedłoży zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.). Jeżeli o wykonanie usługi ubiegać się będzie bank państwowy wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym opublikowano rozporządzenie o utworzeniu banku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent złoży oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent złoży oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent złoży oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent złoży oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 ustawy pzp.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

2. odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez konieczności dodatkowych kosztów ponoszonych przez zamawiającego.

2. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty, przed ustalonym terminem, raty kredytu bez dodatkowych kosztów ponoszonych przez zamawiającego.

3. Dopuszcza się zmiany do umowy w przypadku niekorzystnej sytuacji finansowej Zamawiającego. Zmiany te mogą obejmować m.in.: wydłużenie terminu spłaty kredytu, zmianę wysokości rat kredytowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice II piętro Referat GPiOŚ pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice I piętro sekretariat pok. nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.docx (DOCX, 18.KB) 2015-05-27 13:27:42 18.KB 524 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_udzielenie_kredytu_2015-2023.docx (DOCX, 68.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-27 13:27:42 68.KB 59 razy
2 zalacznik_nr_1_oferta_cenowa.rtf (RTF, 64.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-27 13:28:02 64.KB 43 razy
3 zal_2_osw._wykluczenie.doc (DOC, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-27 13:28:11 33.KB 44 razy
4 zal_3_osw._o_spelnianiu_warunkow.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-27 13:28:31 35KB 39 razy
5 zal_4_grupa_kapitalowa.doc (DOC, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-27 13:28:45 44.KB 40 razy
6 doc1.NDS.pdf (PDF, 212KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-27 13:29:26 212KB 37 razy
7 doc1.NDS.2014.pdf (PDF, 215KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-27 13:29:36 215KB 37 razy
8 doc1.Rb-27S.pdf (PDF, 727KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-27 13:29:54 727KB 31 razy
9 doc1.Rb-27S.2014.pdf (PDF, 801KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-27 13:30:10 801KB 33 razy
10 doc1.Rb-28S.pdf (PDF, 1.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-27 13:30:31 1.1MB 31 razy
11 doc1.Rb-28S.2014.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-27 13:30:50 1.3MB 27 razy
12 doc1.Rb-N.pdf (PDF, 290KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-27 13:31:12 290KB 31 razy
13 doc1.Rb-N.2014.pdf (PDF, 290KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-27 13:31:29 290KB 32 razy
14 doc1.Rb-UZ.2014.pdf (PDF, 280KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-27 13:31:51 280KB 34 razy
15 doc1.Rb-Z.pdf (PDF, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-27 13:32:05 84.KB 30 razy
16 doc1Rb-Z.2014.pdf (PDF, 88.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-27 13:32:19 88.KB 28 razy
17 opinia RIO o możliwości spłąty pożyczki.pdf (PDF, 94.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-05-27 13:38:21 94.KB 31 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania i odpowiedzi_1.pdf (PDF, 37.KB) 2015-05-29 14:20:15 37.KB 558 razy
2 pytania i odpowiedzi_2_modyfikacje.pdf (PDF, 211KB) 2015-06-03 11:20:54 211KB 534 razy
3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_kredyt 2015.docx (DOCX, 14.KB) 2015-06-03 11:21:13 14.KB 525 razy
4 pytania i odpowiedzi 3.pdf (PDF, 61.KB) 2015-06-03 14:39:39 61.KB 552 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 56.KB) 2015-06-08 15:38:27 56.KB 8 razy
2 11_06_2015_13_58_31_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 55.KB) 2015-06-11 13:58:31 55.KB 570 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 27-05-2015 13:27:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 27-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 11-06-2015 13:59:16