Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych

Mieszkowice, dnia 06 lipca 2015r.

 

GP.271.4.2015

 

Mieszkowice: Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych Numer ogłoszenia: 99907 - 2015; data zamieszczenia: 06.07.2015
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4666 900, faks 91 4145 031.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mieszkowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz uczniów do szkół, oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Mieszkowice w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 na podstawie biletów miesięcznych.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi: - Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tj. Dz. U. z 2013r. Nr, poz. 1414 ze zm.- kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, - certyfikat kompetencji zawodowych - wydany zgodnie z art. 37 ustawy o transporcie drogowym - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie główne usługi. Za jedną usługę główną zamawiający uzna dowozy uczniów do szkół lub przewozy regularne z których każda była wykonywana przez okres co najmniej 6 miesięcy z podaniem ich wartości oraz dat i miejsc wykonania, adresu zamawiającego.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować trzema autobusami (minimum 50 miejsc siedzących każdy), z aktualnym przeglądem technicznym, przeznaczonymi do realizacji przewozów szkolnych zgodnie z art. 2 ust. 41a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 908
  z późniejszymi zmianami),
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować trzema osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania pojazdami (kat. D) wraz z udokumentowaniem ich doświadczenia oraz podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz),

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - czas podstawienia autobusu zastępczego - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana istotnych postanowień Umowy w zakresie ceny, jest dopuszczalna w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą dotyczyć postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. F. Chopina 1 74-505 Mieszkowice Referat GPiOŚ pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. F. Chopina 1 74-505 Mieszkowice sekretariat pok nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie_dowozy szkolne.docx (DOCX, 20.KB) 2015-07-06 12:28:08 20.KB 494 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ -1.docx (DOCX, 81.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-06 12:28:08 81.KB 110 razy
2 zał_1_oferta cenowa.doc (DOC, 45KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-06 12:28:23 45KB 94 razy
3 zał_2_oświadczenie o braku podst. do wykluczenia.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-06 12:28:35 34KB 91 razy
4 Zał_3_ grupa kapitałowa.doc (DOC, 45KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-06 12:28:45 45KB 91 razy
5 Zał_4_ ośw. o spełnianiu warunków udziału w postęowaniu (3).doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-06 12:28:57 35KB 90 razy
6 zał 5 wykaz głównych usług.doc (DOC, 36KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-06 12:29:08 36KB 100 razy
7 zał. nr 6 wykaz sprzetu.docx (DOCX, 14.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-06 12:29:19 14.KB 98 razy
8 Zał_7 wykaz osob.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-06 12:29:40 34KB 95 razy
9 zał_8 projekt umowy.docx (DOCX, 28.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-06 12:29:51 28.KB 100 razy
10 Zał 9 Rozkład Jazdy 2015-2016 (3).docx (DOCX, 43.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-06 12:30:25 43.KB 181 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania i odpowiedzi 1.docx (DOCX, 12.KB) 2015-07-09 09:21:30 12.KB 512 razy
2 modyfikacja nr 1.docx (DOCX, 14.KB) 2015-07-09 09:21:51 14.KB 519 razy
3 modyfikacja nr 2.docx (DOCX, 13.KB) 2015-07-09 13:08:43 13.KB 495 razy
4 zał_1A_oferta cenowa_zmiana.doc (DOC, 45.KB) 2015-07-09 13:09:09 45.KB 508 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _dowozy.docx (DOCX, 13.KB) 2015-07-09 09:22:13 13.KB 478 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_dowozy.pdf (PDF, 53.KB) 2015-07-24 08:07:05 53.KB 523 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 06-07-2015 12:28:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 06-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 24-07-2015 08:07:05