Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Remont budynku szkoły podstawowej w Zielinie - etap I roboty wewnętrzne

Mieszkowice, dnia 09.07.2015r.

GP.271.5.2015

Mieszkowice: Remont budynku szkoły podstawowej w Zielinie - etap I roboty wewnętrzne
Numer ogłoszenia: 101905 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4666 900, faks 91 4145 031.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mieszkowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku szkoły podstawowej w Zielinie - etap I roboty wewnętrzne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont budynku szkoły podstawowej w Zielinie - etap I roboty wewnętrzne. Pierwszy etap robót obejmuje: skucie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, oczyszczenie ścian i uzupełnienie spoin, rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, zeskrobanie starej farby z powierzchni ścian i sufitów, wykonanie izolacji poziomej ścian metodą iniekcji grawitacyjnej, wykonanie tynków renowacyjnych ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian poniżej gruntu, ułożenie płytek ceramicznych na ścianach, szpachlowanie ścian i sufitów, montaż nawiewników, malowanie ścian i sufitów farbą silikatową, zabezpieczenie podług, usunięcie i wywóz ziemi i gruzu z rozbiórki.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna robotę polegająca na budowie, przebudowie, remoncie obiektu kubaturowego w zakresie wielobranżowym (tj. wykonanie robót o branży ogólnobudowlanej i elektrycznej) o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 złotych, słownie: dwieście tysięcy złotych.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą, której zamierza powierzyć funkcję kierownika budowy i funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
  z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

2)odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz),

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - oferowany okres gwarancji i rękojmi - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Za istotne zmiany uważa się:

1) przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

 2) zmianę wynagrodzenia;

3) zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy.

2. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach:

1) wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie wpływa na realizację niniejszej umowy, 3) istotnej zmiany przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, 4) przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje,

5) działania siły wyższej, czyli zdarzeni zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć np. huragan , powódź,

6) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów.

3. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

4. Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wskazane w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny.

5. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającą między innymi :

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienia zmiany ,

3) Opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy

6. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez obie strony aneksu do umowy, na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Referat GPOiŚ II piętro pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice Sekretariat I piętro pok. nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu_szkoła Zielin.docx (DOCX, 21.KB) 2015-07-09 09:16:59 21.KB 501 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ remont budynku szkołyn podstawowej w Zielinie.pdf (PDF, 163KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-09 09:16:59 163KB 108 razy
2 zał_1_oferta cenowa.doc (DOC, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-09 09:17:30 38.KB 101 razy
3 zał_2_oświadczenie o braku podst. do wykluczenia.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-09 09:17:44 34KB 100 razy
4 Zał_3_ grupa kapitałowa.doc (DOC, 45KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-09 09:18:13 45KB 91 razy
5 Zał_4_ ośw. o spełnianiu warunków udziału w postęowaniu.doc (DOC, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-09 09:18:25 34.KB 89 razy
6 zał_5_wykaz najważniejszych robót budowlanych.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-09 09:18:40 34KB 96 razy
7 Zał_6_ wykaz osob.doc (DOC, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-09 09:19:01 34.KB 99 razy
8 zał_7_oświadczenie o posiadaniu uprawnień.doc (DOC, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-09 09:19:15 33.KB 97 razy
9 zał_8_Umowa_świetlica kłosów etap II.doc (DOC, 121KB) 2015-07-09 09:19:29 121KB 0 razy
10 Zielin Szkoła izolacje Etap 1 cz. 1 PRZEDMIAR.pdf (PDF, 86.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-09 09:19:59 86.KB 159 razy
11 STWIOR Zielin Szkoła izolacje (1).pdf (PDF, 275KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-09 09:20:14 275KB 235 razy
12 zał_8_Umowa_szkoła w zielinie.doc (DOC, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-07-09 10:06:00 121KB 120 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_szkoła zielin.pdf (PDF, 62.KB) 2015-07-24 14:08:34 62.KB 602 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_szkoła Zielin.docx (DOCX, 14.KB) 2015-12-18 13:43:58 14.KB 494 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 09-07-2015 09:16:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 09-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 18-12-2015 13:43:58