Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Mieszkowice, dnia 20.11.2015r.

GP.271.7.2015

 

Mieszkowice: Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Numer ogłoszenia: 170805 - 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4666 900, faks 91 4145 031.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mieszkowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kredyt w wysokości do 1.544 984,52 zł (jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery 52/100 złote) udzielony będzie na okres od 2015r. do 2025r..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2025.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca przedłoży zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe (Dz. U. z 2015r., poz. 128 ze zm.). Jeżeli o wykonanie usługi ubiegać się będzie bank państwowy wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym opublikowano rozporządzenie o utworzeniu banku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent złoży oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent złoży oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent złoży oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent złoży oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 ustawy pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz),

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszcza się zmiany do umowy w przypadku niekorzystnej sytuacji finansowej Zamawiającego. Zmiany te mogą obejmować m.in.: wydłużenie terminu spłaty kredytu, zmianę wysokości rat kredytowych.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu spłaty kredytu lub pożyczki o czas oznaczony. Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania określonego w umowie. Z tytułu przedłużenia terminu spłaty kredytu lub pożyczki oprocentowanie kredytu lub pożyczki będzie naliczane na zasadach zaproponowanych w ofercie. Z tytułu przesunięcia terminu spłaty wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia/tryby
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, II piętro, Referat GPiOŚ, pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, I piętro, Sekretariat, pok. nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu_kredyt konsolidacyjny 2015.docx (DOCX, 21.KB) 2015-11-20 15:53:27 21.KB 448 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_udzielenie_kredytu konsolidacyjnego.docx (DOCX, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:53:27 59.KB 89 razy
2 zal_1_oferta_cenowa.rtf (RTF, 66.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:53:45 66.KB 89 razy
3 zal_2_osw._wykluczenie.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:53:58 34KB 84 razy
4 zal_3_osw._o_spelnianiu_warunkow.doc (DOC, 35.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:54:19 35.KB 82 razy
5 zal_4_grupa_kapitalowa.doc (DOC, 44KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:54:42 44KB 83 razy
6 ND-s III kw..pdf (PDF, 264KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:55:04 264KB 114 razy
7 Rb27s III.pdf (PDF, 880KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:55:22 880KB 96 razy
8 RB28s IIIkw..pdf (PDF, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:55:42 1.4MB 79 razy
9 Rb-N III kw..pdf (PDF, 347KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:55:55 347KB 81 razy
10 RB-Z III kw..pdf (PDF, 93.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:56:11 93.KB 95 razy
11 uchwała RIO Nr CCCiV.485.2015.pdf (PDF, 270KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:56:31 270KB 86 razy
12 Uchwała RIO Nr XXV.239.S.2015.pdf (PDF, 233KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:56:44 233KB 76 razy
13 Uchwała RM w sprawie zmian budżetu.pdf (PDF, 276KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:57:02 276KB 97 razy
14 Uchwała RM w sprawie zmian WPF.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:57:24 1.2MB 93 razy
15 Uchwała RM z 30.04.2015 w sprawie zmian budżetu.pdf (PDF, 392KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:57:40 392KB 77 razy
16 doc1.NDS.2014.pdf (PDF, 215KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:58:02 215KB 80 razy
17 doc1.Rb-27S.2014.pdf (PDF, 801KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:58:20 801KB 76 razy
18 doc1.Rb-28S.2014.pdf (PDF, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:58:40 1.3MB 97 razy
19 doc1.Rb-N.2014.pdf (PDF, 290KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:59:00 290KB 88 razy
20 doc1.Rb-UZ.2014.pdf (PDF, 280KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 15:59:16 280KB 96 razy
21 doc1Rb-Z.2014.pdf (PDF, 88.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-11-20 16:00:40 88.KB 82 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania i odpowiedzi_1_konsolidacyjny.pdf (PDF, 34.KB) 2015-11-27 09:29:12 34.KB 451 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze_konsolidacyjny.pdf (PDF, 62.KB) 2015-12-02 07:19:37 62.KB 460 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 20-11-2015 15:53:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 20-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 02-12-2015 07:19:37