Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach 2

Mieszkowice, dnia 30.05.2016r.

GP.271.2.2016

Mieszkowice: Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach
Numer ogłoszenia: 59687 - 2016; data zamieszczenia: 30.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4666 900, faks 91 4145 031.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mieszkowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Mieszkowicach. Zadanie zakłada modernizację kotłowni gazowej w głównym budynku szkoły w pomieszczeniu po byłej kotłowni na paliwo stałe.
W zakres prac wchodzą m.in. remont pomieszczenia kotłowni wraz z montażem niezbędnych urządzeń i instalacji poszczególnych branż..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.33.11.00-7, 45.33.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000 zł (dwa tysiące zł)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych dotyczących przebudowy lub remontu budynku wraz z przebudową /modernizacją kotłowni na gazową lub budowę kotłowni gazowej, o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych). Pod określeniem roboty budowlane należy rozumieć roboty branży sanitarnej,
  w tym w zakresie instalacji gazowych, branży ogólnobudowlanej i elektrycznej - trzy branże łącznie jako jedna robota budowlana, bez określenia udziału poszczególnych branż w całkowitej wartości najważniejszej roboty budowlanej.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
  • minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
   i kanalizacyjnych;
  • minimum jedną osobą posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
  • minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała uprawnienia w kilku specjalnościach.

 

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - oferowany okres gwarancji i rękojmi - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się:

1) przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia;

2) zmianę wynagrodzenia;

3) zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy.

2. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach:

1) wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie wpływa na realizację niniejszej umowy,

3) istotnej zmiany przepisów prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,

4) przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje,

5) działania siły wyższej, czyli zdarzeni zewnętrznego, którego skutków nie da się przewidzieć np. huragan , powódź,

6) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów.

3. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: zmiany urzędowej stawki podatku VAT. 4. Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wskazane w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny.

5. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającą między innymi :

1) Opis propozycji zmiany,

2) Uzasadnienia zmiany ,

3) Opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy

6. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez obie strony aneksu do umowy, na piśmie pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia/tryb/1/lista/0


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, Referat GPiOŚ, II piętro, pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, Sekretariat, I piętro, pok. nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu_kotłownia.docx (DOCX, 20.KB) 2016-05-30 13:50:11 20.KB 443 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_modernizacja kotłowni_2 przetarg.pdf (PDF, 169KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:50:11 169KB 135 razy
2 zał_1_oferta cenowa.doc (DOC, 39KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:50:30 39KB 89 razy
3 zał_2_oświadczenie o braku podst. do wykluczenia.doc (DOC, 34.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:50:45 34.KB 83 razy
4 Zał_3_ grupa kapitałowa.doc (DOC, 45.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:50:58 45.KB 83 razy
5 Zał_4_ ośw. o spełnianiu warunków udziału w postęowaniu.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:51:13 35KB 83 razy
6 zał_5_wykaz najważniejszych robót budowlanych.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:51:30 35KB 90 razy
7 Zał_6_ wykaz osob.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:51:43 35KB 82 razy
8 zał_7_oświadczenie o posiadaniu uprawnień.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:51:57 34KB 86 razy
9 zał_8_projekt Umowy_kotłownia m-ce.doc (DOC, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:52:14 117KB 87 razy
10 przedmiar robót _b_elektryczna.pdf (PDF, 82.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:52:33 82.KB 106 razy
11 przedmiar robót_Kotlownia Roboty budowlane.pdf (PDF, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:52:54 84.KB 127 razy
12 przedmiar robót_kotłownia_NOWY.pdf (PDF, 246KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:53:18 246KB 112 razy
13 elewacja podwórzowa.pdf (PDF, 234KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:53:40 234KB 92 razy
14 elewacja szczytowa.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:54:09 111KB 93 razy
15 Kotłownia rzut poziomy.pdf (PDF, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:54:22 117KB 107 razy
16 opis techniczny.pdf (PDF, 236KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:54:42 236KB 90 razy
17 przekrój.pdf (PDF, 94.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:54:59 94.KB 91 razy
18 Opis techniczny - Kotłownia gazowa Mieszkowice - korekta 2014-11-21.pdf (PDF, 367KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:55:31 367KB 200 razy
19 Rys E1.pdf (PDF, 210KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:55:47 210KB 145 razy
20 Rys E2.pdf (PDF, 239KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:56:03 239KB 88 razy
21 Rys E3.pdf (PDF, 181KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:56:35 181KB 80 razy
22 Specyfikacja techniczna - Kotłownia gazowa Mieszkowice - korekta 2014-11-21.pdf (PDF, 250KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:57:19 250KB 89 razy
23 kotłownia gazowa przekrój.pdf (PDF, 79.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:57:53 79.KB 89 razy
24 kotłownia gazowa_rzut poziomy.pdf (PDF, 90.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:58:05 90.KB 94 razy
25 Kotłownia rzut poziomy NOWY-Model.pdf (PDF, 221KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:58:27 221KB 95 razy
26 plan sytuacyjny_ogólny.pdf (PDF, 190KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:58:43 190KB 84 razy
27 SCHEMAT_TECHNOLOGICZNY NOWY-MODEL.pdf (PDF, 329KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:58:59 329KB 123 razy
28 specyfikacja techniczna.pdf (PDF, 238KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-05-30 13:59:22 238KB 158 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_kotłownia.pdf (PDF, 60.KB) 2016-06-17 13:55:14 60.KB 502 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 30-05-2016 13:50:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 30-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 17-06-2016 13:55:14