Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zielinie

Mieszkowice, dnia 05.08.2016r.

                         

ZAPROSZENIE

                             DO ZŁOŻENIA OFERTY / ZAPYTANIE OFERTOWE                            

 

Zamawiający:

GMINA MIESZKOWICE
ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

Tel 091 4666 900, fax.: 091 4145 031.

zaprasza

do złożenia oferty cenowej na:

 

 

Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zielinie

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych w budynku sali
 • czyszczenie i malowanie podłóg,
 • wykonanie wewnętrznych  gładzi gipsowych na ścianach i suficie,
 • dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów,
 • demontaż i montaż oraz zmniejszenie krat okiennych,
 • malowanie krat okiennych,
 • demontaż i montaż drabinek gimnastycznych,
 • demontaż i montaż osłon grzejnikowych oraz listew boazeryjnych na ścianach,
 • malowanie rur wodociągowych , gazowych kanalizacyjnych,
 • malowanie grzejników,
 • montaż narożników ochronnych i listew
 • roboty elektryczne,
 • wymiana kratek wentylacyjnych.

Szczegółowy zakres prac określony został w przedmiarze robót, który jest elementem pomocniczym do niniejszego zaproszenia.

V Termin Wykonania zamówienia:

do 20 września 2016r.

 

VI Warunki udziału w postępowaniu.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwie najważniejsze roboty budowlane. Za jedna robotę budowlaną Zamawiający uzna remont, przebudowę, renowację obiektu o wartości brutto tych robót nie mniejszej niż 20 000,00 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto).

 

 

 1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować jedną osobą, której zamierza powierzyć funkcję kierownika budowy i funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

 

Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.

 

VII

Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy):

 1. Wykaz najważniejszych robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
  w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 2. wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia
  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
  i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. świadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz

 

VIII

 

 1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do porozumiewania się
  z Wykonawcami jest pracownik Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach
  Piotr Sobczyński – Inspektor ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska
  tel. 091 4666926.
 2. Obowiązującą formą porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców jest forma pisemna.
 3. Zamawiający dopuszcza sposób komunikacji z Wykonawcami za pomocą faksu
  nr 91 4145 031 lub e-maila: gp.srodowisko@mieszkowice.pl

 

VIX Termin związania z ofertą

 

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

X Opis sposobu przygotowywania ofert

Oferta powinna zawierać:

 1. wypełniony Formularz oferty (Załącznik Nr 1).
 2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia Warunki ubiegania się
  o zamówienie (zgodnie z pkt. VI).
 3. Oświadczenia i wykazy (zgodnie z pkt. VII)
 4. Szczegółowa kalkulacja zaoferowanej ceny/kosztorys ofertowy.
 5. Sposób złożenia oferty:
 1. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne rozdzielenie.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu opisać następująco:

 

Gmina Mieszkowice – ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

– oferta na remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zielinie.

Nie otwierać przed dniem  12.08.2016r. godz.10:30

 

 1. Zmiana lub wycofanie oferty.
 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. X ust. 5 pkt 2. niniejszego zapytania. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami X ust. 5 pkt 2. a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE

 

 

XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszym zaproszeniem należy złożyć w Urzędzie Miejskim, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, w pok. nr 22- II piętro Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, w nieprzekraczalnym terminie do 12.08.2016r. godz. 10:00,
 2. Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 12.08.2016r. godz. 10:30, w Urzędzie Miejskim,
  ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice pok. Nr 22 - II piętro Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

 

 

XII Opis sposobu obliczania ceny

 

 1. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,
  a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym zapytaniu.
 2. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać elementy cenotwórcze takie jak opłaty celne i importowe oraz podatek VAT.
 3. Wykonawca poda cenę za wykonanie całości zamówienia, obejmującą całość kosztów związanych z niniejszym zamówieniem.
 4. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postepowaniu przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

 

XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

 

Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający oceni oferty na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:

Cena – 90% oraz oferowany okres gwarancji 10%

 

 1. Sposób przyznania punktów w kryterium cena (C):

 

cena najniższa

------------------------------------------------ x 100 pkt. x znaczenie kryterium 90%

cena oferty ocenianej

 

 1. Oferowany okres gwarancji i rękojmi 10%

Sposób przyznania punktów w kryterium oferowany okres gwarancji i rękojmi (A):

 • Okres gwarancji i rękojmi dłuższy od minimalnego o minimum 6 miesięcy – 2,5 pkt
 • Okres gwarancji i rękojmi dłuższy od minimalnego o minimum 12 miesięcy – 5 pkt
 • Okres gwarancji i rękojmi dłuższy od minimalnego o minimum 18 miesięcy – 7,5 pkt
 • Okres gwarancji i rękojmi dłuższy od minimalnego o 24 miesiące – 10 pkt

 

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 24 miesiące od dnia podpisania

protokołu odbioru przedmiotu umowy bez wad. Wykonawca, który poda taki termin otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „Oferowany okres gwarancji i rękojmi”

 

Komisja przetargowa oceni oferty sumując iloczyny uzyskane z poszczególnych kryteriów (C+A)

 

XIV wybór najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

XV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuję Wykonawcę telefonicznie.
 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy zgodny z ceną podaną w oferciekosztorys ofertowy.

 

  

 

Załączniki:

 1. oferta cenowa – zał. nr  1
 2. wykaz najważniejszych robót budowlanych - zał. Nr 2
 3. wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia  - zał. Nr 3
 4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 4
 5. wzór umowy  - zał. Nr 5
 6. przedmiar robót – zał. Nr 6

 

 

                       Zatwierdzam

 …………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zaproszenie do złożenia oferty.pdf (PDF, 257KB) 2016-08-05 14:53:25 257KB 480 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zał_1_oferta cenowa.doc (DOC, 37KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-08-05 14:53:43 37KB 53 razy
2 zał_2_wykaz robót.doc (DOC, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-08-05 14:53:56 33.KB 55 razy
3 zał_3_wykaz osób.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-08-05 14:54:08 34KB 71 razy
4 Zał_4_ ośw. o spełnianiu warunków udziału w postęowaniu.doc (DOC, 35.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-08-05 14:54:17 35.KB 78 razy
5 zał_5_projekt umowy.doc (DOC, 42KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-08-05 14:54:31 42KB 59 razy
6 zał_6_przedmiar robót.pdf (PDF, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2016-08-05 14:55:05 25.KB 105 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 05-08-2016 14:53:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 05-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 17-08-2016 10:05:38