Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Mieszkowice w 2017r

Mieszkowice, dnia 02.01.2017r.

Znak sprawy: GP.271.1.1.2017                               

 

                                                                                                                               

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

 

 

GMINA MIESZKOWICE, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

 • Tel 091 4666 926, fax.: 091 4145 031.

 

zaprasza do złożenia ofert cenowych  na:

Dostawę paliw płynnych na potrzeby Gminy Mieszkowice
 w 2017r.

 

I Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 1. sukcesywne tankowanie paliw płynnych do samochodu służbowego będącego
  w użytkowaniu Zamawiającego;
 2.  
 3. tankowanie paliw do kanistrów na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych;
 4. tankowanie paliw do kanistrów na potrzeby sołectw;
 5. Sukcesywne dostawy oleju napędowego do promu rzecznego „Bez Granic”.
 1. Usługi tankowania określone w ust. 2 pkt. 1-4 realizowane będą w formie bezgotówkowego tankowania na stacji paliw Wykonawcy zlokalizowanej na terenie gminy Mieszkowice.
 2. Usługi tankowania określone w ust. 2 pkt. 5 realizowane będą w formie bezgotówkowego tankowania. W ramach tej usługi Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć paliwo do przystani promowej w Gozdowicach z możliwością zatankowania jednostki pływającej w miejscu postoju. Przyjęcie ilościowe odbywać się będzie wg wskazań legalizowanego dystrybutora na samochodzie Wykonawcy.
 3. Zamawiający podaje szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa płynne w 2017r.

 

Rodzaj paliwa

Przeznaczenie

szacunkowa ilość [litr]

Olej napędowy

Prom rzeczny
„Bez Granic”

5000

Olej napędowy

 

Jednostki OSP

3500

Benzyna bezołowiowa PB 95

Jednostki OSP

1200

Benzyna bezołowiowa PB 95

Auto służbowe

2200

Benzyna bezołowiowa PB 95

Sołectwa

3000

 

II Szczegółowe informacje

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 • zdolności technicznej lub zawodowej

 

 1. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Oferta cenowa zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1
 3. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2
 4. Oświadczenie wykonawcy o jakości paliwa – załącznik nr 3
 5. Sposób obliczania ceny:
 6. Zamawiający oceniając ofertę będzie brał pod uwagę wysokość zastosowanego upustu cenowego za 1 litr danego rodzaju paliwa, tj.aktualnie obowiązująca cena 1 litra paliwa u danego dostawcy pomniejszona o zastosowany upust (….%).
 7. Wykonawca w formularzu oferty cenowej powinien podać w kolumnie „cena netto i brutto za 1 litr” cenę obliczoną jako średnią arytmetyczną ceny brutto 1 litra obowiązującej u danego dostawcy z ostatnich 10 dni poprzedzających dzień złożenia oferty. Następnie należy przemnożyć średnie ceny oleju przez przewidywaną ilość określoną przez Zamawiającego i otrzymany wynik wpisać do kolumny „wartość”. Otrzymany w ten sposób wynik będzie stanowił cenę umowną brutto za wykonanie zamówienia.
 8. Cena 1 litra paliwa zaproponowana w ofercie oraz przewidywane ilości zakupu paliwa służą jedynie do skalkulowania ceny oferty.
 9. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym zapytaniu.
 10. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać elementy cenotwórcze takie jak opłaty celne i importowe oraz podatek VAT.
 11. Podany w ofercie cenowej proponowany upust (%) od ceny jednego litra oleju opałowego w danym dniu będzie obowiązywał przez cały okres umowy.
 12. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Najniższa cena – 90 %

Proponowany rabat – 10%

 1. Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

 

cena najniższa

------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 90 %

cena oferty ocenianej

 

 1. Sposób przyznania punktów w kryterium „proponowany upust”

Za udzielenie upustu od ceny 1 litra oleju opałowego obowiązującej w danym dniu Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:

 • upust w wysokości 1 % – 2,5 pkt.
 • upust w wysokości 2 % – 5,0 pkt.
 • upust w wysokości 3 %– 7,5, pkt.
 • upust w wysokości 4 % i więcej – 10,0 pkt.

Wykonawca, który nie udzieli upustu otrzyma  0 (zero) punktów w kryterium „proponowany rabat”. Zamawiający oceni oferty sumując iloczyny uzyskane
z poszczególnych kryteriów (C+A).

 1. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami
 1. Osoby upoważnione do kontaktów w postepowaniu:
 • Piotr Sobczyński – Inspektor ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska, tel. 091 4666 926.
 1. Obowiązującą formą porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców jest forma pisemna.
 2. Zamawiający dopuszcza sposób komunikacji z Wykonawcami za pomocą faksu
  nr 91 4145 031 oraz e-maila: gmina@mieszkowice.pl

 

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert

oferta musi zawierać:

 1. wypełniony Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załącznik Nr 1 lub formularz Wykonawcy zawierający wszystkie elementy wyszczególnione
  w załączniku nr 1.
 2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia Warunki ubiegania się
  o zamówienie (zgodnie z pkt. II.2).
 3. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne rozdzielenie.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, które należy opisać następująco:

Gmina Mieszkowice, ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

– oferta na Dostawy paliw płynnych ma potrzeby Gminy Mieszkowice w 2017r.
Nie otwierać przed dniem 10.01.2017r. godz.10:30

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
 1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszym zaproszeniem należy złożyć w Urzędzie Miejskim, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, w pok. nr 22- II piętro Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2017r. godz. 10:00,
 2. Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 10.01.2017r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim,
  ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice pok. Nr 22 - II piętro Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
 4. wybór najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty.

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
  w celu zawarcia umowy.
 1. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuję Wykonawcę telefonicznie.
 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z2012r, poz. 1059 ze zm.).
 3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą który, posiada stacje paliw zlokalizowaną na terenie Gminy Mieszkowice.

 

Załączniki:

 1. Oferta cenowa – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o jakości paliwa – załącznik nr 3
 4. Wzór umowy – załącznik nr 4


                                                                                                                                                                                   Burmistrz Mieszkowic

                                                                                                                                                                                           Andrzej Salwa

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zaproszenie do złożenia oferty_paliwa_2017.pdf (PDF, 226KB) 2017-01-04 10:10:59 226KB 407 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zał 1oferta cenowa_dostawa paliw 2017.docx (DOCX, 14.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-04 10:10:59 14.KB 68 razy
2 zał 2 oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_2017.doc (DOC, 28.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-04 10:11:19 28.KB 65 razy
3 zał 3 Oswiadczenie_o_jakosci_paliwa na 2016.doc (DOC, 24.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-04 10:11:32 24.KB 65 razy
4 zał 4 wzór umowy na 2017.docx (DOCX, 22.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-01-04 10:11:51 22.KB 68 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 43.KB) 2017-01-12 09:04:02 43.KB 404 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 04-01-2017 10:10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 04-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 12-01-2017 09:04:02