Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

dostawy oleju opałowego do obiektów znajdujących sie na terenie Gminy Mieszkowice w 2018r.

Mieszkowice, dnia 20.12.2017r.

GP.271.1.68.2017

 

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY / ZAPYTANIE OFERTOWE

 •  

 

Zamawiający:

Gmina Mieszkowice

ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

tel. 091 4666 900

faks: 091 4145 031

e-mail: gmina@mieszkowice.pl

 

zaprasza

do złożenia oferty cenowej na:

 

Dostawy oleju opałowego do obiektów znajdujących się na terenie Gminy Mieszkowice
w 2018.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą do 25 000 litrów 
(w skali roku) oleju opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom zgodnych
z normą PN-C-96024:2011  –  (kod CPV 09135100-5) dla kotłowni funkcjonującej w:

 1. Szkole Podstawowej w Troszynie ( ok. 16 000 l)
 2. Szkole Podstawowej w Czelinie ( ok. 6 000 l)
 3. Świetlicy wiejskiej w Czelinie (ok. 3 000 l)
 1. Minimalne parametry towaru:
 1. temperatura zapłonu: nie niższa niż 56°C,
 2. zawartość siarki: nie więcej niż 0,1 % m/m,
 3. wartość opałowa: nie niższa niż 42,6 MJ/kg
 4. zawartość wody: nie większa niż 200 mg/kg,
 5. temperatura płynięcia: nie wyższa niż  - 20° C.
 1. Warunki dodatkowe:          
 1. Dostawy oleju opałowego zapewnia Wykonawca na koszt i ryzyko transportem Wykonawcy do punktów wskazanych w ust. 1. pkt 1-3
 2. olej opałowy musi być dostarczany w dni robocze dla Zamawiającego
  w godzinach 8.00 - 14.00.
 3. Dostawa oleju opałowego będzie odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeby Zamawiającego, każdorazowo na podstawie zamówienia częściowego składanego przez Zamawiającego, określającego ilość dostawy.   
 4. przyjęcie ilościowe oleju opałowego odbywać się będzie wg wskazań legalizowanego dystrybutora na samochodzie Wykonawcy, (rozliczanie i faktury mają odnosić się do temperatury rzeczywistej).
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw.
 6. Podane w ust. 1 ilości paliw są wielkościami szacunkowymi. Ostateczna ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego. Brak zamówienia w całości ilości paliwa określonego w ust. 1 nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.
 7. Zamawiający żądania od Wykonawcy dostarczenia przy dostawie częściowej dokumentu potwierdzającego właściwości fizyko – chemiczne dostarczonego oleju opałowego. Koszt uzyskania i dostarczenia dokumentu ponosi Wykonawca.
 8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oleju opałowego w terminie do 3 dni roboczych od każdorazowego złożenia przez Zamawiającego zamówienia częściowego.
 9. Zamówienia częściowe będą składane przez Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
 1. Termin wykonania zamówienia: 31.12.2018r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
 2. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 3. zdolności technicznej lub zawodowej

 

 1. Sposób obliczania ceny:
 1. Zamawiający oceniając ofertę będzie brał pod uwagę wysokość zastosowanego upustu cenowego (%) za 1 litr oleju opałowego, tj.  aktualnie obowiązująca cena 1 litra oleju opałowego opublikowana na stronie internetowej dostawcy  pomniejszona o zastosowany upust (….%).
 2. Wykonawca w formularzu oferty cenowej powinien podać w kolumnie „cena netto i brutto za 1 litr” cenę obliczoną jako średnią arytmetyczną ceny brutto 1 litra obowiązującej u danego dostawcy z ostatnich 5 dni poprzedzających dzień złożenia oferty. Następnie należy przemnożyć średnie ceny oleju przez przewidywaną ilość określoną przez Zamawiającego i otrzymany wynik wpisać do kolumny „wartość”. Otrzymany w ten sposób wynik będzie stanowił cenę umowną brutto za wykonanie zamówienia.
 3. Cena 1 litra paliwa zaproponowana w ofercie oraz przewidywane ilości zakupu paliwa służą jedynie do skalkulowania ceny oferty.
 4. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,  a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym zapytaniu.
 5. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać elementy cenotwórcze takie jak opłaty celne i importowe oraz podatek VAT.
 6. Podany w ofercie cenowej proponowany upust (%) od ceny jednego litra oleju opałowego w danym dniu będzie obowiązywał przez cały okres umowy.
 7. Rzeczywiste  rozliczanie oleju  opałowego odbywać  się  będzie  w  oparciu o iloczyn ceny jednostkowej sprzedaży brutto obowiązującej w chwili dostawy poszczególnej partii oleju opałowego potwierdzonej  wydrukiem  ze strony  internetowej producenta oleju  opałowego pomniejszonej o upust zaoferowany przez  wykonawcę (dostawcę) oraz ilości dostarczonego oleju.

 

 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Najniższa cena – 90 %

Proponowany rabat – 10%

 

 1. Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

 

cena najniższa

------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 90 %

cena oferty ocenianej

 

 1. Sposób przyznania punktów w kryterium „proponowany upust”

Za udzielenie upustu od ceny 1 litra oleju opałowego obowiązującej w danym dniu Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:

 1. upust w wysokości 1 % – 2,5 pkt.
 2. upust w wysokości 2 % – 5,0 pkt.
 3. upust w wysokości 3 %  – 7,5, pkt.
 4. upust w wysokości 4 % – 10,0 pkt.

Wykonawca, który nie udzieli upustu otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „proponowany rabat”. Wykonawca który udzieli upust w wysokości 4 % i więcej otrzyma 10 pkt. w kryterium „proponowany rabat”  Zamawiający oceni oferty sumując iloczyny uzyskane
z poszczególnych kryteriów (C+A).

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający podpisze umowę – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

 1. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalno
  ści gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2017r., poz.220 z późn. zm.) obowiązującą przez cały okres realizowania zamówienia.
 3. Oferta cenowa zgodna ze wzorem określonym w załączniku nr 1
 4. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami
 1. Osoby upoważnione do kontaktów w postepowaniu:
 1. Piotr Sobczyński – Inspektor ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska, tel. 091 4666 926.
 1. Obowiązującą formą porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców jest forma pisemna.
 2. Zamawiający dopuszcza sposób komunikacji z Wykonawcami za pomocą faksu
  nr 91 4145 031 oraz e-maila: gmina@mieszkowice.pl

 

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert

Zamawiający wymaga aby oferta została sporządzona w formie pisemnej oraz musi zawierać:

 1. wypełniony Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załącznik Nr 1) lub formularz Wykonawcy zawierający wszystkie elementy wyszczególnione
  w załączniku nr 1.
 2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia Warunki ubiegania się
  o zamówienie (zgodnie z pkt. 8).
 3. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne rozdzielenie.
 4.  Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, które należy opisać następująco:

 

Gmina Mieszkowice, ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

– oferta na Dostawy oleju opałowego do obiektów znajdujących się na terenie Gminy Mieszkowice. w 2018r. Nie otwierać przed dniem:

28.12.2017r., godz.10:30

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
 1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszym zaproszeniem należy złożyć w Urzędzie Miejskim, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, w pok. nr 4  - I piętro sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do 28.12.2017r. godz. 10:00,
 2. Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 28.12.2017r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim,
  ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice pok. Nr 22 - II piętro Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

 

 1. wybór najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
  w celu zawarcia umowy.
 1. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuję Wykonawcę telefonicznie.
 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z  2017r, poz. 220 ze zm.).
 1. Informacje dodatkowe.
 1. Zamawiającym jest Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice,
 2. Faktury powinny być wystawiane następująco:
 • Nabywca: Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice – odbiorca: Gmina Mieszkowice (adres jak wyżej) w przypadku dostaw oleju do Świetlicy Wiejskiej w Czelinie.
 • Nabywca: Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice – odbiorca: Szkoła Podstawowa w Czelinie, Czelin 70, 74-505 Mieszkowice
  w przypadku dostaw oleju do Szkoły Podstawowej w Czelinie.
 • Nabywca: Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice – odbiorca: Szkoła Podstawowa w Troszynie, Troszyn 3, 74-505 Mieszkowice
  w przypadku dostaw oleju do Szkoły Podstawowej w Troszynie.

 

 

Załączniki:

 1. oferta cenowa – zał. nr  1
 2. oświadczenie wykonawcy - zał. Nr 2
 3. wzór umowy  - zał. Nr 3

 

                       Zatwierdzam

               Burmistrz Mieszkowic

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zaproszenie do złożenia oferty.pdf (PDF, 253KB) 2017-12-20 13:05:40 253KB 311 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 załącznik nr 1.docx (DOCX, 14.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-12-20 13:05:40 14.KB 32 razy
2 załącznik nr 2.docx (DOCX, 13.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-12-20 13:06:05 13.KB 30 razy
3 załącznik nr 3_umowa.docx (DOCX, 20.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-12-20 13:06:22 20.KB 27 razy
Wynik postępowania
1 protokół zamówienia publicznego_olej opałowy na 2018r..pdf (PDF, 61.KB) 2017-12-29 12:18:05 61.KB 302 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 20-12-2017 13:05:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 20-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 29-12-2017 12:18:05