Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Doposażenie Szkół Podstawowych w Mieszkowicach i w Zielinie w pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym sprzęt TIK

Mieszkowice, dnia 07.03.2018r.

ZOS.233.2.2018

Ogłoszenie nr 500054389-N-2018 z dnia 13-03-2018 r.

Mieszkowice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 527198-N-2018
Data: 07/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mieszkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 81168654400000, ul. ul. F. Chopina 1, 74505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 666 900,
e-mail
gp.srodowisko@mieszkowice.pl   faks 914 145 031.
Adres strony internetowej (url):
http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia/tryb/1/lista/0 
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-15, godzina: 10:00


W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-19, godzina: 10:00

 

 

Mieszkowice, dnia 07.03.2018r.

ZOS.233.2.2018

 

Ogłoszenie nr 500049071-N-2018 z dnia 07-03-2018 r. Mieszkowice:
 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 527198-N-2018 Data: 07/03/2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mieszkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 81168654400000, ul. ul. F. Chopina 1, 74505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 666 900, e-mail gp.srodowisko@mieszkowice.pl , faks 914 145 031.

Adres strony internetowej (url): http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia/tryb/1/lista/0 
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

nie dotyczy

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: 1.4.

 

W ogłoszeniu jest:

Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej Adres: Urząd Miejski
w Mieszkowicach ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, sekretariat pok. nr . 4


W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej, Adres:

Zespół Obsługi Szkół ul. Sienkiewicza 56, 74-505 Mieszkowice, pok. nr . 33

 

 

Mieszkowice, dnia 07.03.2018r.

ZOS.233.2.2018

 

Ogłoszenie nr 527198-N-2018 z dnia 2018-03-07 r.  Gmina Mieszkowice: Doposażenie Szkół Podstawowych w Mieszkowicach i w Zielinie w pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym sprzęt TIK

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: pn. „Podnoszenie kompetencji kluczowych
w Mieszkowicach jako dobra inwestycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice, krajowy numer identyfikacyjny 81168654400000,
ul. F. Chopina 1 , 74505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 666 900, e-mail gp.srodowisko@mieszkowice.pl,  faks 914 145 031.

Adres strony internetowej (URL): www.mieszkowice.pl

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia/tryb/1/lista/0  


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia/tryb/1/lista/0  


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie dotyczy


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, sekretariat pok. nr . 4


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie Szkół Podstawowych w Mieszkowicach i w Zielinie w pomoce dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotowych w tym sprzęt TIK
Numer referencyjny: ZOS.233.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

- część 1- dostawa przenośnych komputerów (laptopów), tabletów wraz z oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia z podziałem na szkoły znajduje się w załączniku nr 6a do SIWZ. Uwaga: Przenośne komputery (laptopy) wraz z oprogramowaniem w formularzu cenowym dotyczącym części 1 należy wycenić w kwotach netto – odwrotne obciążenie VAT. (zgodnie z załącznikiem).

 - część 2 - dostawa oraz montaż narzędzi TIK oraz programów multimedialnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia z podziałem na szkoły znajduje się w załączniku nr 6b do SIWZ.

- część 3 - dostawa sprzętu elektronicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia z podziałem na szkoły znajduje się w załączniku nr 6c do SIWZ.

 - część 4 - dostawa urządzeń do robotyki Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia z podziałem na szkoły znajduje się w załączniku nr 6d do SIWZ.

 - część 5 -dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia z podziałem na szkoły znajduje się w załączniku nr 6e do SIWZ.

- część 6– dostawa dygestorium do pracowni chemicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6f do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 39162000-5
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:  80
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia dla części 1, 2, 3, 4, 5 wynosi 16 dni od podpisania umowy, dla części 6 wynosi 80 dni od podpisania umowy

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) (wzór - zał. Nr 3 do siwz ); W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

3) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

5) kalkulacja cenowa – załącznik nr 2a, 2b, 2c,2d, 2e, 2f (w podziale na części) do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości:

1) Dla części 1: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

2) Dla części 2: zamawiający odstępuje od wniesienia wadium w tej części

3) Dla części 3: zamawiający odstępuje od wniesienia wadium w tej części

4) Dla części 4: zamawiający odstępuje od wniesienia wadium w tej części

5) Dla części 5: zamawiający odstępuje od wniesienia wadium w tej części

6) Dla części 6: zamawiający odstępuje od wniesienia wadium w tej części


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji zamówienia

20,00

wysokość kary umownej

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących okolicznościach:

1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT – jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,

2) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

3) zmiany związane z rezygnacją przez zamawiającego z części zamówienia,

4) jeżeli wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

2. Wszelkie zmiany umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Strona występująca o zmianę zawartej umowy: opisze zaistniałe okoliczności, uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, obliczy koszty zmian, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy, wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

4. Na wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia zamawiającego o zmianie adresu siedziby wykonawcy, pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

dostawa przenośnych komputerów (laptopów), tabletów wraz z oprogramowaniem.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: dostawa przenośnych komputerów (laptopów), tabletów wraz z oprogramowaniem.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji zamówienia

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia z podziałem na szkoły znajduje się w załączniku nr 6a do SIWZ. Uwaga: Przenośne komputery (laptopy) wraz z oprogramowaniem w formularzu cenowym dotyczącym części 1 należy wycenić w kwotach netto – odwrotne obciążenie VAT. (zgodnie z załącznikiem).
 

Część nr:

2

Nazwa:

dostawa oraz montaż narzędzi TIK oraz programów multimedialnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa oraz montaż narzędzi TIK oraz programów multimedialnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji zamówienia

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE :Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia z podziałem na szkoły znajduje się w załączniku nr 6b do SIWZ.
 

Część nr:

3

Nazwa:

dostawa sprzętu elektronicznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: dostawa sprzętu elektronicznego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji zamówienia

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia z podziałem na szkoły znajduje się w załączniku nr 6c do SIWZ.
 

Część nr:

4

Nazwa:

dostawa urządzeń do robotyki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa urządzeń do robotyki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,96
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji zamówienia

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia z podziałem na szkoły znajduje się w załączniku nr 6d do SIWZ.
 

Część nr:

5

Nazwa:

dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 16
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji zamówienia

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia z podziałem na szkoły znajduje się w załączniku nr 6e do SIWZ.
 

Część nr:

6

Nazwa:

dostawa dygestorium do pracowni chemicznej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa dygestorium do pracowni chemicznej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162000-5,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 80
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji zamówienia

20,00

wysokość kary umownej

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6f do SIWZ.
 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu _dostawy_6cz..pdf (PDF, 726KB) 2018-03-07 10:57:15 726KB 277 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_dostawy_6cz..pdf (PDF, 233KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-03-07 10:57:15 233KB 95 razy
2 Zał nr 1_formularz ofertowy.doc (DOC, 144KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-03-07 10:57:40 144KB 57 razy
3 Zał nr 3_ oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx (DOCX, 152KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-03-07 10:57:54 152KB 52 razy
4 zał nr 4_oswiadczenie_-grupa_kapitalowa(2).doc (DOC, 133KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-03-07 10:58:10 133KB 48 razy
5 Zał nr 5_wzór umowy.doc (DOC, 190KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-03-07 10:58:29 190KB 48 razy
6 Załącznik Nr 2a do SIWZ.docx (DOCX, 19.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-03-07 10:59:01 19.KB 66 razy
7 Załącznik Nr 2b do SIWZ.docx (DOCX, 19.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-03-07 10:59:13 19.KB 71 razy
8 Załącznik Nr 2c do SIWZ.docx (DOCX, 18.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-03-07 10:59:25 18.KB 60 razy
9 Załącznik Nr 2d do SIWZ.docx (DOCX, 19.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-03-07 10:59:44 19.KB 68 razy
10 Załącznik Nr 2e do SIWZ.docx (DOCX, 28.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-03-07 11:00:07 28.KB 70 razy
11 Załącznik Nr 2f do SIWZ.docx (DOCX, 18.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-03-07 11:00:31 18.KB 73 razy
12 Załącznik nr 6a do SIWZ.docx (DOCX, 23.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-03-07 11:00:52 23.KB 77 razy
13 Załącznik nr 6b do SIWZ.docx (DOCX, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-03-07 11:01:10 21.KB 124 razy
14 Załącznik nr 6c do SIWZ.docx (DOCX, 18.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-03-07 11:01:26 18.KB 76 razy
15 Załącznik nr 6d do SIWZ.docx (DOCX, 18.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-03-07 11:01:46 18.KB 89 razy
16 Załącznik nr 6f do SIWZ.docx (DOCX, 16.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-03-07 11:02:04 16.KB 62 razy
17 Załączniki nr 6e do SIWZ.docx (DOCX, 62.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-03-07 11:02:21 62.KB 97 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_dostawy_6cz..pdf (PDF, 49.KB) 2018-03-07 10:57:15 49.KB 310 razy
2 pytania i odp_doposażenie szkół.pdf (PDF, 82.KB) 2018-03-12 11:20:39 82.KB 289 razy
3 pytania i odpowiedzi nr 2.pdf (PDF, 60.KB) 2018-03-13 13:43:09 60.KB 272 razy
4 modyfikacja nr 1.pdf (PDF, 211KB) 2018-03-13 13:43:32 211KB 261 razy
5 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_termin.pdf (PDF, 47.KB) 2018-03-13 13:44:02 47.KB 261 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert_dostawy.pdf (PDF, 105KB) 2018-03-20 11:57:34 105KB 282 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_doposażenie szkół.pdf (PDF, 196KB) 2018-04-13 07:56:59 196KB 241 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 07-03-2018 10:57:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Paszko-Żuk 07-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 13-04-2018 07:56:59