Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kłosowie

 

GP.271.1.5.2021 Mieszkowice, dnia 11.03.2021 r.

 

 

Gmina Mieszkowice działając zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) co do którego przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) nie mają zastosowania

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY / ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kłosowie

 

1. Zamawiający

GMINA MIESZKOWICE

Ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

NIP 858-173-09-44, tel. 91 46 66 900

e-mail gmina@mieszkowice.pl

 

 

2. Przedmiot zamówienia:

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w głównej sali świetlicy wiejskiej w Kłosowie, gmina Mieszkowice.

2. Klimatyzator dostarczony przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone w:

a) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkownika maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 r. poz. 1596)

b) Rozporządzeniu ministra gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań maszyn ( Dz. U 2008 poz. 1228)

3. W koszt zakupu przedmiotu zamówienia należy wliczyć jego dostawę na adres Zamawiającego - Świetlica Wiejska w Kłosowie, Kłosów , 74-505 Mieszkowice

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

II Termin Wykonania zamówienia:

do 30.04.2021

 

 

 

 

 

III Warunki udziału w postępowaniu.

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) Posiada wiedzę i doświadczenie.

c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania

d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona
w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.

 

IV Ochrona danych osobowych

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mieszkowice - Urząd Miejski w Mieszkowicach

 2. kontakt do inspektora danych osobowych: tel. 91 4666 940, e-mail: informatyka@mieszkowice.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

 8. posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

V Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy):

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu ofertowym załącznik nr 3

 

VI Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

 1. Osoby upoważnione do kontaktów w postepowaniu:

 1. Iwona Kuszaj - Kierownik referatu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, tel. 91 4666 925, e-mail: gp.inwestycje@mieszkowice.pl

 2. Mirosław Łucenko - Podinspektor ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska, tel. 091 4666 926, e-mail: gp.srodowisko@mieszkowice.pl

 1. Obowiązującą formą porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców jest forma pisemna.

 2. Zamawiający dopuszcza sposób komunikacji z Wykonawcami za pomocą faksu
  nr 91 4145 031 oraz e-maila: gmina@mieszkowice.pl

 

 

VII Termin związania z ofertą

 

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

VIII Opis sposobu przygotowywania ofert

Pod rygorem nieważności oferta musi zawierać:

 1. Wypełniony formularz oferty (załącznik Nr 1).

 2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia Warunki ubiegania się o zamówienie (zgodnie z pkt. III).

 3. Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem, pocztą elektroniczną, faksem lub złożyć osobiście

 4. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wszelkie podpisane dokumenty należy przesłać w formie skanów.

 5. Zmiana lub wycofanie oferty.

 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 

 

IX Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę z dopiskiem „Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ul. Władysława Jagiełły w Mieszkowicach - roboty uzupełniające” należy składać do dnia 19.03.2021 do godz. 10:00

1) pocztą lub tradycyjnie na adres: Urząd Miejski, ul. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, Referat Gospodarki Przestrzennej i ochrony Środowiska pok. nr 22

2) drogą elektroniczną na adres: gp.srodowisko@mieszkowice.pl

3) faksem na numer 91 4145 031

 1. Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Otwarcie ofert nastąpi 19.03.2021r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim,
ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice pok. Nr 22 - II piętro Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 

 

 

X Opis sposobu obliczania ceny

 

 1. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia,
  a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym zapytaniu.

 2. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać elementy cenotwórcze takie jak opłaty celne i importowe oraz podatek VAT.

 3. Wykonawca poda cenę za wykonanie całości zamówienia, obejmującą całość kosztów związanych z niniejszym zamówieniem.

 

 

XI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

 1. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

 2. Zamawiający oceni oferty na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert:

Cena - 100 %

 

 1. Sposób przyznania punktów w kryterium cena (C):

 

cena najniższa

------------------------------------------------ x 100 pkt. x znaczenie kryterium 100%

cena oferty ocenianej

 

 

XII wybór najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

XIII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie.

 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy zgodny z ceną podaną w ofercie kosztorys ofertowy.

 

Załączniki:

 1. oferta cenowa - zał. Nr 1

 2. opis przedmiotu zamówienia - zał. Nr 2

 3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 3

 4. wzór umowy - zał. Nr 4

 

 

 

Zatwierdzam

…………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zaprosznie do składania ofert.pdf (PDF, 241KB) 2021-03-11 14:44:49 241KB 86 razy
2 zał 1 - wzór oferty.doc (DOC, 37.KB) 2021-03-11 14:45:12 37.KB 98 razy
3 zał 2 opis przedmiotu zamówienia.docx (DOCX, 15.KB) 2021-03-11 14:45:22 15.KB 119 razy
4 zał 3 oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_2020 (2).doc (DOC, 28KB) 2021-03-11 14:45:33 28KB 87 razy
5 zał 4 wzór umowy.docx (DOCX, 21.KB) 2021-03-11 14:45:44 21.KB 90 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty - Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kłosowie.pdf (PDF, 30.KB) 2021-04-12 13:05:55 30.KB 77 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 11-03-2021 14:44:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Łucenko 11-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 12-04-2021 13:06:17