Projekt uchwały Nr XXVIII/ /2013 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym nr 1 przy ul. Słowackiego w Mieszkowicach.

Uchwała Nr XXVIII(        )2013

Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia                         2013 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie oraz ratalną spłatę należności pieniężnych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym nr 1 przy ul. Słowackiego w Mieszkowicach.

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 200lr. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.), art.59 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), w związku z § 3 ust.l pkt 1 i 3, § 5 pkt 2 i § 8 pkt 3 Uchwały Nr XLII/342/10 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mieszkowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych ( Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 125 poz. 2424 ) uchwala się, co następuje :

 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie ulgi w spłacie należności przypadających Gminie Mieszkowice od dłużnika Pana Jana Draguły zam. przy ul. Słowackiego 1/5 w Mieszkowicach, z tytułu czynszu najmu komunalnego lokalu mieszkalnego, w formie :

 

1)  rozłożenia na raty należności głównej za najem lokalu mieszkalnego w kwocie 11 997,50 zł
( słownie : jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem zł 50/100 )

na okres nie przekraczający 60 miesięcy;

 

2) umorzenia odsetek od należności głównej w przypadku spłaty należności, o której mowa
w pkt 1 .

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 14-05-2013 08:34:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 14-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 14-05-2013 08:34:29