Zapraszamy na obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 22 sierpnia 2013 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach

Zapraszamy na obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą  się  w dniu 22 sierpnia 2013 roku o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim  w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, sala nr 19, z następującym porządkiem obrad: 

 

I. Sprawy regulaminowe:

       a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

       b/ przyjęcie zmian do porządku  obrad,

       c/ przyjęcie protokołu  obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

             d) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Mieszkowic.  

II. Interpelacje radnych. 

III. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok:  

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2016:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic oraz Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mieszkowice:

             a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.  

XIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

XIV. Wolne wnioski i zapytania.

XV. Zamknięcie obrad sesji.

                                                           

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Krzysztof Karolak    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 16-08-2013 12:34:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 16-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 16-08-2013 12:34:23