Projekt uchwały Nr XXXII/ /2013 - zmieniająca Uchwałę Nr XXIV (185) 2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiem

Uchwała Nr ……………. 2013

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia ……………… 2013 r.

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV (185) 2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu

            Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645), oraz art. 216 ust. 2, pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938)   Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV (185) 2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Gryfińskiemu wprowadza się następujacą zmianę:

- w § 1. kwotę ,,160.359,35 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 35/100 gr.)” zastępuje się kwotą ,,169.885,45 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 45/100 gr.)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Borgul 22-10-2013 12:17:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Borgul 22-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Borgul 22-10-2013 12:17:10