Zarządzenia 2015

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. 2015-01-08 08:25:25
Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy w 2015 roku, ustalenia planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego na 2015 rok. 2015-01-14 12:39:54
Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-01-12 08:46:33
Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-01-12 08:49:17
Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2015-01-12 11:57:59
Zarządzenie Nr 19/2015 zmieniająca zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015-01-29 08:27:18
Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach 2015-01-23 08:14:40
Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn, Kamionka gm. Mieszkowice, stanowiącej akt prawa miejscowego. 2015-07-24 08:32:39
Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkowice . 2015-01-28 07:33:48
Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do załatwiania spraw i wydawania decyzji w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 2015-07-17 14:18:55
Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2015-02-06 23:16:22
Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice. 2015-02-06 22:58:02
Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 06 lutego 2015 r. w spraie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro 2015-02-23 14:59:09
Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie nabycia na własność Gminy Mieszkowice nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Szczecinie. 2015-02-06 23:03:44
Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-02-06 23:07:56
Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice - dokument stracił ważność 2015-02-09 14:04:32
Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2015-02-13 09:44:21
Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2015-02-13 09:45:18
Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2015-02-13 09:46:24
Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2015-02-13 09:47:37
Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2015-02-13 09:48:41
Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Mieszkowice 2015-02-13 14:47:39
Zarządzenie Nr 36/15 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015. 2015-02-18 08:36:07
Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Gminie Mieszkowice. 2015-03-04 10:21:52
Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-02-23 11:53:48
Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. 2015-02-23 15:40:04
Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2015-03-04 11:02:42
Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok. 2015-03-04 10:58:39
Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego niewyodrębnionego pokoju. 2015-03-02 15:10:46
Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-03-02 15:14:10
Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Pani Wandy Mazur do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 2015-03-10 08:45:16
Zarządzanie Nr 45/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów organów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Mieszkowice. 2015-03-10 08:46:04
Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-03-10 08:46:40
Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2015-03-10 10:17:23
Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach. 2015-03-10 10:50:38
Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w 2015 roku. 2015-03-10 09:18:39
Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 10 marca 2015r. 2015-03-17 08:47:19
Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-03-16 08:28:41
Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 2015-03-23 14:53:44
Zarządzenie Nr 53/2015 w sprawie upoważnienia Pani Danuty Jasińskiej specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, w sprawie Karty Dużej Rodziny jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2015-04-09 08:41:34
Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert o realizację w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice. 2015-03-23 14:56:05
Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2015-03-26 12:41:55
Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 2015-03-30 09:22:21
Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Mieszkowice na 2015 rok 2015-08-06 10:46:38
Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy 2015-08-06 10:47:54
Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie zlecenia w formie wsparcia organizacji pozarządowych realizacji w 2015 roku zadania publicznego na terenie Gminy Mieszkowice w zakresie wspomagania działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 2015-04-10 12:25:35
Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie realizacji zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-18 13:18:46
Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-20 11:41:17
Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 392/2 w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice 2015-04-17 11:18:41
Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy 2015-04-17 11:23:27
Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2015-04-17 11:27:58
Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Mieszkowice. 2015-07-16 09:37:56
Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 2015-04-21 19:46:55
Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wynajęcia w drodze przetargu ustnego ograniczonego części budynku położonego w działce nr 200 w miejscowości Zielin z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej obejmującej w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 2015-04-22 13:34:46
ZarządzenieNr 68/2014 w sprawie ustanowienia operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji wyborczych. 2015-05-18 13:33:36
Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 22.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowych Zasad Nadzoru Właścicielskiego nad jednoosobową spółką Gminy pn. Zakład Usług Komunalnych Sp. zo.o. w Mieszkowicach. 2015-04-22 14:53:48
Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia dwóch pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w budynku wielorodzinnym nr 69 w miejscowości Czelin w działce nr 50/5 obręb Czelin 2015-04-24 08:27:49
Zarządzenie Nr 71/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej 2015-04-23 14:58:06
Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2015-04-24 11:03:15
Zarządzenie Nr 73/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2015-04-24 10:57:58
Zarządzenie Nr 74/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 2015-04-28 13:33:08
Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2015-04-30 07:59:44
Zarządzenie Nr 76/2015 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego 2015-07-17 13:37:31
Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015-08-06 10:49:19
Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie powierzenia komisji przetargowej prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice. 2015-07-22 12:19:32
Zarządzenie Nr 79/2015 w sprawie zmiany stron umowy dzierżawy. 2015-07-24 09:48:27
Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych Gminy. 2015-05-27 23:20:32
Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Mieszkowice 2015-05-29 10:33:05
Zarządzenie Nr 82/2015 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2015-06-03 16:30:47
Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Mieszkowic w sprawie wydzierżawienia działki gruntu położonej w obrębie Kurzycko, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2015-06-09 11:25:16
Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-06-15 00:19:37
Zarządzenie Nr 85/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej. 2015-10-27 20:18:03
Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia hotelu "Mieszko" 2015-06-18 12:55:00
Zarządzenie Nr 87/2015 w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Mieszkowice 2015-06-17 14:05:31
Zarządzenie Nr 88/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieszkowice 2015-06-29 21:36:35
Zarządzenie Nr 89/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2015 2015-06-29 21:39:58
Zarządzenie Nr 90/2015 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Mieszkowice. 2015-06-26 15:54:57
Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2015-07-03 10:40:34
Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie zbycia mienia stanowiącego własność Gminy Mieszkowice 2015-07-08 19:53:18
Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-22 12:26:12
Zarządzenie Nr 94/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015-08-06 10:50:02
Zarządzenie Nr 95/2015 w sprawie wdrożenia procedury związanej ze zbyciem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-07-15 09:32:49
Zarządzenie Nr 96/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na 6 września 2015 r. 2015-07-21 13:21:21
Zarządzenie Nr 97/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015-08-06 11:07:07
Zarządzenie Nr 98/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015-08-06 11:08:40
Zarządzenie Nr 99/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2015. 2015-10-27 20:18:56
Zarządzenie Nr 100/2015 w sprawie sprzedaży użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Mieszkowice. 2015-07-31 14:39:57
Zarządzenie Nr 101/2015 w sprawie zbycia udziału w nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Mieszkowice. 2015-07-31 14:33:24
Zarządzenie Nr 102/2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2015-10-27 20:19:55
Zarządzenie Nr 103/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-08-11 10:13:42
Zarządzenie Nr 104/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2015-08-11 18:10:53
Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 2015-08-18 13:18:56
Zarządzenie Nr 106/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-08-14 11:23:03
Zarządzenie Nr 107/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-08-14 11:18:02
Zarządzenie Nr 108/2015 w sprawie wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego, położonego przy ul. Sienkiewicza 44, w działce gruntu nr 445 obrębu nr 4 miasta Mieszkowice, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. 2015-08-14 11:46:08
Zarządzenie Nr 109/2015 w sprawie powołania operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Mieszkowice w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-14 11:28:49
Zarządzenie Nr 110/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 2015-08-14 11:34:38
Zarządzenie Nr 111/2015 w sprawie wydzierżawienia działki gruntu położonej w obrębie Kurzycko 2015-08-18 08:56:21
Zarządzenie Nr 112/2015 w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia piwnicznego znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 69 w miejscowości Czelin, w działce nr 50/5, obręb Czelin. 2015-10-27 20:20:57
Zarządzenie Nr 113/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2015. 2015-10-27 20:22:33
Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-08-27 13:45:44
Zarządzenie Nr 115/2015 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Mieszkowice na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2015-09-01 11:03:16
Zarządzenie Nr 116/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-08-31 10:23:25
Zarządzenie Nr 117/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-08-31 22:49:02
Zarządzenie Nr 118/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2015-10-27 20:23:26
Zarządzenie Nr 119/2015 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-09-07 12:39:10
Zarządzenie Nr 120/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-10-27 20:24:00
Zarządzenie Nr 121/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-09-04 07:24:46
Zarządzenie Nr 122/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w działce nr 304/2, obręb Czelin. - dokument stracił ważność 2015-09-04 10:20:48
Zarządzenie Nr 123/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w części działki nr 58, w obrębie nr 3 m-ta Mieszkowice. 2015-10-27 20:35:05
Zarządzenie Nr 124/2015 w sprawie przygotowania i uczestnictwa administracji samorządowej, jednostek podporządkowanych i nadzorowanych oraz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Mieszkowice, do wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk: "GNIEWOSZ-15". 2015-10-27 20:37:58
Zarządzenie Nr 125/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 73_2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 kwietnia 2015 r_w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2015. 2015-09-11 12:11:46
Zarządzenie Nr 126/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2015-10-27 20:40:22
Zarządzenie Nr 127/2015 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z petycjami skaładanymi do Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach. 2015-11-03 10:30:19
Zarządzenie Nr 128/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonytji na dzień 25 października 2015 roku. 2015-10-05 15:43:26
Zarządzenie Nr 129/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. 2015-10-27 20:41:42
Zarządzenie Nr 130/2015 w sprawie wycofania z eksploatacji pożarniczego pojazdu samochodowego marki Ford Transit stanowiącego własność Gminy, w celu jego złomowania. 2015-10-16 11:48:13
Zarządzenie Nr 131/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy 2015-10-27 20:53:37
Zarządzenie Nr 132/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie realizacji zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-05 15:45:13
Zarządzenie Nr 133/2015 w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonym na dzień 25 października 2015 roku. 2015-10-07 11:05:56
Zarządzenie Nr 134/2015 w sprawie powołania operatorów systemu informatycznego obsługi obwodowych komisji na terenie Gminy Mieszkowice w wyborach do Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r. 2015-10-09 20:09:11
Zarządzenie Nr 135/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2015-10-12 08:40:16
Zarządzenie Nr 136/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. 2015-10-27 20:44:29
Zarządzenie Nr 137/2015 w sprawie wynajęcia w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego, położonego przy ul. Sienkiewicza 44, w działce gruntu nr 445 obrębu nr 4 miasta Mieszkowice, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. 2015-10-27 20:46:46
Zarządzenie Nr 138/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-10-20 07:04:57
Zarządzenie Nr 139/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-10-19 09:02:20
Zarządzenie Nr 140/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2015. 2015-10-27 20:47:45
Zarządzenie Nr 141/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. 2015-10-29 13:08:41
Zarządzenie Nr 142/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy 2015-11-13 12:04:54
Zarządzenie Nr 143/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Mieszkowice 2015-11-02 09:28:24
Zarządzenie Nr 144/2015 w sprawie dokonania zmian w zasadach rachunkowości Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach 2015-11-09 13:10:35
Zarządzenie Nr 145/2015 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Mieszkowice 2015-11-17 13:31:05
Zarządzenie nr 146/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. 2015-11-19 08:06:51
Zarządzenie Nr 147/2015 w sprawie ustalenia odpłatności z dzierżawę świetlic wiejskich. 2015-12-01 08:11:08
Zarządzenie Nr 148/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-11-30 15:14:30
Zarządzenie Nr 149/2015 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej w Mieszkowicach. 2015-12-01 08:10:33
Zarządzenie nr 150/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy. 2015-12-04 10:43:39
Zarządzenie Nr 151/2015 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Mieszkowic z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych i współwłasnościowych na rok 2015 2015-12-17 17:59:26
Zarządzenie Nr 152/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-12-04 11:02:51
Zarządzenie Nr 153/2015 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-12-04 11:03:37
Zarządzanie Nr 154/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice 2015-12-04 11:04:06
Zarządzenie Nr 156/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice. 2015-12-14 07:55:20
Zarządzenie Nr 157/2015 w sprawie wydzierżawienia dziatki gruntu położonej w obrębie nr 4 m-ta Mieszkowice, stanowiącej własność Gminy Mieszkowice w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2015-12-15 09:13:42
Zarządzenie Nr 158/2015 w sprawie zmian budżetu gminy oraz zmian w planach finansowych na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach i jednostek organizacyjnych gminy 2015-12-15 09:15:18
Zarządzenie Nr 159/2015 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2015-12-21 21:59:35
Zarządzenie Nr 160/2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach do prowadzenia oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, w sprawie Karty Dużej Rodziny jak również podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych , oraz do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2016-01-05 12:59:36
Zarządzenie nr 161/2015 w sprawie zmian w planach finansowych wydatków na rok 2015 Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2016-01-05 13:04:17