Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE NABORU NA STANOWISKO PRACY ds. OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ

 

Burmistrz Mieszkowic

OGŁASZA NABÓR

NA  STANOWISKO PRACY

    ds. OBRONNYCH  I  OBRONY CYWILNEJ

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)       wykształcenie wyższe preferowana specjalność administracja, ekonomia lub prawo

      oraz  3 letni staż pracy

b)       obywatelstwo polskie

c)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

d)       nieposzlakowana opinia

e)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

      z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f)         znajomość przepisów w zakresie prawa administracyjnego, o powszechnym obowiązku obrony RP, obrony cywilnej, obronności, zarządzania kryzysowego,

g)       podstawowa znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządów gminnych

h)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

  1. Wymagania dodatkowe:

a)       umiejętność pracy w zespole

b)       komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność

c)       mile widziana, jako dodatkowy atut, znajomość języka niemieckiego lub angielskiego

d)       obsługa komputera.

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       opracowanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania i programowania obronnego  i obronności

b)       opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Urzędu

c)       organizowanie i przeprowadzenie rejestracji przed kwalifikacją wojskową

d)       realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej

e)       prowadzenie spraw reklamowania osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

f)         wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych, które mają być wykonane w następnym roku i mobilizacji

g)       planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie Gminy

h)       prowadzenie magazynu sprzętu OC

i)         tworzenie formacji OC

j)         opracowanie i aktualizacja Planu Reagowania Kryzysowego oraz planu operacyjnego ochrony przed powodzią

k)       utworzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i realizacja określonych zadań

l)         przygotowanie i zapewnienie działań systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń

m)     współpraca z jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań OC

n)       prowadzenie kancelarii tajnej

o)       coroczne opracowanie zarządzeń i wytycznych Burmistrza w zakresie obronności

p)       opracowywanie, aktualizacja regulaminu urzędu na czas pokoju i wojny w zakresie obronności oraz zakresów czynności osób funkcyjnych, jako integralnej części regulaminów

q)       opracowywanie, aktualizacja „ Planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny „

r)        prowadzenie zbiorczych zestawień oraz sprawozdawczości dotyczących świadczeń na rzecz obrony

s)       opracowywanie, aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej, prowadzenie szkoleń wykonawców, łączników, kurierów.

  1. Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV)

b)       kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy

c)       list motywacyjny

d)       kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/

e)       kwestionariusz osobowy

f)         kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g)       oświadczenie, że nie była prawomocnym wyrokiem sądu skazana za przestępstwo umyślne

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe / w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego /

h)       oświadczenie o stanie zdrowia

i)         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia

      29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.

      o pracownikach samorządowych

j/   oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej„

w terminie do dnia 31 stycznia 2011r. / decyduje data wpływu do urzędu / na adres:

Urząd Miejski w Mieszkowicach ul.Chopina 1 ; 74-505 Mieszkowice.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.mieszkowice.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chopina 1.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji dołączone zostaną do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru będą przechowywane zgodnie z obowiązującą urząd instrukcją kancelaryjną.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

Z wytypowanym kandydatem zawarta zostanie umowa o pracę na czas określony, po upływie którego z kandydatem może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony.

 

 

 

                                                                                                                   Burmistrz

                                                                                                              Andrzej  Salwa

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2011 10:53:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 06-06-2013 07:31:36