Zapraszam na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu 29 grudnia 2016 roku

Zapraszam na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się w dniu  29 grudnia 2016 roku o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach sala nr 19, ul. F. Chopina 1, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.                                           

II. Interpelacje radnych.  

III. Wręczenie podziękowania za bohaterską postawę.

IV. Podsumowanie działalności Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej za 2016 r:

a/ wystąpienie Dyrektora Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej,

b/ dyskusja.                                                                                                                                                          

V. Debata nad sprawozdaniem  z działalności Miejsko  Gminnej Biblioteki Publicznej oraz analiza czytelnictwa na terenie Gminy Mieszkowice w Mieszkowicach:

a/ wystąpienie Kierownika Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach,

b/ dyskusja.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian budżetu Gminy Mieszkowice na 2016 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok:       

a/ przedstawienie opinii  komisji rady opiniujących projekt uchwały budżetowej:

- Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej,

- Rewizyjnej,

b/ dyskusja,

c/ przedstawienie opinii  Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa opiniującej projekt uchwały budżetowej,

d/ przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2017 rok,  

e/ wystąpienie Burmistrza Mieszkowic,

f/ debata nad projektem uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok,

g/ głosowanie zmian spełniających wymogi formalno-prawne:

- zgłoszonych przez poszczególne komisje,

- zgłoszonych przez Burmistrza Mieszkowic,

- zgłoszonych  przez  radnych na sesji,

h/ głosowanie projektu uchwały rady w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2017 rok wraz z poprawkami i zmianami.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2020:

a/ opinie komisji,

b/opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2017-2020,

c/ dyskusja,

d/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie planu sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2017 rok:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Debata nad sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2011 – 2016:

a/ wystąpienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach,

b/ dyskusja.                                                                                                                                                         

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mieszkowice na lata 2017-2021:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mieszkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieszkowice na 2017 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 -2020:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVIII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XIX. Wolne wnioski i zapytania.

XX. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 16-12-2016 14:29:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 16-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 16-12-2016 14:58:21