Zapraszam na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Zapraszam na obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędą się 30 marca 2017 roku o godzinie 13.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,

d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.                                               

II. Interpelacje radnych.

III. Wręczenie uczniom stypendium Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2017 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę stosowanej przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp.  z o.o. w Goleniowie:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez ZUK Sp. z o.o. w Mieszkowicach:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

VII. Sprawozdanie Burmistrza Mieszkowic z przebiegu konsultacji przeprowadzonych w Sołectwie Plany.

VIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej gminy Mieszkowice o nazwie Sołectwo Kamionka:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie  określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych  poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w obrębie miasta Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mieszkowice w 2017 r.:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy Mieszkowice:

a/ opinie komisji,

b/ dyskusja,

c/ podjęcie uchwały.

XVII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.

XVIII. Wolne wnioski i zapytania.

XIX. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach

Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 21-03-2017 10:12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jakowicka 21-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 21-03-2017 10:16:38