Zapraszam na obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędąsię 22 marca 2018 r.

Zapraszam na obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach, które odbędąsię 22 marca 2018 r. o godzinie 13.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kulturyw Mieszkowicach, ul. Kościuszki 48, z następującym porządkiem obrad:

I. Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
b/ przyjęcie zmian do porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach,                           
d/ informacja Burmistrza Mieszkowic z działalności międzysesyjnej.

II. Interpelacje radnych.
III. Wręczenie uczniom stypendium Rady Miejskiej w Mieszkowicach.
IV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zmian w budżecie gminy Mieszkowice na 2018 r.:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

V. Ustanowienie uchwały rady w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

VI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gryfińskim:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

VII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

VIII. Ustanowienie uchwały zmieniającej uchwałę rady w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych składników wynagradzania nauczycieli:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

IX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

X. Ustanowienie uchwały rady w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XI. Ustanowienie uchwały rady w sprawie podziału Gminy Mieszkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mieszkowic w zakresie dystrybucji żywności:
a / przedstawienie projektu uchwały przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie zatwierdzenia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XIV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieszkowice:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XV. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mieszkowice prawa własności nieruchomości:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,c/ podjęcie uchwały.

XVI. Ustanowienie uchwały rady zmieniającej uchwałę Nr XXXI/245/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 września 2013 r., w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XVII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/193/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w obrębach Zielin, Troszyn w gminie Mieszkowice:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XVIII. Ustanowienie uchwały rady w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/192/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieszkowice:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,c/ podjęcie uchwały.

XIX. Ustanowienie uchwały rady w sprawie wyrażenia zgody na ratalną spłatę należności czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz na umorzenie od zaległości w czynszu:
a/ opinie komisji,
b/ dyskusja,
c/ podjęcie uchwały.

XX. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt II.
XXI. Wolne wnioski i zapytania.
XXII. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Rzepczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 15-03-2018 07:32:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Jakowicka 15-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 15-03-2018 07:32:41