Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XI.2011 z dnia 20.10.2011

 

Protokół Nr XI/2011

obrad XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

w Mieszkowicach odbytej w dniu 20 października 2011 roku

 

                                                                                                                                                                                                       Stan rady – 15

                                                                                                                                                                                                      Obecnych – 14

                                                                                                                                                                                                   ……………………      
                                                                                                                                                                                                 Co stanowi  - 93,33 %

 

Obecność poszczególnych radnych na sesji obrazuje lista obecności stanowiąca załącznik do protokołu.

Obecność imiennie zaproszonych do udziału w obradach sesji obrazuje lista obecności stanowiąca załącznik protokołu.

Obecność sołtysów na obradach sesji obrazuje lista obecności stanowiąca załącznik do protokołu.

Porządek sesji stanowi załącznik do protokołu.

Pkt  1.1.

Obrady XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach otworzył i im przewodniczył Pan Krzysztof Karolak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach, który na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.  Na stan rady 15 radnych na sesji według listy obecności jest 14 radnych, co stanowi quorum. Przewodniczący rady powitał przybyłych na sesję Burmistrza Mieszkowic, Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół  w Mieszkowicach, Dyrektorów szkół, Kierownika Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej  w Mieszkowicach, Zastępcę Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mieszkowicach, Sołtysów, Przewodniczącego Zarządu Osiedla Mieszkowice oraz wszystkich Radnych Rady Miejskiej w Mieszkowicach.  

 

Pkt 1.2.

W dalszej kolejności Pan Krzysztof Karolak, przewodniczący rady miejskiej, przypomniał, że radni otrzymali przed sesją porządek obrad sesji, z którym mogli się zapoznać. Następnie zaproponował wprowadzenie w pkt 8 porządku obrad informacji z dokonanej analizy oświadczeń  majątkowych radnych. Pozostałe punktu porządku sesji otrzymują kolejną numerację.

Poinformował, że zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października każdego roku przedkłada radzie taką informację. Z uwagi na to, że już w tym miesiącu nie będzie sesji, postanawia wprowadzić ten punkt pod obrady dzisiejszej sesji. Następnie poddał zgłoszoną poprawkę do porządku obrad pod głosowanie. Zwrócił się z zapytaniem. Kto z radnych,  jest za wprowadzeniem poprawki do porządku obrad sesji?

Wynik głosowania: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Poprawka do porządku obrad XI zwyczajnej sesji przyjęta została bezwzględną większością głosów.

Porządek obrad sesji po zmianach przedstawia się następująco: 

Sprawy regulaminowe:

1/otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2/ zmiany porządku obrad,

3/ przyjęcie protokołu obrad X zwyczajnej sesji rady miejskiej,

4/ informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej.

Interpelacje radnych.

Ustanowienie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie bez dalszego biegu:

1/ dyskusja,

2/ podjecie uchwały.

Ustanowienie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie do orzekania w latach 2012-2015:

1/ przedstawienie opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika – przewodniczący Zespołu do przedstawienia radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników,

2/ przedstawienie informacji Komendanta Wojewódzkiego Policji o zgłoszonym kandydacie,

3/ powołanie komisji skrutacyjnej,

4/ przedstawienie przez komisję skrutacyjną zasad głosowania,

5/ przeprowadzenie głosowania,

6/ przedstawienie wyników głosowania,

7/ stwierdzenie wyboru ławnika – przedstawienie uchwały stwierdzającej wybór.

Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny 2010/2011 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu w szkołach:

1/ wystąpienie burmistrza,

2/ dyskusja.

Debata nad działalnością Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach oraz analiza wyników czytelnictwa na terenie Gminy Mieszkowice:

1/ wystąpienie burmistrza,

2/ dyskusja.

Dyskusja nad sprawozdaniami z pracy stałych komisji rady za I półrocze 2011 r.

8. Informacja  z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej   w Mieszkowicach. 

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone w pkt. II.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad.

  

Pkt 1.3.  

Przewodniczący rady Pan Krzysztof Karolak poinformował, że został sporządzony protokół z przebiegu obrad X zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Zapytał, czy są uwagi do treści protokołu? Uwag nie zgłoszono. Pan Krzysztof Karolak, przewodniczący rady miejskiej poddał protokół pod głosowanie.  Wynik głosowania: 14 za, 0 przeciw,  0 wstrzymujących się. Protokół z przebiegu obrad X zwyczajnej sesji przyjęty został jednomyślnie.

 

Pkt  1.4.

Informację z działalności międzysesyjnej organu wykonawczego Gminy Mieszkowice przedstawił Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Zapytań nie zgłoszono.

Pkt  2.  

Interpelacji nie zgłoszono.

Pkt. 3.

Projekt uchwały rady w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie bez dalszego biegu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Krzysztof Karolak przewodniczący rady poprosił o przedstawienie opinii przez przewodniczącego zespołu powołanego do przedstawienia radzie opinii o kandydatach.

Pan Józef Łuszczek Przedwodniczacy Zespołu poinformował, że dokumenty przedstawione przez kandydata Pana Jarosława Górkiewicza nie spełniały wymogów formalnych  i dlatego kandydatura pozostawiona została bez nadania dalszego biegu.

Dyskusji nie podjęto.  

Pan Krzysztof Karolak przewodniczący rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Zwrócił się z zapytaniem. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały?

Wynik głosowania: 13 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się.

Uchwała rady w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie bez dalszego biegu podjęta została większością głosów.  

Pkt 4.

Projekt uchwały rady w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie do orzekana w latach 2012-2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4.1. Opinię Zespołu w sprawie kandydata na ławnika do Sądu Rejowego w Gryfinie przedstawił Pan Józef Łuszczek przewodniczący zespołu. 

Opinia stanowi załącznik do  niniejszego protokołu.

4.2. Informację Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Gryfinie przedstawił Pan Krzysztof Karolak przewodniczący rady.  Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4.3. Następnie Pan Krzysztof Karolak przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej.

Radny Pan Henryk Rzepczak zgłosił do Komisji Skrutacyjnej następujących radnych:

Radna Pani Katarzyna Wawruszczak

Radna Pani  Bożena Dorywalska

Radny Pan Henryk Domaradzki

Pan Krzysztof Karolak przedwodniczacy rady zwrócił się z zapytaniem. Czy radni wyrażają zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej?.

Zgłoszeni radni do składu Komisji Skrutacyjnej wybranej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Rejowego w Gryfinie wyrazili zgodę.

Pan Krzysztof Karolak przewodniczący rady poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury do Komisji Skrutacyjnej.

Wynik głosowania: 11 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się.

Komisja Skrutacyjna wybrana została większością głosów.

Po ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej,  na przewodniczącego wybrana została Radna Pani Bożena Dorywalska.  

4.4. Zasady głosowania nad wyborem kandydata na ławnika Sadu Rejonowego  w Gryfinie przedstawiła Pani Bożena Dorywalska Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej. 

Zasady głosowania stanowią załącznik do protokołu.

4.5. Komisja Skrutacyjna zgodnie z listą obecności rozdała karty do głosowania.

Przeprowadzono głosowanie tajne.

Pan Krzysztof  Karolak zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 10-cio minutowej przerwy na czas liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.

Po przerwie obrady wznowił Pan Krzysztof Karolak przewodniczący rady. Według listy obecności na sali obecnych jest 14 radnych, co stanowi quorum. 

4.6. Pan Krzysztof Karolak przewodniczący rady poprosił o przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania nad wyborem ławnika Sądu Rejonowego w Gryfinie.

Protokół przedstawiła Pani Bożena Dorywalska Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania na ławnika Sądu Rejonowego w Gryfinie do orzekania w latach 2012-2015 w głosowaniu tajnym wybrana została Pani Stanisława Wąsik. Biorąc pod uwagę wyniki wyborów Pan Krzysztof Karolak przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały rady w sprawie wyboru ławnika Sądu Rejowego w Gryfinie do orzekania w latach 2012-2015.

Zwrócił się z zapytaniem. Kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanym brzmieniu. Wynik głosowania: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

Uchwała rady w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejowego w Gryfinie do orzekana w latach 2012-2015 podjęta została jednomyślnie.

 

Pkt 5

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny 2010/2011 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu w szkołach stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wprowadzenia dokonał Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic.

Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty burmistrz w terminie do dnia 31 października przedstawia radzie stosowną informację. Informacja, którą radni otrzymali zawiera VII rozdziałów. Pokrótce omówił każdy z rozdziałów.

I. Stan organizacji i baza lokalowa.

Wyjaśnił, że w roku szkolnym 2010/2011 na terenie Gminy Mieszkowice funkcjonowały  4 szkoły podstawowe, gimnazjum oraz przedszkole samorządowe. Ogółem liczba uczniów w szkołach  to 750 + 57 wychowanków oddziałów przedszkolnych / 5 i 6-ciolatki/. Przedszkole samorządowe  posiadało 5 oddziałów i liczbę wychowanków 135.

II. Baza do działalności oświatowej.

Poinformował, że stan ogólny bazy jest dobry. Potrzeby są i nadal i one będą.  W okresie sprawozdawczym czynione były działania służące poprawie bazy lokalowej. Wykonano szereg prac remontowych i będą one nadal kontynuowane.

III. Kadra i system doskonalenia zawodowego.

Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic poinformował, że zawartych było 110 umów z nauczycielami oraz zatrudnionych było 43 pracowników administracji i obsługi. Czynione  były nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Obecnie wyższe przygotowanie posiada 90 % nauczycieli. System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że wielu nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów.

IV. Poziom nauczania.

Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic nadmienił, że uczniowie szkół sprawdzian z zakończenia klasy VI napisali na poziomie średnim. Ale i tak wynik jest wyższy niż wynik powiatu. Najlepszy wynik uzyskała szkoła w Czelinie zaś najniższy wynik szkoła w Troszynie.

Najlepiej opanowaną umiejętnością było czytanie, trudne jednak było pisanie i wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Jeżeli chodzi o egzamin gimnazjalny to składał się on z egzaminu w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Uzyskany współczynnik łatwości części humanistycznej świadczy o tym,  że była ona dla uczniów  umiarkowanie trudna zaś części matematyczno-przyrodniczej trudna. W gimnazjum językiem zdawanym jest język angielski zaś w szkołach podstawowych językiem obowiązkowym jest język niemiecki.

Wyniki gimnazjum w ujęciu  staninowym to:

części humanistycznej – 6 -wyżej średniej,

części matematyczno-przyrodniczej – 4 - niżej średniej,

język angielski- 3 – niski.

V. Sukcesy uczniów

Poinformował, że uczniowie naszych szkół osiągali znaczące sukcesy w organizowanych olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Za osiągnięcia podczas obrad sesji uczniowie ci  otrzymali listy gratulacyjne i skromne upominki.

VI. Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 

Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic poinformował, ze gmina realizowała te zadania między innymi poprzez:

- dowożenie lub refundację rodzicom wydatków związanych z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych lub zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół, 

 - wspomaganie uczniów w formie stypendiów szkolnych, z której korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum a także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie gminy a także realizację programu rządowego „ wyprawka szkolna” ,

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy,

VII. Finansowanie zdań oświatowych     

Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic poinformował, że dochody na oświatę w roku 2010 wyniosły 5. 4734.993 zł,  a na rok 2011 5 915.902 zł bez uwzględnienia dotacji z budżetu gminy, wydatki zaś w roku 2010 – 7.800.442 zł,  a w roku  2011- 8.362.403 zł.

Nadmienił, że od roku 2011 przedszkole jest jednostką budżetową i na swoją działalność otrzymuje środki z budżetu gminy.

Następnie Pan Krzysztof Karolak Przedwodniczacy Rady Miejskiej w Mieszkowicach otworzył dyskusję nad przedstawioną przez burmistrza informacją.

W dyskusji udział wzięli:  

Radna Pani Bożena Dorywalska nadmieniła, że chce usprawiedliwić szkołę w Troszynie.    

Uważa, że należy brać pod uwagę, jakie mamy społeczeństwo w Troszynie a społeczeństwo jest w większości popegerowskie. Nie chce tu ubliżać nikomu ale w szczególności  zależy to od środowiska, w którym uczeń jest wychowywany. Ten czynnik staramy się podnieść. Taki uczeń nie jest w stanie przejąć wiedzy przekazywanej od nauczyciela.

Radny Pan Edward Godyń poprosił o wyjaśnienie kwestii zatrudnienia nauczycieli w szkołach. Czym jest uregulowane, że w szkołach o mniejszej liczbie uczniów jest większe zatrudnienie nauczycieli?.

Pani Maria Paszko-Żuk Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Mieszkowicach wyjaśniła, że podstawowe pensum nauczyciela to 18 godzin tygodniowo. Zatrudnienie w szkołach jest w zależności od przedmiotów. W zależności od tego, jakie są przedmioty są różne wymiary godzin Jeden nauczyciel konkretnego przedmiotu, w zależności od specjalności uczy w kilku szkołach. W szkołach są również klasy łączone, nauczania indywidualne dla uczniów, którzy mają orzeczenia. Obowiązuje 40 godzinny czas pracy.  Nauczyciel na jednym etacie może mieć dodatkowo 22 godziny ponadwymiarowe ale nie więcej niż 27 godzin ponadwymiarowych w miesiącu.

Radny Pan Edward Godyń stwierdził, że nie jest to łatwe do zrozumienia. Obowiązuje od kilkudziesięciu już lat karta nauczyciela, która ma relikt komunistyczny, który został i dobrze się usadowił. Należy coś zmienić. Uważa, że nauczyciel z powołania był doceniany finansowo. Nauczyciel nie ma tego czegoś, co było lat 30, 40 temu. Nauczyciel był autorytetem dla ucznia. Rodzice i nauczyciele powinni ze sobą współpracować. Dyrektorzy szkół powinni doceniać nauczycieli z widocznymi sukcesami, mobilizować ich do pracy.

Radny Pan Henryk Rzepczak wyjaśnił, że nauczyciel dyplomowany to specjalista w konkretnym przedmiocie, posiadający konkretne przygotowanie. Może on jest zatrudniony w szkole na 2 godziny, ale on jest specjalistą w konkretnym zawodzie. Kiedyś było tak, że jeden nauczyciel uczył kilku przedmiotów. Teraz jest inaczej, są specjaliści do konkretnych przedmiotów. Nauczyciel powinien być doceniany w różnych środowiskach. Duży wpływ na nauczanie ma jednak środowisko, nie tylko nauczyciel.

Radna Pani Bożena Dorywalska zasugerowała, aby w informacji osobno przedstawiać finansowanie przedszkola, a nie z oświatą, gdyż jest to zadanie własne gminy, które na funkcjonowanie otrzymuje dotację z budżetu gminy. Ujęte ogólnie w oświacie rzutuje na duże wydatki. 

Radna  Pani Katarzyna Wawruszczak wyjaśniła, że szkoła w Mieszkowicach znajduje się na 2 miejscu w gminie. Nasi uczniowie zajmują dobre  miejsca w eliminacjach. Nadmieniła, że inaczej uczy się w szkołach, gdzie jest mało dzieci w klasach. Jeden nauczyciel na godzinie lekcyjnej nie dotrze do wszystkich uczniów, w klasie licznej. Promuje się zajęcia dla uczniów mniej zdolnych. Aby uczniowie osiągali sukcesy i dobre wyniki w nauce,  trzeba o to dbać.          

Pani Maria Paszko-Żuk Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Mieszkowicach wyjaśniła, że nauczanie w klasach o małej liczbie uczniów to rewelacja. Ale gdy mówimy  o subwencji oświatowej to jest ona przyznawana na klasy 26 osobowe i na ucznia. Zwróciła również uwagę, że w klasach I-III szkół podstawowych należałoby wyeliminowywać wady u dzieci. Później staje się to coraz trudniejsze. W roku przyszłym zwiększone zostaną wydatki na potrzeby logopedyczne w szkołach.

Pani Agata Cybort Dyrektor Szkoły Podstawowej w Troszynie wyjaśniła, że my jako  nauczyciele staramy się, aby nauka w szkole dla uczniów była przyjemna. Uczniów słabszych mamy sporo ale staramy się jako szkoła im pomóc,  aby poszły do gimnazjum ze zdobytą wiedzą .   

Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach nadmienił, że oświata jest kosztowana. Uważa, że ważnym są również wady postawy dzieci.  Na dzień dzisiejszy w szkołach brak jest gimnastyki korekcyjnej dla dzieci. Są bezpłatne godziny nauczania. Nauczyciele chcą wiedzieć dokładnie co w tej kwestii. Z uwagi na to, że arkusze organizacji szkoły nie są stałe, można złożyć aneks do arkusza organizacji szkół. Jego zdaniem debata w sprawie oświaty jest bardzo ważna. Na sesji nie jest obecna Pani Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy oraz Kierownik Ref. Obsługi Organów Gminy i Współdziałania  z Jednostkami Pożytku Publicznego.

Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic wyjaśnił, że Pani Skarbnik Gminy  musiała wyjechać pilnie w sprawach prywatnych, Pani Sekretarz Gminy przebywa na szkoleniu a Pani Kierownik Referatu jest na urlopie.  

Pani Maria Paszko-Żuk Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Mieszkowicach poinformowała, że w ramach projektu indywidualizacji nauczania będą dodatkowe zajęcia dla dzieci. Czekamy na zakończenie oceny i podpisanie umowy. Dzieci bardzo czekają na te dodatkowe zajęcia.

Pani Grażyna Mazur Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach poinformowała, że najlepiej opanowaną umiejętnością przez uczniów było czytanie zaś trudniejsze było pisanie i wykorzystanie wiedzy w praktyce. Poziom jest jednak umiarkowany i dużo wyższy od lat poprzednich.

Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach nadmienił, że ważnym jest formowanie wniosków końcowych. Ważne jest przedstawienie wyników sprawdzianów i egzaminów w szkołach nie tylko w formie tabel ale również w formie porównawczej. Jeżeli chodzi o sprawdziany zewnętrzne, to każdy z uczniów ma swój kod.

Jest to egzamin końcowy dla każdego ucznia. Na wynik składa się wiele czynników takich jak sytuacja rodzinna dzieci ale cała praca spoczywa na nauczycielu. Nauczyciele pracują dodatkowo nawet bez zatrudnienia.    

Nie zgadza się z tym, ze karta nauczyciela jest reliktem komunistycznym. Nauczyciele poświęcają swój czas dla uczniów pracując bez wynagrodzenia, nawet po godzinach                  i w soboty. Mówi to z doświadczenia będąc radnym, nauczycielem i dyrektorem. Przytoczył słowa Pana Adamczuka, że zawód nauczyciela  się „zdewaluował”. Uważa, że nie jest łatwo. Jako ekspert w sprawie awansu nauczycieli, to z całą pewnością może powiedzieć, że nauczycieli mamy bardzo dobrych, dobrych w większości.    

Pani Maria Paszko-Żuk Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Mieszkowicach wyjaśniła, że nauczyciel nie pracuje za darmo. Płacone ma za 40 godzin tygodniowo, a nie tylko za 18. 

Radny Pan Edward Godyń jest zdania, że nauczyciele, którzy przyczyniają się do efektów szkoły, powinni być doceniani. Nie zna się na tabelkach. Nauczyciele powinni nauczać  z pasją a nie zatrudniać ich z łapanki. Na pewno jest problemem tam , gdzie rodzince nie interesują  się uczniem, nie przychodzą na zebrania. Młodym ludziom burzy się krew ale nad tym trzeba zapanować. Rodzice nie przejmują się swoimi dziećmi i dlatego może ich zmusić do tego, aby więcej czasu spędzali ze swoimi dziećmi. Za jego czasów szkolnych była większa dyscyplina i nauczyciel był autorytetem dla ucznia.

Radna Pani Bożena Dorywalska nadmieniła, że też ma dzieci. Uczyli ich ci sami nauczyciele.

Nie narzeka, dzieci jej są bardzo zdolne, po studiach , ale to zależy  również od rodziców, jak podchodzą  do wychowania swoich dzieci,  a nie  tylko od samych uczniów.

Pan Henryk Rzepczak wyjaśnił, że dlatego pensum nauczyciela jest 18 godzin a nie 40,  bo wiadomo, jaka to jest ciężka i niewdzięczna praca.     

Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic nadmienił, że przysłuchuje się temu uważnie, uczy się i te propozycje, sugestie i problemy postara się jak najszybciej rozwiązać.

Radna Pani Bożena Dorywalska uważa, że 14 października to jeden dzień w roku, gdzie na podstawie uchwały rady przyznawane są nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Jest zdania, że jeżeli dyrektor szkoły nie otrzymał nagrody, to również nauczyciele tej szkoły na nią nie zasłużyli.

Pan Krzysztof Karolak Przedwodniczacy Rady Miejskiej w Mieszkowicach ogłosił 10-cio minutową przerwę w obradach  sesji. 

Po przerwie wznowił obrady XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Na stan rady 15 radnych na sali według listy obecności jest 14 radnych, co stanowi quorum.

Pkt 6. Informacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach oraz analiza wyników czytelnictwa na terenie Gminy Mieszkowice stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wprowadzenia dokonał Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic. Nadmienił, że jak na warunki naszej Gminy mamy bogatą sieć biblioteczną. Pod względem woluminów Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach,  jak również sieć placówek nie wyglądają najgorzej. Proponuje się dużo form współpracy pomiędzy czytelnikiem a pracownikami bibliotek. Zachęca się uczniów do czytania i na ich zapotrzebowania dokonuje się zakupów nowości wydawniczych. Pomimo spadku czytelnictwa to jednak książka jest niepodważalna.    

Pani Czesława Pożarycka Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  w Mieszkowicach nadmieniła, że nie udało się jednak zatrzymać tendencji spadkowej w czytelnictwie. Spowodowane jest to między innymi szerokim dostępem do Internetu, korzystaniem z gotowych opracowań jak również niżem demograficznym i zbyt wolną wymianą księgozbioru na nowy, co wiąże się z finansami. Najmniej  jednak  korzystają  z naszego księgozbioru mieszkańcy w wieku produkcyjnym. Złożone mamy zapotrzebowanie do budżetu gminy na 2012 rok na zakup nowych regałów i remont bibliotek. Jak by nie było jest to nasza wizytówka. W 2011 roku na zakup księgozbioru przeznaczono 1600 zł z dotacji  i 4620 zł z dotacji Ministerstwa Kultury. Dużą popularnością cieszy się wśród uczniów współczesna literatura piękna, przygodowa. W okresie matur szczególnie poszukiwane są opracowania z literatury.

Pan Krzysztof Karolak Przedwodniczacy Rady Miejskiej w Mieszkowicach dodał, że bardzo ważna jest promocja, zakup nowych komputerów oraz  strona internetowa. Jest to jednak podstawa.

Radny Pan Edward Godyń zasugerował, aby promować akcję „  Cała Polska czyta dzieciom”. Uważa, że komputery  też są bardzo potrzebne.

Pkt 7.

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzegania Prawa  za I półrocze 2011 roku przedstawił Pan Józef Łuszczek Przedwodniczacy Komisji.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Opieki Zdrowotnej i Opieki Społecznej za I półrocze 2011 roku przedstawiła Pani Bożena Dorywalska Przewodnicząca Komisji. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej  za I półrocze 2011 roku przedstawił Pan Edward Godyń Przewodniczący Komisji. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji udział wzięli:

Pan Edward Godyń zapytał, czy Pan Kadzikowski płaci czynsz najmu lokalu?

Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic poinformował, że nie płaci i zadłużenie wynosi około 17 000 zł. Sprawa została skierowana na drogę sądową.  

Radny Pan Edward Godyń przypomniał, że rada nie przyjęła wniosków wypracowanych w tym zakresie przez Komisję Rewizyjną. Jednak były one celowe. Można było zmusić dzierżawcę do zapłaty.     

Pkt 8.

Informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych przedstawił Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.           

Nadmienił, że obowiązek ten wynika z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku  o samorządzie gminnym. Przypomniał, że zgodnie z ustawą radni składają pierwsze oświadczenia w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania a kolejne do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym/ PIT/ za rok poprzedni.    

Poinformował, że do wglądu w Referacie ds. Obsługi Organów Gminy i Współdziałania z Jednostkami Pożytku Publicznego znajdują się szczegółowe informacje z dokonanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego jak również Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Mieszkowicach analizy oświadczeń majątkowych. Poinformował również, że uczestniczył  w szkoleniu dla przewodniczących  rad w Połczynie Zdrój.

Pkt 9. Interpelacji nie zgłoszono.

Pkt 10. Wolne wnioski i zapytania.

Radny Pan Kanasiuk Franciszek zapytał, jaki był powód skrócenia terminu kursów promu.

Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic poinformował, że z uwagi na wyczerpanie środków w tym dziale zmuszeni byliśmy wstrzymać kursy promu.

Kapitan musiał wykorzystać urlop, aby gmina nie musiała wypłacać ekwiwalentu za jego niewykorzystanie.  

Radny Pan Józef Łuszczek zgłosił potrzebę doświetlenia ścieżki rowerowej w ulicy Chojeńskiej w Mieszkowicach.

Ponowił wniosek w sprawie oznakowania strażnic OSP na terenie Gminy Mieszkowice,  z uwagi na to, że nie wszystkie zostały oznakowane.

Radna Pani Bożena Nowak zapytała, co dzieje się na zespole boisk „Orlik 2012”? Czy zostały zatrudnione osoby z odpowiednimi kwalifikacjami?.

Uważa, że powinna tam być zamontowana tablica ogłoszeń, na której można by było wywieszać grafiki zajęć.

Zgłosiła potrzebę łatania dziur jeszcze przed okresem zimowym w podjeździe do sklepu  „ Puls”  przy ul. J. Słowackiego w Mieszkowicach.

Zapytała również, dlaczego nie było żadnego podziękowania dla WTZ w Goszkowie za prace wykonane na zespole boisk „ Orlik 2012”.

Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic wyjaśnił, ze nie dawał żadnych podziękowań do „Gazety Chojeńskiej”. Nikogo nie wyróżniał. To jest wyłącznie sprawa Pana Wójcika, który sam zamieścił taką informację.

Jeżeli chodzi o zatrudnienie na zespole boisk sportowych, to na pewno nie są to animatorzy. Na zatrudnienie animatorów z odpowiednimi kwalifikacjami było już za późno. Nie wiedzieliśmy do końca, kiedy będzie otwarcie. Zgłosiliśmy takie zapotrzebowanie do Urzędu Pracy w Chojnie, ale do końca roku tych dwóch pracowników będzie zatrudnionych na umowę o pracę.        

Od nowego roku cały obiekt przejmie Pani Iwona Świerczyńska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach.

Zostanie wydane zlecenia na postawienie tablicy ogłoszeń na obiekcie.

Jeżeli chodzi o podjazd do sklepu „ PULS” Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic wyjaśnił, że był on już zrobiony. Obecnie trzeba będzie to ponowić, aby nie dopuścić do większych dziur.

Dodatkowo gmina wydała 20 000 zł na remonty dróg. Zlecone to zostało dla Pana Michałowskiego i prace te zostaną wykonane.

Radna Pani Bożena Nowak zgłosiła potrzebę zamontowania dla osób niepełnosprawnych barierek ochronnych przy schodach  ul. J. Słowackiego w Mieszkowicach – przy sklepie „ PULS”.

 Radny Pan Henryk Domaradzki zasugerował, aby właściciele tych sklepów partycypowali w kosztach naprawy nawierzchni, gdyż samochody dostawcze przyczyniają się do jej niszczenia.

Radna Pani Maria Skowrońska ponowiła wniosek o ustawienie tabliczek informacyjnych  z numerami Planów przy drogach dojazdowych / przy nieoznaczonych posesjach/.

Była deklaracja od Pana Nowickiego, że zostanie naprawiona nawierzchnia drogi Mieszkowice- Kamionka.
Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic poinformował, że była to tylko deklaracja. Pan Nowicki już nie jest Prezesem.
Radna Pani Bożena Dorywalska poinformowała, że mieszkańcy Goszkowa  zwrócili się do niej, aby dokonać przed zimą naprawy nawierzchni drogi przez wieś.

Pani Anna Pastuła wyjaśniła, że droga została uszkodzona przez sprzęt EUROWII. Było obiecane, że zostanie ona doprowadzona do odpowiedniego stanu technicznego. Przez miejscowość jeżdżą samochody ciężarowe.

Wnioskuje, aby jeszcze przed okresem zimowym dokonać łatania dziur w nawierzchni.  

Radny Pan Józef Łuszczek wyjaśnił, że powinien być tam ustawiony znak o ładowności tych pojazdów. Policja musi mieć wpływ.

Jeżeli chodzi o ulicę Poniatowskiego w Mieszkowicach, to powinno być wprowadzone ograniczenie prędkości. Ten wniosek nie został zrealizowany.

Radny Pan Henryk Rzepczak nadmienił, że w ulicy Poniatowskiego parkowane są na chodniku samochody i nie ma miejsca dla przechodniów.

Nie przyjęto do realizacji wniosku mieszkańców ul. Królowej Jadwigi oraz Władysława Jagiełły w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych łączących te ulice z chodnikiem przy ul. Poniatowskiego oraz oznakowania tego przejścia. Nie przyjęto do realizacji również oznakowania wiaduktu. Uważa, że obecny stan stwarza zagrożenie dla pieszych   i samochodów. Proponuje, aby ponownie wystąpić o realizację tych wniosków. Zwrócił również uwagę na to, aby przed okresem zimowym, jeszcze przed opadami śniegu prawidłowo zostały wykonane, utwardzone pobocza drogi wojewódzkiej – Mieszkowice- Chojna.

Pani Katarzyna Wawruszczak zgasiła potrzebę ustawienia tablicy informacyjnej dostępnej dla mieszkańców. W dalszym ciągu nekrologi, ogłoszenia  i informacje wieszane są na drzewach.

Ustawić tablicę informacyjną na obiekcie boisk sportowych „ Orlik 2012”. 

W dalszym ciągu widzi potrzebę wprowadzenia ograniczenia prędkości w ulicy Poniatowskiego w Mieszkowicach z uwagi na wzmożony ruch pieszych i pojazdów w tej ulicy.

Radny Pan Franciszek Kanasiuk zgłosił wnioski w sprawie doprowadzenia do wycinki drzew wrastających w nawierzchnie drogi Gozdowice-Czelin oraz ustawienia tablicy z nazwą miejscowości „ Stary Błeszyn” przy drodze powiatowej.

Radny Pan Edward Godyń w dalszym ciągu zwraca uwagę na to, aby przyspieszyć zakończenie uzgodnień dotyczących zmiany organizacji ruchu na terenie miasta.

Jest zdania, aby w sprawie remontu dróg jeszcze przed okresem zimowym, zaprosić na sesję   przedstawicieli powiatu.

Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach zgłosił potrzebę wykonania w Czelinie  drogi dojazdowej do rz. Odry. Przy wykonywaniu remontu drogi ten  odcinek drogi jakoś umknął.

Pan Józef Mroziak nadmienił, że w ramach modernizacji chodnika w Zielinie miały być zlikwidowane ubytki w nawierzchni wjazdu do przychodni. To jednak nie zostało wykonane.

Poinformował, że składał wniosek o  ustawienie lustra przy drodze w Zielinie. Wniosek jednak nie został przyjęty do realizacji.

Radny Pan Henryk Rzepczak powiedział, że musi coś się stać, aby zaczęto reagować na nasze wnioski. Gro wniosków zgłoszonych to stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Obecnie ruch tirów odbywa się przez miasto. Chodzi tu o bezpieczeństwo ludzi. Ludzie płacą podatki i chcą bezpiecznie poruszać się po drogach.

Podziękowanie skierował do Burmistrza Mieszkowic za wykonanie oświetlenia ulicy Techników w Mieszkowicach jak również zatrudnienie pedagoga i psychologa w szkole.

Pan Damian Banasiak zapytał w sprawie oświetlenia m. Stary Błeszyn.

Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic wyjaśnił, że zadanie planowane jest w roku przyszłym. W tym roku zabrakło środków na dodatkowe punkty świetlne.

Radny Pan Janusz Dymidów przypomniał o proponowanych podwyżkach dla pracowników szkół nie będących nauczycielami.

Pan Andrzej Salwa Burmistrz Mieszkowic wyjaśnił, że to co mieli dostać, to dostaną.

Nadmienił, że zaczynają się problemy z wiatrakami. Na pewno firma będzie ubiegać się  o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Możemy nie mieć wpływów dochodów do budżetu gminy z podatku od nieruchomości – od budowli. Dochody mogłyby być rzędu 920 tyś zł.

 

Pani Maria Skowrońska nadmieniła, że właściciele „PULS” nic nie robią na rzecz miasta.    i mieszkowickiej społeczności. Może doprowadzić do rozmów w sprawie partycypacji  w kosztach remontu nawierzchni koło sklepu przy ul.J. Słowackiego.    

Dobrze byłoby też zaprosić ich na obrady sesji. 

Pan Krzysztof Karolak Przedwodniczacy Rady Miejskiej w Mieszkowicach zapoznał  z apelem Dyrektora MGOK w Mieszkowicach do mieszkańców gminy o organizację  XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Poinformował, że sesja w dniu 10 listopada będzie dwuczęściowa- I część robocza i II część sesji przewidziana jako uroczysta z okazji obchodów Święta Niepodległości. Po obradach sesji odbędzie się z tej okazji Wieczornica. 

Pkt 11.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad XI zwyczajnej sesji rady miejskiej Pan Krzysztof Karolak Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach stwierdził zamknięcie obrad.

Na tym obrady XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mieszkowicach zakończono i protokół podpisano.

                   Protokolant                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady
                 Lilia Głowacka                                                                                                                                                            Krzysztof Karolak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 21-11-2011 10:32:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 21-07-2015 13:01:53