Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu 03 lutego o godzinie 130 w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Dworcowej nr 11a w Mieszkowicach.

GN 6840.126.2011                                                                            Data:2011-12- 28

 

                                             O G Ł O S Z E N I E

                                Na podstawie art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010 r.Nr 102,poz.651) Burmistrz Mieszkowic zawiadamia, że w dniu  03 lutego o godzinie 130w Urzędzie Miejskim (sala posiedzeń) odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Dworcowej nr 11a w Mieszkowicach.

 

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej   - Mieszkowice, obręb nr 4,działka nr 401,KW30423

    oraz katastru nieruchomości                                    

2.Powierzchnia nieruchomości                                     - 328 m2

3.Opis nieruchomości                                                   - nieruchomość zabudowana budynkiem

  gospodarczym będącym w stanie ruinalnym.  Na teren nieruchomości jest dojście od ulicy Dworcowej

   o szerokości 2,40 m, bez możliwości dojazdu.        

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej                 - na teren nieruchomości brak jest planu

   zagospodarowania                                                        zagospodarowania   przestrzennego.

   W studium uwarunkowań nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z usługami.

5.Obciążenia  i zobowiązania  nieruchomości               -brak

6.Forma zbycia nieruchomości                                      - sprzedaż w formie rokowań

7.Cena wywoławcza nieruchomości                              -  8.000 zł.

8.Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów    -  30.09.2011r, 18.11.2011r.

9.Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń do udziału w rokowaniach.

    1)zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu

      Miejskiego najpóźniej  do dnia 01 lutego 2012r. do godziny 1500  z opisem „ROKOWANIA –

     Dworcowa 11a”

      2)zgłoszenie winno zawierać:

       - imię, nazwisko i adres zgłaszającego,

       - datę sporządzenia zgłoszenia

       - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze  stanem prawnym  nieruchomości oraz  warunkami

         rokowań oraz że przyjmują te warunki bez uwag i  zastrzeżeń.

       - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

     3)do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

10.Warunkiem uczestniczenia w rokowaniach  jest wpłacenie   najpóźniej  w dniu

     31 stycznia 2012r.zaliczki  w wysokości  - 800zł. płatnym gotówką na konto:

Urząd Miejski w Mieszkowicach

 Bank Spółdzielczy w Chojnie, O/Mieszkowice

Nr 34937010330200047520020002

11.Zaliczka wpłacona przez uczestnika którego oferta zostanie wybrana zaliczona zostanie na poczet 

     ceny  nabycia nieruchomości .Jeżeli osoba ustalona  jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi

     bez  usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej  w  miejscu i terminie podanym przez

    sprzedającego wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

     Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona po rokowaniach.

12.Rokowania można przeprowadzić , chociażby wpłynęło jedno zgłoszenie spełniające warunki

    określone w niniejszym ogłoszeniu.

13.Burmistrz Mieszkowic zastrzega prawo zamknięcia rokowań bez wyboru nabywcy nieruchomości

 

                                                 Informacje dodatkowe

1.W przypadku istnienia w granicach działki sieci uzbrojenia technicznego kolidujących

    z planowaną inwestycją nabywca działki dokona ich przełożenia na własny koszt i we

    własnym zakresie w porozumieniu  z ich właścicielem.

2.Nabywca w oparciu o wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego otrzymany od Komisji

    Przetargowej ustala granicę  nieruchomości na własny koszt.

3.Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do

   uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

4.Koszty notarialne i sądowe ponosi  nabywca nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach

ul.Chopina nr 1 (pok.nr 21-II piętro) tlf. 4145-276 oraz na stronie internetowej

- WWW.mieszkowice.pl (BIP)

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kazimierz Trochim 28-12-2011 14:15:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kazimierz Trochim 28-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 20-05-2017 13:19:05