Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu.

 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mieszkowice,

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Mieszkowicach,

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Mieszkowic,

4) Zastępcy - należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza  Mieszkowic,

5) Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Mieszkowice,

6) Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Mieszkowice,

7) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mieszkowicach,

8) Referacie - należy przez to rozumieć referat Urzędu Miejskiego, Urząd Stanu
         Cywilnego,

9) Kierowniku Referatu - należy przez to rozumieć kierowników referatów,

10) Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika ds. Patologii Społecznej.

 

§ 3. Urząd jest jednostką organizacyjną Gminy, przy pomocy której Burmistrz wykonuje zadania  z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Gminy, zadań zleconych  ustawami i zadań powierzonych w wyniku porozumień z samorządem wojewódzkim, powiatowym lub gminnym, albo administracją rządową.

 

§ 4. Urząd działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz uchwał wydawanych przez Radę.

§ 5 . Siedzibą Urzędu jest Miasto Mieszkowice.

§ 6 . Urząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

ROZDZIAŁ II

ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM

 

§ 7. 1.Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

2. Burmistrz wykonuje czynności pracodawcy z zakresu prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Burmistrz kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.

4. Burmistrzowi podlegają bezpośrednio Zastępca, Sekretarz, Skarbnik oraz referaty:

a) Urząd Stanu Cywilnego (sprawy obywatelskie)

b) Referat ds. Obsługi Organów Gminy i Współdziałania z Jednostkami Pożytku Publicznego

c) Pełnomocnik ds. patologii społecznych

d) Referat ds. Funduszy Unijnych i Promocji

5. Zastępcy Burmistrza podlegają:

e) Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony środowiska

f) Zakłady komunalne gminy

g) Referat Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej.

6. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu         Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy.

§  8. Sekretarz kieruje pracą Referatu Ogólno-Organizacyjnego i Spraw Społecznych, nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy i instrukcji kancelaryjnej.

§ 9. Skarbnik kieruje pracą Referatu Finansowo-Budżetowego i Podatków, nadzoruje czynności podejmowane w Urzędzie i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy w związku  z wykonywaniem kolejnych budżetów na następne lata budżetowe. Odpowiada za właściwe przygotowanie projektów uchwał około budżetowych.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA URZĘDU

 

§ 10. W skład Urzędu wchodzą:

1. Kierownictwo Urzędu:

a) Burmistrz,

b) Zastępca,

c) Sekretarz,

d) Skarbnik.

2. Referat Ogólno-Organizacyjny i Spraw Społecznych (OR)

a) kierownik referatu,

b) stanowisko pracy ds. budżetowo-gospodarczych,

c) pracownik gospodarczy,

3. Referat Finansowo-Budżetowy i Podatków (FN)

a) główny księgowy Urzędu

b) stanowisko pracy ds. podatków,

c) stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej,

d) stanowisko pracy ds. księgowości,

e) stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej,

f) stanowisko pracy ds. obsługi finansowo - księgowej projektów  współfinansowanych  z funduszy Unii Europejskiej .

4. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej  (GN)

a) kierownik referatu,

b) stanowisko pracy ds. handlu i inicjatyw gospodarczych,

c) stanowisko pracy ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami.

5. Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony środowiska (GP)

a) kierownik referatu ,

b) stanowisko pracy ds. drogownictwa i ochrony środowiska,

c) stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

d) stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej.

6. Urząd Stanu Cywilnego (sprawy obywatelskie) (USC)

a) kierownik USC - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,

b) stanowisko pracy ds. ewidencji ludności,

c) stanowisko pracy ds. obronnych i obrony cywilnej.

7. Referat ds. Obsługi Organów Gminy i Współdziałania z Jednostkami Pożytku

Publicznego (OOG)

a) kierownik referatu,

b) stanowisko pracy ds. organizacyjnych

8. Referat ds. Funduszy Unijnych i Promocji (FUP)

a) kierownik referatu,

b) stanowisko pracy ds. funduszy unijnych i promocji-2,

c) stanowisko pracy ds. obsługi CIT

9. Pełnomocnik ds. patologii społecznej (PS).

 

§ 11. Obsługę prawną Urzędu wykonuje podmiot uprawniony do wykonywania obsługi prawnej zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, wyłoniony w trybie określonym ustawą  o zamówieniach publicznych.

 

§ 12. 1. Strukturę organizacyjną Urzędu przedstawia schemat stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Strukturę stanowiskową Urzędu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

3. Wykaz gminnych jednostek stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu .

 

ROZDZIAŁ IV

ZAKRESY DZIAŁANIA KIEROWNICTWA I REFERATÓW

 

§ 13.1. Za bieżące dostosowywanie zakresów działania do aktualnych potrzeb odpowiadają:

a) Skarbnik w odniesieniu do referatu finansowo-budżetowego i podatków

b) Sekretarz w odniesieniu do pozostałych referatów.

2. Burmistrz zatwierdza przedstawione odpowiednio przez Sekretarza i Skarbnika zakresy czynności poszczególnych pracowników Urzędu oraz zmiany  do tych zakresów.

 

§ 14 . Do zakresu działania Burmistrza należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) gospodarowanie mieniem komunalnym,

3) kierowanie Urzędem,

4) wypełnianie obowiązków zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

5) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej i udzielanie pisemnych upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania decyzji w jego imieniu,

6) wydawanie zarządzeń w przypadkach nie cierpiących zwłoki, które podlegają zatwierdzeni na najbliższej sesji,

7) wykonanie zadań szefa Obrony Cywilnej Gminy,

8) rozpatrywanie skarg i wniosków na działanie pracowników Urzędu,

9) wykonywanie innych czynności zastrzeżonych do właściwości  Burmistrza przepisami prawa oraz uchwałami Rady,

10) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

11) określenie sposobu wykonywania uchwał,

12) wykonywanie budżetu,

13) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

14) przygotowanie sprawozdań ze swojej działalności,

15) udzielanie kierownikom podległych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa do działania oraz udzielanie zgody na dokonywanie przez nich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu

16) składanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy.

 

§ 15. Do zakresu działania Zastępcy należy w szczególności:

1) wykonanie zadań Burmistrza w czasie jego nieobecności w ramach udzielonych pełnomocnictw,

2) organizowanie współdziałania z jednostkami organizacyjnymi Gminy,

3) pełnienie nadzoru nad jednostkami realizującymi  zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

4) pełnienie nadzoru nad referatem Gospodarki Przestrzennej i Ochrony środowiska,

5) sprawowanie nadzoru nad referatem Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej.

 

§ 16. Do zakresu działania Sekretarza należy zapewnienie sprawnego działania Urzędu, a w szczególności:

1) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatem Ogólno-Organizacyjnym i Spraw Społecznych,

2) nadzór nad dyscypliną pracy w Urzędzie,

3) nadzór nad prawidłową organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skargi wniosków,

4) organizowanie i nadzorowanie sprawnego obiegu dokumentów w Urzędzie,

5) organizacja działalności kontrolnej  w Urzędzie oraz kontroli  jednostek  organizacyjnych Gminy,

6) inicjowanie i przygotowywanie działań dla usprawnienia funkcjonowania Urzędu w tym

proponowanie zmian w Regulaminie, zakresach czynności pracowników,

7) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu oraz

szkoleń pracowników Urzędu,

8) nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy Urzędu,

9) organizacja i planowanie pracy w urzędzie, usprawnianie pracy i właściwa realizacja

rocznego programu działania Urzędu,

10) wykonywanie spraw w imieniu Burmistrza w ramach udzielonego pełnomocnictwa,

11) wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza.

 

§ 17. Do zadań Skarbnika (głównego księgowego budżetu) należy:

1) prowadzenie spraw ekonomiczno-finansowych Gminy,

2) kierowanie pracami nad przygotowywaniem projektów budżetu Gminy i sprawozdań z jego wykonania oraz projektów uchwał około budżetowych,

3)  organizacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych,

4) kontrola wewnętrzna w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy pod względem finansowym,

5) kierowanie pracą referatu finansowo-budżetowego i podatków.

 

§ 18. Do zadań kierowników referatów należy zapewnienie należytej organizacji pracy, sprawnego wykonywania zadań należących do referatu, a w szczególności:

1) przygotowywanie i opracowywanie decyzji administracyjnych w indywidualnych   sprawach należących do kompetencji referatu,

2) planowanie i organizowanie pracy referatu,

3) dokonywanie podziału czynności pracownikom referatu,

4) zapewnienie dyscypliny w referacie,

5) opracowywanie uchwał i materiałów  na sesje Rady,

6) opracowywanie sprawozdań i informacji z realizacji uchwał w zakresie ustalonym przez Radę ,

7) uczestniczenie na polecenie Burmistrza w sesjach Rady, posiedzeniach Komisji.

 

§ 19. Do wspólnych zadań referatów Urzędu należy:

1) organizowanie wykonania i wdrażania zadań określonych w aktach prawnych            dotyczących samorządu gminnego, uchwałach Rady, zarządzeniach i decyzjach Burmistrza,

2) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w budżecie Gminy oraz planach wieloletnich i strategii rozwoju miasta i gminy,

3) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi, określonymi w budżecie na realizację zadań merytorycznych, w tym również przestrzegania dyscypliny budżetowej,

4) rozpatrywanie skarg dotyczących pracy referatu, badanie ich zasadności, analizowanie źródeł i przyczyn powstania, podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwienie, przygotowanie propozycji odpowiedzi na skargi oraz przyjmowanie interesantów w sprawach skarg,

5) przestrzeganie zasad prawidłowej obsługi interesantów oraz zapewnienie terminowego  załatwiania wpływających do referatu spraw,

6) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie Gminy w zakresie realizacji zadań merytorycznych referatu,

7) opracowywanie sprawozdawczości statystycznej i innych prac statystycznych, zapewniając zgodność sprawozdań ze stanem faktycznym,

8) przygotowywanie okresowych analiz, informacji, ocen i sprawozdań wynikających z merytorycznej działalności referatu na potrzeby Burmistrza,

9) przestrzeganie przepisów z zamówień publicznych,

10) realizacja zadań dotyczących dostępu do informacji publicznej,  w tym informacji wymaganych w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu gminy.

 

§ 20. Do zakresu działania Referatu Ogólno-Organizacyjnego i Spraw Społecznych należy:

1) zapewnienie prawidłowej organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu,

2) zapewnienie właściwych warunków pracy Urzędu i w Urzędzie,

3) prowadzenie spraw z zakresu kadr i szkoleń pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

4) prowadzenie rejestru  ogólno-organizacyjnych zarządzeń Burmistrza,

5) zapewnienie zaopatrzenia materialnego i technicznego, w tym materiałów i pomocy biurowych, druków, zakupu sprzętu oraz maszyn i urządzeń biurowych oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji,

6) prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną, roboczą,

7) prowadzenie spraw związanych z zamawianiem pieczęci i tablic urzędowych,

8) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem mienia w Urzędzie,

9) zapewnienie estetycznego utrzymania pomieszczeń biurowych w Urzędzie oraz nadzór nad pracą pracownika gospodarczego,

10) wykonywanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Burmistrza  i obsługą delegacji,

11) przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej do Urzędu,

12) przyjmowanie do protokołu skarg i wniosków zgłaszanych przez obywateli,

13) prowadzenie rejestru kancelaryjnego skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz opracowywanie okresowych informacji i analiz o sposobie ich załatwienia,

14) przyjmowanie i nadawanie  faksów, obsługa centrali,

15) przekazywanie właściwym referatom zadekretowanej przez Burmistrza lub Sekretarza Gminy korespondencji,

16) prowadzenie praktyk uczniowskich,

17) wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń o zatrudnieniu byłym pracownikom Urzędu oraz zlikwidowanych instytucji, których akta osobowe znajdują się w Urzędzie,

18) współpraca z Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania w ramach prac interwencyjnych  oraz naboru do pracy,

19) nadzór nad całością prac związanych z komputeryzacją i informatyzacją urzędu,

20) planowanie i koordynowanie działań w zakresie dostępności i właściwego poziomu usług medycznych,

21) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem i planowanie rozwoju bazy dla sportu,

22) współdziałanie z instytucjami kultury z zakresie upowszechniania kultury w gminie,

23) prowadzenie rejestru instytucji kultury.

 

§ 21.Do zakresu działania Referatu Finansowo-Budżetowego i Podatków należy:

1) opracowywanie projektu budżetu:

a) przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie przygotowania projektu budżetu,

b) kompletowanie materiałów źródłowych do sporządzenia projektu budżetu,

c) przygotowanie projektu budżetu,

d) przygotowanie projektów uchwał Rady  w sprawach zatwierdzenia budżetu,

e) przygotowanie układu szczegółowego wykonania budżetu dla jednostek i zakładów budżetowych realizujących jego wykonanie,

f) przygotowywanie informacji z realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych,

2) prowadzenie pełnej obsługi księgowej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych,

3) prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów budżetowych oraz spraw związanych z obsługą finansową pożyczek i kredytów,

4) prowadzenie obsługi księgowej zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,

5) sporządzanie sprawozdań finansowych,

6) przygotowywanie projektów uchwał budżetowych w zakresie zmian budżetowych podatków i opłat,

7) kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej w zakresie gospodarki finansowej,

8) wymiar i pobór podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od posiadania psów,

9) przygotowywanie decyzji w sprawie udzielania ulg w zakresie podatku rolnego i od nieruchomości,

10) prowadzenie kontroli w celu ustalenia prawidłowych podstaw opodatkowania,

11) wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu, stanie zaległości, dochodowości z gospodarstw rolnych i użytkach rolnych,

12) prowadzenie spraw podatkowych i egzekucji należności z tego tytułu,

13) obsługa finansowo-księgowa Urzędu w zakresie:

a) dochodów budżetowych,

b) wydatków budżetowych,

c) funduszy celowych,

d) środków specjalnych,

e)  rachunków inwestycyjnych i lokat zabezpieczających oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,

f) pobór i ewidencja opłaty skarbowej,

g) prowadzenie księgowości i płac Urzędu,

14) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie realizacji budżetu,

15) w zakresie kontroli:

a) udzielanie instruktażu jednostkom podległym i nadzorowanym przez gminę w zakresie:

1/ prawidłowej interpretacji przepisów prawnych oraz doradztwo w zakresie praktycznego ich stosowania w bieżącej gospodarce finansowej,

2/ opracowywanie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji w sprawach finansowych z  uwzględnieniem specyfikacji i potrzeb jednostek,

b) sporządzanie informacji o udzielonych instruktażach,

c) ocena realizacji dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych w świetle zatwierdzonego planu finansowego,

d) przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych objętych budżetem w zakresie gospodarki finansowej pod kontem formalno-prawnym,

e) nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

1/ składanie propozycji do planów kontroli

2/ sporządzanie protokołów kontroli

3/ przygotowywanie wniosków o ukaranie w  razie naruszenia dyscypliny budżetowej,

f) analiza wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu.

16) ewidencja księgowa zadań realizowanych przez gminę z dofinansowaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych

17) rozliczanie finansowe zadań  jak w pkt 16 / opisy faktur, klasyfikacja wydatków strukturalnych, wnioski o płatność /

18)  prowadzenie dokumentacji finansowej zadań

19) współpraca z instytucjami pośredniczącymi w realizacji zadań

20) przygotowanie oraz realizacja umów o prefinansowanie zadań

21) opracowanie procedur wewnętrznych obiegu dokumentów finansowych przepływów finansowych dla realizacji projektów oraz planów kont dla nich

22) sporządzanie końcowych raportów finansowych wraz z bilansem końcowym oraz sprawozdania finansowe z realizacji projektów .

 

§ 22. Do zakresu działań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Działalności Gospodarczej  należy:

1) zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,

2) nabywanie na własność gminy nieruchomości służących wykonaniu zadań własnych,

3) zamiany nieruchomości,

4) przekazywanie sołectwom składników majątkowych gminy,

5) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,

6) oddawanie nieruchomości gminnych w zarząd, użyczenie lub dzierżawę komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,

7) aktualizacja opłat rocznych z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego,

8) naliczenie opłat adiacenckich,

9) wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości,

10) administrowanie ogrodami działkowymi,

11) komunalizacja nieruchomości,

12) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na potrzeby własne,

13) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

14) nabywanie przez użytkowników wieczystych praw własności nieruchomości,

15) prace geodezyjno-kartograficzne oraz wyceny nieruchomości a także odbioru tych prac od wykonawców,

16) podziały nieruchomości,

17) rozgraniczenia nieruchomości,

18) składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych i wprowadzanie w nich zmian,

19) prowadzenie numeracji i nazewnictwa ulic, placów, nadawanie numerów budynków,

20) nadzór nad prawidłowym funkcjonowanie targowisk, przygotowywanie projektów uchwał dotyczących stawek opłaty targowej,

21) wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,

22) podejmowanie działań w razie podejrzenia zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną,

23) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne,

24) prawa łowieckiego - prowadzenie mediacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów o wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną, opiniowanie rocznych planów łowieckich,

25) gospodarka leśna,

26) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, wymierzanie opłat i kar za samowolne ich usuwanie,

27) sporządzanie szacunków plonów i zbiorów roślin sadowniczych, warzywniczych i  podstawowych płodów rolnych,

28) prowadzenie wykazów indywidualnych gospodarstw rolnych i działek rolnych,

29) przeprowadzanie spisów rolnych,

30) współdziałanie z jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi,

31) utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych w tym zwłaszcza w ramach spółek wodnych,

32) ewidencja działalności gospodarczej,

33) współdziałanie i pomoc podmiotom gospodarczym zwłaszcza w części dotyczącej wdrażania nowych inicjatyw gospodarczych,

34) współpraca przy opracowywaniu programów dotyczących uzyskania środków z funduszy zagranicznych,

35) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

36) wydawanie zezwoleń na umieszczanie reklam,

37) wykonywanie zadań zleconych i powierzonych w ramach zawartych porozumień,

38) ochrona przeciwpowodziowa,

39) realizowanie zadań i postanowień w zatwierdzonych i przyjętych do wykonania wnioskach unijnych w zakresie dotyczącym referatu.

 

§ 23. Do zakresu działania Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony środowiska należy:

1) opracowywanie Wieloletnich Planów Inwestycyjnych oraz planów rocznych,

2) wdrażanie postępowania związanego z realizacją rocznych planów inwestycyjnych,

3) przygotowywanie terenów pod zabudowę - uzbrajanie ich  zgodnie z opracowanymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz zapotrzebowaniem mieszkańców,

4) wnioskowanie o dotacje celowe, subwencje z jednostek pozabudżetowych,

5) sporządzanie rocznych rozliczeń finansowo rzeczowych pozyskanych środków pozabudżetowych - inwestycji w toku  i zrealizowanych,

6) sporządzanie inwentaryzacji inwestycji w toku,

7) przygotowanie i koordynacja prac związanych z opracowywaniem i  realizacją planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy,

8) prowadzenie ewidencji obowiązujących na terenie miasta i gminy opracowań planistycznych,

9) przygotowywanie na wniosek zainteresowanych wypisów i wyrysów z obowiązujących na terenie gminy opracowań planistycznych,

10) współdziałanie z administracją rządową w zakresie nadzoru urbanistyczno architektonicznego i budowlanego,

11) opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po uprzednim przeprowadzeniu rozpraw administracyjnych,

12) sporządzanie oceny skutków wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po rozprawie administracyjnej, opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego,

13) opracowanie Programów Ochrony środowiska dla miasta i gminy,

14) bieżąca realizacja opracowanego Programu,

15) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu Ochrony środowiska,

16) prowadzenie dokumentacji stanu przyrody, w tym:

1/ ewidencja pomników przyrody,

2/ ewidencja dzikich wysypisk śmieci i ich likwidacja,

3/ ewidencja studni kopanych i głębinowych,

4/ ewidencja emisji zanieczyszczeń,

5/ ewidencja zbiorników bezodpływowych,

17) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

18) kontrola w zakresie utrzymania czystości w mieście i gminie,

19) opracowywanie dokumentacji związanej z uczestnictwem gminy w konkursach ekologicznych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, krajowym,

20) rozdysponowywanie środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony środowiska,

21) koordynowanie działań związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców gminy - konkursy ekologiczne w szkołach, akcje sprzątanie świata, itp.,

23) sprawozdawczość statystyczna z zakresu ochrony środowiska,

24) opracowywanie planów remontów, modernizacji i bieżącego utrzymania dróg,

25) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

26) koordynacja działalności w zakresie budowy i utrzymania przystanków i zatok autobusowych ,

27) współpraca z Zarządami Dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w zakresie zarządzania tymi drogami,

28) przeprowadzanie kontroli naruszania pasów drogowych dróg gminnych i egzekwowanie przywrócenia ich do stanu pierwotnego,

29) roczne przeglądy dróg i ulic na terenie miasta i gminy oraz bieżące uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego,

30) przygotowywanie wniosków w sprawie dofinansowania remontów i modernizacji dróg gruntowych  z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

31) remonty  dróg gruntowych oraz rozliczanie przyznanych dotacji z FOGR,

32) sporządzanie rozliczeń finansowo rzeczowych  OT,

33) wykonywanie inwentaryzacji robót w toku w zakresie drogownictwa,

34) weryfikacja kalkulacji stawek za 1 m3 wody, nieczystości stałych i płynnych przedkładana przez zarządców sieci i urządzeń komunalnych na terenie miasta i gminy,

35) kontrola stanu utrzymania hydrantów p-poż. na terenie miasta i gminy,

36) dbałość o rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z  zapotrzebowaniem społeczności,

37) kontrola prawidłowości odprowadzania nieczystości płynnych oraz gromadzenia nieczystości stałych przez mieszkańców miasta i gminy,

38) koordynacja i nadzorowanie jednostek poległych w zakresie gospodarki wodno ściekowej i gospodarki odpadami,

39) sprawozdawczość statystyczna w zakresie wodociągów kanalizacji, gospodarki odpadami,

40) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów nasadzeń drzew i krzewów, bylin oraz trwałego zagospodarowywania terenów komunalnych,

41) koordynacja i nadzorowanie działań jednostki podległej ZUK - związanych z :

1/ realizacją opracowanych planów wieloletnich,

2/ realizacją opracowanych planów rocznych,

3/ bieżącą konserwacją i pielęgnacją komunalnych terenów zielonych na terenie miasta i  gminy,

4/ bieżącą aktualizacją ewidencji terenów zielonych - metryczki,

42) współdziałanie z PKP w zakresie utrzymania czystości i porządku na stacji i terenach stanowiących własność kolei

43) współdziałanie z PKS w zakresie utrzymania ciągłości połączeń zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców miasta i gminy,

44) utrzymywanie w należytym stanie technicznym przystanków PKS na terenie miasta i  gminy,

45) współdziałanie z TP w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym sieci telekomunikacyjnych oraz rozbudowy sieci w zakresie zgodnym z oczekiwaniami mieszkańców miasta i gminy,

46) współdziałanie z ZE w zakresie bieżącej eksploatacji oraz rozbudowy sieci energetycznej, a także punktów świetlnych na terenie miasta i gminy w zakresie zgodnym z zawartą umową i oczekiwaniami mieszkańców miasta i gminy,

47) sporządzanie rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej obiektów będących w administracji Urzędu,

48) sporządzanie rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej pobranej do oświetlania dróg i ulic w mieście i gminie z podziałem na poszczególnych zarządców dróg przy których znajdują się punkty świetlne,

49) sprawowanie nadzoru i koordynacja prac porządkowo pielęgnacyjnych,

50) sprawowanie nadzoru nad zakładem administrującym cmentarz komunalny w zakresie prowadzenia ewidencji zmarłych, pobierania opłat za miejsce na grób, wjazd na cmentarz, ustawienie nagrobka, pobór wody,

51) sporządzanie wniosków o dotację na utrzymanie cmentarza,

52) sprawowanie nadzoru i koordynacja prac w zakresie utrzymania cmentarza oraz  wykonywania prac remontowo zabezpieczających,

53) rozliczanie przyznanych dotacji w zakresie rzeczowo finansowym,

54) współdziałanie z Państwową Służbą Ochrony Zabytków w zakresie sprawowania nadzoru konserwatorskiego,

55) ewidencjonowanie obiektów objętych ochroną konserwatorską,

56) działania zmierzające do pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację remontów kapitalnych i bieżących obiektów objętych ochroną konserwatorską,

57) prowadzenie ewidencji wniosków o przydział  i zamiany lokali komunalnych,

58) współdziałanie ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie kwalifikacji osób uprawnionych do przydziału lokalu na podstawie złożonych wniosków - ankiet,

59) sporządzanie list przydziału  i zamian lokali komunalnych,

60) współdziałanie z zarządcą zasobów komunalnych w zakresie ustawy o ochronie praw Lokatorów,

61) współpraca z Referatem ds. Funduszy Unijnych i Promocji w zakresie przygotowania i rozliczania projektów unijnych, a w szczególności:

a) planowania zadań do sfinansowania ze środków pomocowych,

b) przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej i pozwoleń na budowę ,

c) ogłaszania przetargów na wykonawstwo zgodnie z obowiązującymi procedurami,

d) odbioru wykonanych zadań pod względem budowlanym i merytorycznym.

 

§ 24. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego (sprawy obywatelskie) należy:

1) prowadzenie rejestracji stanu cywilnego,

2) wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,

3) załatwianie spraw konsularnych związanych z działalnością USC,

4) współpraca z sądami i innymi organami w zakresie rejestracji stanu cywilnego, a w szczególności wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

5) wykonywanie zadań określonych w ustawie o orderach i odznaczeniach a w szczególności występowanie  o nadanie medali ?za długoletnie pożycie małżeńskie?,

6) wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

7) prowadzenie spraw związanych z obywatelstwem,

8) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zbiórek publicznych, zgromadzeń,

9) prowadzenie spraw w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych,

10) prowadzenie spraw związanych z repatriacją,

11) prowadzenie spraw z zakresu realizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych,

12) przeprowadzenie powszechnego spisu ludności.

13) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

14) prowadzenie bazy ewidencji ludności oraz jej aktualizacja w oparciu o akta stanu cywilnego,

15) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,

16) prowadzenie ewidencji i spraw związanych z pobytem cudzoziemców na terenie gminy,

17) prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców,

18) tworzenie rejestru wydawanych dowodów osobistych,

19) wydawanie zaświadczeń w oparciu o dokumenty z kart osobowych mieszkańców oraz teczek dowodowych,

20) organizowanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,

21) prowadzenie oraz aktualizacja dokumentacji kancelarii tajnej,

22) wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony określonych w ustawach,

23) organizowanie wykonania przez jednostki organizacyjne gminy zadań szczegółowych obrony cywilnej oraz trybu ich realizacji,

24) udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzenie,

25) kompletowanie i opiniowanie podań w sprawie odroczenia zasadniczej służby wojskowej,

26) tworzenie formacji obrony cywilnej,

27/ prowadzenie akcji kurierskiej,

28/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 25. Do zakresu działania Referatu ds. Obsługi Organów Gminy i Współdziałania z Jednostkami Pożytku Publicznego należy:

1. Obsługa organizacyjno-techniczna organów gminy na zasadach określonych w statucie gminy, w tym:

1) wykonywanie czynności związanych z planowaniem pracy organów gminy,

2) sporządzanie harmonogramów prac przygotowawczych do sesji,

3) sporządzanie projektów uchwał w sprawach regulaminowych i organizacyjnych,

4) sporządzanie sprawozdań i informacji z działalności organów,

5) kompletowanie i przekazywanie członkom organów materiałów na posiedzenia,

6) gromadzenie wniosków organów stanowiących jednostek pomocniczych, jednostek organizacyjnych gminy, radnych, organizacji pozarządowych, obywateli do projektu budżetu gminy na zasadach określonych w procedurze uchwalania budżetu,

7) sporządzanie całościowej dokumentacji z posiedzeń organów,

8) realizacja uchwał,

9) ogłaszanie przepisów prawa miejscowego oraz innych aktów organów gminy podlegających publikacji z mocy prawa,

10) przekazywania uchwał organom nadzoru nad działalnością gminną,

11) kompletowanie dokumentacji dotyczącej skarg obywateli rozpatrywanych przez organ stanowiący gminy,

12) zapewnienie jawności gospodarki finansowej gminy.

2. Obsługa organizacyjno-techniczna stałych komisji rady, w tym:

1) wykonywanie czynności związanych z planowaniem pracy komisji,

2) sporządzanie terminarzy posiedzeń,

3) przekazywanie członkom komisji materiałów na posiedzenia,

4) organizowanie działalności kontrolnej komisji,

5) sporządzanie całościowej dokumentacji z posiedzeń komisji,

6) realizacja opinii i wniosków komisji.

3. Prowadzenie dokumentacji komisji doraźnych powoływanych przez organ stanowiący gminy.

4. Obsługa radnych i przewodniczącego rady, w tym:

1) organizowanie spotkań radnych z wyborcami i dyżurów radnych,

2) realizacja wniosków i interpelacji radnych, wniosków przyjętych do realizacji na spotkaniach z wyborcami i dyżurach radnych,

3) prowadzenie spraw związanych z ochroną prawną oraz zmianami mandatowymi radnych,

4) organizacja szkoleń radnych,

5) gromadzenie oświadczeń o stanie majątkowym radnych ,

6) rozliczanie diet radnych.

5. Obsługa kancelaryjna organów gminy, w tym:

1) prowadzenie korespondencji rady oraz komisji rady,

2) prowadzenie centralnych rejestrów uchwał organów samorządu gminnego

3) prowadzenie rejestrów wynikających z przepisów szczególnych oraz statutu gminy:

a) rejestr aktów prawa miejscowego,

b) interpelacji i wniosków radnych,

c) rejestr opinii i wniosków komisji.

d) rejestr klubów radnych.

e) rejestr zarządzeń Burmistrza.

6. Obsługa organizacyjna i kontrolna jednostek pomocniczych gminy, w tym:

1) sporządzanie projektów statutów jednostek pomocniczych,

2) współdziałanie w zakresie organizacji zebrań organów stanowiących jednostek pomocniczych,

3) wykonywanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru przez organy gminy w zakresie określonym w ustawie o samorządzie gminnym, oraz statutach jednostek,

4) opiniowanie projektów uchwał stanowiących przepisy prawa miejscowego i innych projektów wynikających ze statutów jednostek,

5) realizacja uchwał i wniosków organu stanowiącego jednostek pomocniczych,

6) współdziałanie z sołtysami w zakresie narad i szkoleń.

7. Udostępnianie do publicznego wglądu dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy gminy na zasadach określonych w ustawie o dostępie do  informacji publicznej oraz statucie gminy.

8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przynależności gminy do związków i stowarzyszeń.

9. Realizacja zadań zleconych z zakresu przeprowadzania wyborów i referendów lokalnych.

10. Organizacja referendów gminnych na zasadach określonych w ustawie o referendum gminnym.

11. Przeprowadzanie konsultacji społecznych w sprawach wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, statutu gminy oraz statutów jednostek pomocniczych gminy.

12. Przygotowanie organizacyjne i techniczne wyboru ławników.

13. Prowadzenie archiwum Urzędu,

14. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

§ 26. Do zakresu działania Referatu ds. Funduszy Unijnych i Promocji należy:

1. Pozyskiwanie informacji o możliwościach finansowania inwestycji, remontów i przedsięwzięć o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym ze środków unijnych i innych źródeł zewnętrznych.

2. Współudział w planowaniu zadań finansowanych ze środków zewnętrznych.

3. Przygotowywanie i składanie wniosków o dotacje unijne i z innych źródeł zagranicznych.

4. Monitorowanie realizacji przyjętych projektów i raportowanie o ich przebiegu i wskaźnikach zgodnie z zasadami instytucji wdrażających i pośredniczących,

5. Promocja projektów zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

6. Współpraca z  referatami merytorycznymi w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów do przygotowania wniosków i ich rozliczania. W tym wniosków opłatność.

7. Opracowywanie materiałów reklamowych i informacyjnych o gminie, udział w targach promocyjnych i turystycznych.

8. Wykonywanie zadań zleconych i powierzonych w ramach zawartych porozumień, finansowanych ze środków pomocowych.

9. Umożliwianie, za pośrednictwem Centrum Informacji Turystycznej, osobom bezrobotnym, absolwentom szkół średnich  i wyższych korzystania z internetu, celem zdobycia informacji dotyczących:

a/ możliwości aktualnych ofert pracy w kraju i zagranicą

b/ możliwości uzyskania funduszy unijnych na realizację inicjatyw gospodarczych

c/ sporządzania dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o pracę.

10. Koordynowanie współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi i innymi podmiotami. Organizowanie spotkań, zapewnienie tłumaczenia, prowadzeni wymaganej dokumentacji.

11. Zbieranie i udzielanie turystom informacji dotyczących:

a/ bazy noclegowej i turystycznej,

b/ infrastruktury turystycznej w gminie,

c/ agroturystyki i turystyki weekendowej,

d/ tras rowerowych,

e/ imprez kulturalnych i sportowych.

12. Organizowanie szkoleń i doradztwo z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych dla pracodawców i stowarzyszeń.

13. Organizowanie imprez okolicznościowych i świąt patriotycznych na terenie gminy.

14. Współpraca z innymi podmiotami (MGOK, sołectwa, szkoły) w zakresie organizowania imprez o charakterze kulturalnym i sportowym.

15. Prowadzenie witryny internetowej gminy, aktualizowanie informacji o bieżących wydarzeniach, aktualizowanie i umieszczenia w bip wymaganych informacji we współpracy z pozostałymi referatami.

16. Przygotowywanie i druk kwartalnych biuletynów informacyjnych o wydarzeniach bieżących w gminie, podatkach i budżecie.

 

§ 27 . Do zakresu działania Pełnomocnika ds. patologii społecznej należy:

1. Prowadzenie działań profilaktycznych na terenie miasta i gminy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, współpraca z rodzinami  osób uzależnionych od  alkoholu oraz Poradnią Odwykową i Sądem.

2. Koordynacja działań Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; przygotowanie i prowadzenie posiedzeń.

3. Opracowywanie wraz z Komisją Miejsko-Gminną programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Kontrola realizacji Programu oraz składanie z niej sprawozdań i informacji dla Rady.

5. Udział w  sesjach rady w przypadku omawiania przedmiotowych zadań.

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY ORGANIZACJI I PORZĄDKU PRACY W URZĘDZIE

 

§ 28. 1. Zakres organizacji i porządku pracy w Urzędzie oraz prawa i obowiązki pracowników  unormowane są w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta.

2. W Urzędzie obowiązuje 8 godzinny dzień pracy:

1) poniedziałek od 800 do 1600

2) od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

 

ROZDZIAŁ VI

OBIEG DOKUMENTÓW W URZĘDZIE

 

§ 29. 1.  Postępowanie kancelaryjne w Urzędzie określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin i związków międzygminnych.

2. W Urzędzie stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i związków międzygminnych, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów.

3. Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi określają przepisy szczególne.

4. W Urzędzie prowadzona jest kancelaria tajna.

5. W Urzędzie prowadzone jest archiwum zakładowe.

6. Zasady obiegu i kontroli dokumentów księgowych określa instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych wydana przez Burmistrza na wniosek Skarbnika w drodze zarządzenia wewnętrznego.

 

ROZDZIAŁ VII

UPOWAŻNIENIA I PEŁNOMOCNICTWA

 

§ 30 . W referacie Ogólno-Organizacyjnym i Spraw Społecznych prowadzony jest rejestr upoważnień i pełnomocnictw, w którym rejestruje się:

1) upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej udzielonej przez Radę,

2) upoważnienia do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydawane przez Burmistrza pracownikom Urzędu,

3) upoważnienia udzielone przez Burmistrza do składania jednoosobowo oświadczeń woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,

4) pełnomocnictwa udzielone przez Burmistrza do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mienia,

5) pełnomocnictwa udzielone przez Burmistrza kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadających osobowości prawnej,

6) pełnomocnictwa udzielone przez Burmistrza Sekretarzowi do prowadzenia spraw Gminy w jego imieniu w zakresie ustalonym  przez Radę,

7) pełnomocnictwa procesowe udzielane przez Burmistrza do prowadzenia spraw sądowych.

 

ROZDZIAŁ VIII

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA

I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

§ 31. 1. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisami szczegółowymi.

2. Nadzór nad prawidłową organizacją przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i  wniosków należy do obowiązków Sekretarza.

3. W Urzędzie obowiązują następujące godziny przyjęć interesantów:

1) Burmistrz, Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 1700

2) Sekretarz, Skarbnik, kierownicy i pracownicy referatów przyjmują interesantów we wszystkich sprawach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

4. Skargi na działanie Burmistrza Sekretarz przekazuje Przewodniczącemu Rady.

5. W referacie Ogólno-Organizacyjnym i Spraw Społecznych prowadzony jest rejestr skarg i wniosków.

 

ROZDZIAŁ IX

KOMPENTENCJE DO APROBOWANIA, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW, PISM I DECYZJI

 

§ 32.1.Burmistrz podpisuje:

1) zarządzenia, regulaminy i ogólniki wewnętrzne,

2) pisma związane z reprezentacją gminy na zewnątrz,

3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności gminy,

4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące pracowników Urzędu,

5) decyzje z zakresu administracji publicznej,

6) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,

7) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,

8) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,

9) inne pisma, których aprobowanie i ich podpisywanie Burmistrz zastrzegł dla siebie.

2. W okresie nieobecności Burmistrza akty normatywne i dokumenty określone w ust.1 podpisuje Zastępca Burmistrza.

3. Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do  podpisu Burmistrza.

4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego podpisuje pisma pozostające w zakresie jego działania.

5. Na stanowiskach pracy pracownicy podpisują:

1) pisma związane z zakresem działania stanowiska pracy, o ile nie są zastrzeżone do podpisu Burmistrza,

2) decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach, do załatwienia których  zostali upoważnieni przez Burmistrza,

3) pisma w sprawach organizacji wewnętrznej stanowisk pracy dotyczące korespondencji wewnętrznej oraz innej korespondencji o ile nie stanowi ona rozstrzygnięcia sprawy.

6. Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych parafują je  swoim podpisem umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.

 

ROZDZIAŁ X

AKTY WŁASNE WYDAWANE PRZEZ BURMISTRZA

 

§ 33. 1.Opracowanie projektu zarządzenia następuje na podstawie polecenia Burmistrza lub z inicjatywy wnioskodawców ,którymi są: zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy Referatów, samodzielne stanowiska pracy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

2. Redakcja projektów aktów winna się odbywać przy zastosowaniu ogólnie przyjętych zasad techniki legislacyjnej.

3. Projekt aktu składa się z następujących części:

1/tytułu / oznaczenie rodzaju aktu, miejsca na wpisanie numeracji, oznaczenie organu wydającego akt, data aktu oraz określenie przedmiotu aktu /

2/treści / powołanie podstawy prawnej, osnowa, wykonawcy /

3/opinii

4/uzasadnienia.

4. Wnioskodawca parafuje projekt aktu. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest autorem projektu, wymienia się ponadto nazwisko i stanowisko służbowe pracownika, który projekt opracował.

5. 1.Projekt aktu podlega zaopiniowaniu przez:

1) Skarbnika Gminy - jeżeli powoduje zmiany w budżecie lub inne skutki finansowe,

2) Kierowników referatów - jeżeli zawiera w stosunku do ich referatów określone zadania  lub nakłada obowiązki.

2.Projekt aktu podlega akceptacji przez radcę prawnego urzędu pod względem prawnym. Akceptacji udziela się po uzyskaniu przez wnioskodawcę opinii, o której mowa w ust. 1.

3. Wnioskodawca i jednostki opiniujące winni dążyć do uzgodnienia rozbieżności stanowisk w trakcie opracowywania projektu drogą bezpośrednich konsultacji a w przypadku nie uzgodnienia stanowisk wnioskodawca sporządza protokół rozbieżności, który dołącza do projektu aktu.

4. Jednostka / osoba /, do której zwrócono się o udzielenie opinii nie może uchylać się od jej udzielenia oraz nie może uzależniać udzielenia opinii od uprzedniego wprowadzenia zmian do projektu.

6. Projekty wszelkich zarządzeń przedkłada Burmistrzowi do podpisu Kierownik Referatu ds. obsługi organów gminy i współdziałania z jednostkami pożytku publicznego po uprzednim uzyskaniu przez wnioskodawców odpowiednich opinii.

7. Po podpisaniu aktu przez Burmistrza Referat ds. obsługi organów gminy i współdziałania z jednostkami pożytku publicznego nadaje numer aktu i przekazuje zarządzenia dla wnioskodawcy, pozostawiając jeden egzemplarz w zbiorze akt.

8. Wnioskodawca przekazuje akt do realizacji wskazanym w nim adresatom. W przypadku, kiedy wnioskodawca jest realizatorem podejmuje działania w celu pełnej realizacji aktu.

9. Wnioskodawca składa w Referacie ds. obsługi organów gminy? okresowe sprawozdania z wykonania zarządzeń, dotyczy to głównie realizacji zadań w okresie między sesjami rady miejskiej.

10. Określone zasady mają zastosowanie do opracowywanych projektów uchwał Rady.

11. Ewidencję i zbiór wszystkich aktów prowadzi Referat ds. obsługi organów gminy i współdziałania z jednostkami pożytku publicznego.

 

ROZDZIAŁ XI

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W URZĘDZIE

 

§ 34. 1. Celem kontroli jest w szczególności:

a) badanie prawidłowości, zgodności i legalności postępowania z istniejącym stanem prawnym,

b) stwierdzenie zgodności działania z planem finansowym,

c) sposób gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości ich wydatkowania,

d) ujawnianie niesprawnej organizacji pracy, niegospodarności oraz marnotrawstwa mienia,

e) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych,

g) wskazywanie sposobów i środków umożliwiających usunięcie nieprawidłowości.

2. System kontroli obejmuje:

a) kontrolę wewnętrzną,

b) kontrolę zewnętrzną.

3. Kontrolę wewnętrzną sprawują:

1) Zastępca Burmistrza i Sekretarz w stosunku do kierowników referatów,

2) Kierownicy referatów w stosunku do pracowników referatów.

4. Kontrolę zewnętrzną sprawują:

1) Skarbnik w stosunku do jednostek organizacyjnych z wykonania budżetu oraz prowadzenie działalności finansowej,

2) Kierownicy referatów lub inni pracownicy wyznaczeni przez Burmistrza w stosunku do jednostek organizacyjnych w zakresie działalności merytorycznej.

5. Działalnością kontrolną wewnętrzną i zewnętrzną koordynuje Sekretarz.

 

§ 35. Ustala się następujące formy kontroli:

1) planowe - przewidziane w planach kontroli,

2) doraźne - wynikające z bieżących potrzeb, zlecone przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza.

 

§ 36. Ze względu na zakres kontrole dzielą się na:

1) problemowe - oceniające realizację konkretnych zagadnień, prowadzone przez jedną lub kilka wyznaczonych osób,

2) sprawdzające - oceniające wykonanie zadań wynikających z wystąpień (zaleceń) pokontrolnych wydanych w związku z uprzednio przeprowadzonymi kontrolami.

 

§ 37. 1. Działalność kontrolna wykonywana jest na podstawie kwartalnych planów kontroli.

2. Propozycje do kwartalnych planów kontroli przygotowują kierownicy referatów w uzgodnieniu z Sekretarzem do dnia 25 miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kwartału.

3. Zbiorczy kwartalny plan kontroli opracowuje Sekretarz.

4. Kwartalny plan kontroli obejmuje:

a) rodzaje kontroli (problemowa, sprawdzająca),

b) przedmiot kontroli,

c) nazwa jednostki kontrolowanej,

d) organizator kontroli, jednostki uczestniczące oraz współdziałające w kontroli,

e) termin przeprowadzenia kontroli,

f) uwagi.

5. Zbiorczy kwartalny plan kontroli Sekretarz przedstawia do zatwierdzenia Burmistrzowi.

6. Zatwierdzony przez Burmistrza plan kontroli Referat Ogólno-Organizacyjny i Spraw Społecznych przekazuje:

a) Zastępcy Burmistrza

b) Sekretarzowi

c) Skarbnikowi

d) Kierownikom referatów

 

§ 38. 1. Przed przystąpieniem do kontroli pracownicy mający przeprowadzić kontrolę opracowują tezy do kontroli.

2. Tezy do kontroli winny zawierać:

a) tematykę kontroli,

b) cel i zadania,

c) okres objęty kontrolą,

d) określenie dokumentów niezbędnych do przebadania ,

e) termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

f) określenie przepisów prawnych z zakresu kontroli.

 

§ 39. 1. Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik oraz Kierownicy referatów są odpowiedzialni za  należyte i właściwe przygotowanie pracowników wyznaczonych do kontroli, a w   szczególności do:

a) zapewnienia przed każdą kontrolą niezbędnego instruktażu w zakresie spraw objętych kontrolą,

b) opracowania i zatwierdzenia tez kontrolnych.

2. Pracownicy wyznaczeni do kontroli zobowiązani są każdorazowo przygotować się do  czynności kontrolnych, a w szczególności poprzez zapoznanie się z:

a) odpowiednimi aktami prawnymi,

b) sprawozdaniami, ocenami i innymi dokumentami nadsyłanymi przez jednostkę wyznaczoną do kontroli,

c) sytuacją finansową, gospodarczą, kadrową jednostki wyznaczonej do kontroli.

 

§ 40 . Z wyników kontroli, w zależności od ustaleń, sporządza się:

a) protokół,

b) sprawozdanie.

 

§ 41. Protokół z kontroli powinien zawierać:

1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym brzmieniu i jej adres,

2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego kontrolę oraz numer i datę wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

4) określenie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej, księgowego oraz osób udzielających informacji,

6) przebieg i wyniki czynności kontrolnych,

7) stwierdzone podczas kontroli fakty, stanowiące podstawę do oceny działalności jednostki kontrolowanej,

8) informację o sporządzeniu załączników, stanowiących część składową protokółu oraz ich wyszczególnienie,

9) informację o powiadomieniu kierownika jednostki kontrolowanej o prawie zgłoszenia w ciągu 30 dni zastrzeżeń i złożenia wyjaśnień,

10) dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokółu,

11) datę i miejsce podpisania protokółu,

12) formułę o zakończeniu kontroli,

13) podpisy przeprowadzającego kontrolę i kierownika jednostki kontrolowanej w razie potrzeby podpis księgowego),

14) na każdej stronie protokółu i na dołączonych załącznikach podpisy osób podpisujących protokół.

 

§ 42. 1. Uproszczone postępowanie może być stosowane w razie potrzeby:

a) przeprowadzenie doraźnej kontroli w celu sporządzenia odpowiedniej informacji dla innych organów administracji,

b) zbadania określonych  spraw wynikających ze skarg i wniosków oraz listów napływających do Urzędu,

c) przeprowadzenie kontroli sprawdzającej, zwłaszcza w zakresie rzetelności odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne.

2. Z uproszczonego postępowania kontrolnego sporządza się sprawozdanie. Sprawozdanie podpisuje kontrolujący, informując kierownika jednostki kontrolowanej o dokonanych ustaleniach.

 

§ 43 . 1. W razie stwierdzenia w toku kontroli istotnych uchybień i nieprawidłowości, na podstawie protokołu kontroli, sporządza się projekt wystąpienia (zalecenia) pokontrolnego.

2. Projekt zalecenia pokontrolnego aprobuje i podpisuje Burmistrz.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamia Burmistrza o wykonaniu wniosków lub o uzasadnionych przyczynach niemożliwości ich wykonania.

 

§ 44. 1. Do przeprowadzenia kontroli upoważnia imienne upoważnienie.

2. Ewidencję wydanych upoważnień prowadzi Referat Ogólno-Organizacyjny i Spraw Społecznych.

 

§ 45.1. Zmiana terminu przeprowadzenia kontroli wymaga uzgodnienia z Sekretarzem.

2. Odstąpienie od kontroli wymaga zgody Burmistrza.

3. Burmistrz, po zakończeniu każdego roku, ocenia funkcjonowanie systemu kontroli w Urzędzie.

4. Projekt oceny funkcjonowania kontroli sporządza i przedstawia Burmistrzowi Sekretarz do dnia 31 stycznia każdego roku.

 

§ 46.  Wyniki kontroli dotyczące jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się Burmistrzowi niezwłocznie po sporządzeniu protokołu.

 

§ 47. 1. W Urzędzie mogą być przeprowadzane kontrole przez uprawnione do tego organy kontroli zewnętrznej.

2. Książkę kontroli zewnętrznych prowadzi Referat Ogólno-Organizacyjny i Spraw Społecznych.

 

ROZDZIAŁ XII

PRACOWNICY URZĘDU

 

§ 48 . 1. Zasady wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

  1. Pracownicy urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych oraz mianowani pracownicy urzędu zatrudnieni na innych stanowiskach podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990roku o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.
  2. Okresowe oceny kwalifikacyjne przeprowadza się raz na dwa lata za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego ocenę, przy czym pierwszą ocenę należy przeprowadzić do dnia  10 października 2007roku.

 

ROZDZIAŁ XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 49 . Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane jedynie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 25-05-2011 14:46:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 25-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 25-05-2011 14:46:53