Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr VII/47/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin Gmina Mieszkowice

UCHWAŁA  Nr  VII/47/2011

Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 26 maja 2011 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn i Zielin Gmina Mieszkowice.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102; poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;               z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,Nr 223, poz. 1458;z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                      o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717;  z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880;        z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz.1413;  z 2010r. Nr 24, poz. 124,Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011r. Nr 32, poz. 159)

Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1.Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów dla zespołu siłowni wiatrowych w obrębach Troszyn, Zielin gmina Mieszkowice.

§ 2.Granice terenu do objęcia planem przedstawiono na kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VII/47 /2011

 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych

w obrębach Troszyn i Zielin Gmina Mieszkowice

 

I.      Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych  rozwiązań z ustaleniami studium

  1. Podstawową przyczyną podjęcia prac planistycznych na tym obszarze jest konieczność usankcjonowania zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego statusu terenów przeznaczonych pod rozwój funkcji                 wymienionej w tytule uchwały.
  2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego est wprowadzenie funkcji elektrowni wiatrowej w obrębie Troszyn i Zielin  z określeniem strefy jej oddziaływania. Granica oddziaływania elektrowni wiatrowej zawiera się w granicach opracowania planu.
  3. Lokalizacja elektrowni wiatrowych nie powoduje ograniczeń w dotychczasowym rolniczym użytkowaniu terenu. Z rolniczego wykorzystania wykluczone będą  i przeznaczone na cele nierolnicze, jedynie miejsca przeznaczone pod lokalizacje wież oraz drogi i place serwisowe.

II. Analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  Mieszkowice”

Stosowne zapisy dla tych terenów zawarto w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzanej na podstawie Uchwały nr XXXIV/281/09 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mieszkowice.

III. Informacja o materiałach  geodezyjnych do opracowania planu

Dla obszaru dostępne są mapy ewidencji gruntów w skali 1:5000, opracowania wymagają mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:2000 dla potrzeb planistycznych. Skala 1:5000 obejmuje teren oddziaływania farm elektrowni wiatrowych  na tereny sąsiednie, tj. tereny na których wprowadza się zakaz zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi lub tereny rolnicze poza zasięgiem oddziaływania, a objęte uchwałą.   Na mapach w skali 1:2000 wyznacza się szczegółowe miejsca lokalizacji wież elektrowni oraz drogi i place serwisowe.

IV. Ustalenia niezbędnego zakresu prac planistycznych

  1. Niezbędny zakres prac planistycznych, przewidzianych przy realizacji przedmiotowego planu, stanowić będzie problematyka określona w art. 15, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosownie do przedmiotu planu.
  2. Dla obszaru opracowania wykonane będzie opracowanie ekofizjograficzne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.  w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz.1298).
  3. Dla obszaru opracowania wykonana będzie prognoza oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinny odpowiadać prognozy oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1667, z późniejszymi zmianami) i ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
  4. Zgodnie z art. 17 pkt 5, po sporządzeniu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzona zostanie prognoza skutków finansowych uchwalenia planu, określająca spodziewane wydatki i przychody dla budżetu gminnego.

            W związku z powyższym oraz zgodnie z w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  ze zm.), przedkładam projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu siłowni wiatrowych  w obrębie Troszyn, Zielin  gm. Mieszkowice.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uchwala_przystapienie_do_planu.doc (DOC, 100.50Kb) 2011-06-09 11:34:12 602 razy
2 zal._graficzny_do_uchwaly.jpg (JPG, 828.14Kb) 2011-06-09 11:34:12 586 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 11:34:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 09-06-2011 13:54:15