Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice.

.

UCHWAŁA NR XVII(134)08

RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia 28 lutego 2008r.

 

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z 2006 r. Nr 144 poz.1042) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

 

 

Rozdział I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Mieszkowice.

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)     ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z 2006 r. Nr 144 poz. 1042);

2)     Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Mieszkowice - należy przez to rozumieć Plan przyjęty uchwałą przez Radę Miejską w Mieszkowicach;

3)     właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

4)     odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych,  pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

5)     odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości;

6)      odpadach medycznych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny;

7)     odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

8)     odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;

9)     odpadach kuchennych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w procesach przygotowania potraw;

10) odpadach z remontów - należy przez to rozumieć frakcje odpadów powstających w wyniku remontów w gospodarstwach domowych;

11) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

12) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

13) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

14) składowisku odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów;

15) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi ważne zezwolenia wydane przez Burmistrza Mieszkowic  na prowadzenie działalności w zakresie:

a.      odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

b.      opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

16) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

17) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

18) zwierzęta bezdomne - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela;

19) służbach kontrolnych - rozumie się przez to osoby imiennie upoważnione przez Burmistrza Mieszkowic.

 

 

Rozdział II

WYMAGANIA  W  ZAKRESIE  UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE  NIERUCHOMOŚCI

 

§ 3.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach nieruchomości udostępnionych  do użytku publicznego, poprzez:

1)    uprzątanie błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń z chodników (właścicieli nieruchomości dotyczą chodniki przylegające bezpośrednio do ich nieruchomości), podwórzy, przejść, bram,  przystanków komunikacyjnych, dróg publicznych i przejść dla pieszych, itp.; nie dotyczy chodników, na których pobierane są opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych oraz chodników na których zorganizowane są przystanki komunikacyjne;

2)    gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu i lodu uprzątniętego z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji w sposób niezagrażający istniejącej zieleni;

3)    usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się;

4)    usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali oraz budynków (np.  gruzu, itp.);

5)    utrzymanie w należytym stanie czystościowo - porządkowym placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku, dokonywanie corocznej wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci;

6)    utrzymywanie ogrodzeń w należytym stanie technicznym;

7)     sprzątanie (w szczególności zamiatanie, zbieranie, zmywanie, itp.) zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynków wielolokalowych przeznaczonych do wspólnego użytku (w szczególności sieni, klatek schodowych, korytarzy, kabin dźwigowych, itp.), studzienek (tzw. świetlików) piwnicznych przyokiennych i rur spustowych rynnowych
z kratkami czyszczakowymi, jak i oczyszczanie zewnętrznych części budynków, na które siadają ptaki z zalegających odchodów ptasich;

2.      Interwencyjnym usuwaniem zanieczyszczeń na terenach publicznych Gminy Mieszkowice oraz na zlecenie właścicieli nieruchomości zajmuje się odpłatnie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Polna 2, 74-505 Mieszkowice.

3.       Zarządcy dróg i ciągów pieszych zobowiązani są do rozmieszczenia - uzależnionej od natężenia ruchu - odpowiedniej liczby koszy ulicznych na drobne odpadki komunalne, wykonanych z materiałów niepalnych.

4.      Wykonanie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie postępowania z odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie budowy, należy do wykonawcy robót budowlanych.

5.      Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, lub organizatorzy tych imprez - w porozumieniu z właścicielem - zobowiązani są do zapewnienia dostatecznej liczby pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów oraz odpowiedniej ilości szaletów przenośnych.

6.      Utrzymanie w należytym stanie technicznym i w odpowiedniej czystości (usuwanie ogłoszeń, plakatów, napisów, odchodów ptasich, itp.): skrzynek energetycznych, gazowych, słupów trakcyjnych i oświetleniowych, budek telefonicznych, itp. należy do ich właścicieli lub zarządców.

 

§ 4.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że prace związane z naprawą pojazdów nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a sposób postępowania z powstającymi odpadami będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

 

§ 5.1. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1)       spalania na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków odpadów komunalnych (tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, mebli oraz odpadów niebezpiecznych), odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (z wyłączeniem surowego drewna, papieru, makulatury, słomy) oraz odpadów zielonych z zastrzeżeniem § 9 pkt. 11,

2)       odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, itp.

3)       niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych obiektów,

4)       umieszczania plakatów, reklam, ogłoszeń oraz malowania haseł i rysunków bez uzyskania zgody właściciela obiektu oraz zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie w przypadkach wskazanych prawem budowlanym.

 

 

Rozdział III

 

ZASADY  GROMADZENIA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  STAŁYCH  I  NIECZYSTOŚCI  CIEKŁYCH

 

Odpady komunalne

 

§ 6.1 Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach nieruchomości ciąży na ich  właścicielach,  poprzez:

1)     wyznaczenie miejsc na ustawienie pojemników do gromadzenia odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w zestaw pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, umożliwiających ich segregację;

2)     prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości;

3)     utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz porządku w miejscu ich ustawienia;

2.      Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki i kontenery o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4;

3.      Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych przy częstotliwości wywozu co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie wiosennym i letnim oraz raz w miesiącu w okresie jesiennym i zimowym;

4.      W przypadkach jeśli jest prowadzona działalność spożywcza lub gastronomiczna,  należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem,  ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady;

5.      Odpady powstałe w wyniku remontu i modernizacji na terenie nieruchomości należy gromadzić w miejscach i w sposób uzgodniony z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów;

6.      W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki  autobusowe, itp.) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych,

7.      W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uzgadnia sposób ich gromadzenia z przedsiębiorcą, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych;

8.      Odpady komunalne wielkogabarytowe nie mieszczące się w typowych urządzeniach do zbierania odpadów oraz odpady niebezpieczne należy gromadzić w uzgodnieniu z przedsiębiorcą, z którym zawarto  umowę o odbieraniu odpadów komunalnych;

9.      Baterie należy gromadzić:

1)     w specjalnych pojemnikach usytuowanych w placówkach oświatowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej;

2)     w specjalnych pojemnikach w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii;

10. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach, które przystąpiły do ich zbiórki,

11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeznaczony dla gospodarstw domowych,  jest odbierany i gromadzony nieodpłatnie:

1)     przez przedsiębiorców, z którymi zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych;

2)     w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu;

3)     w wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wykaz tych punktów, z adresami, umieszczony jest na stronie internetowej Gminy Mieszkowice: www.mieszkowice.pl

12. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych, powstające w gospodarstwach domowych niewymienione w § 6 ust. 9, 10, 11 Regulaminu, np. lampy fluorescencyjne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, farby i rozpuszczalniki itp. wymienione w grupie 20 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) są odbierane przez podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług komunalnych i przez mobilne punkty gromadzenia odpadów problemowych.

13. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemnościach uwzględniających następujące normy:

1)     niebieskich, z przeznaczeniem na makulaturę;

2)     żółtych, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;

3)     zielonych, z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe;

4)     brązowych z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;

Pojemniki winny posiadać logo lub nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.

14. Odpady muszą być gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiórki lub w specjalnych workach foliowych przeznaczonych do tego celu (nie dotyczy odpadów kuchennych). Kolor worka i oznaczenia na nim umieszczone powinny spełniać wymogi dotyczące pojemników określonych w ust. 13.

15. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy, z którym zawarł  umowę o odbieranie odpadów komunalnych lub innym uprawnionym przedsiębiorcą, posiadającym decyzję na odbieranie tych odpadów.  Z obowiązku zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów roślinnych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.

16. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym tereny zielone wchodzące w skład ich nieruchomości poprzez:

1)     koszenie trawników;

2)     usuwanie chwastów i skoszonej trawy;

3)     przycinanie krzewów;

4)     usuwanie innych nieczystości;

  1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek dbania o ład i estetykę na terenie nieruchomości, uzupełniania ubytków elewacji budynków i budowli, utrzymywania w dobrym stanie technicznym i estetycznym ogrodzenia, placów postojowych i innych urządzeń budowlanych w szczególności widocznych od strony ulicy i innych ciągów komunikacyjnych.
  2. Pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób niepowodujący  nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
  3. Mając na uwadze zasady bezpiecznego i racjonalnego gromadzenia odpadów, zabrania się:

1)     umieszczania w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych: odpadów zebranych selektywnie, odpadów niebezpiecznych (określonych w ustawie o odpadach, m.in.: baterii, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz produkcyjnych;

2)     wrzucania do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów innych  odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny;

3)     jednostkom handlowym wrzucania do pojemników, które są przeznaczone do odpadów komunalnych zmieszanych, produktów spożywczych przeterminowanych lub nieprzydatnych do spożycia.

 

 

Nieczystości ciekłe

 

§ 7.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej lub, jeżeli brak sieci kanalizacji sanitarnej, do szczelnego zbiornika  bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.

2.      Właściciele nieruchomości zabudowanych, wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe  do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są na własny koszt do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie nie dłuższym niż jeden rok, licząc od dnia jej wybudowania i przekazania do eksploatacji. Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłącza wymagają uzgodnień z eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej.

 

 

Rozdział IV

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ  I  SPOSÓB  POZBYWANIA  SIĘ  ODPADÓW KOMUNALNYCH  LUB  NIECZYSTOŚCI  CIEKŁYCH
 Z  NIERUCHOMOŚCI  ORAZ  Z  TERENÓW  PRZEZNACZONYCH DO  UŻYTKU  PUBLICZNEGO

 

 

§ 8. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z usług, w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, na podstawie zawartej pisemnej umowy z podmiotem posiadającym zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności.

 

§ 9.1. Odpady zmieszane należy usuwać z terenu nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.      W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości uzgadnia termin ich odbioru  z przedsiębiorcą, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

3.      W przypadku placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami  wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

4.      W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

5.      Odbieranie odpadów komunalnych wielkogabarytowych i odpadów zielonych powinno odbywać się na bieżąco,  w zależności od potrzeb, w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

6.      Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów kuchennych) oraz koszy ulicznych powinno się odbywać z częstotliwością zapewniającą  niedopuszczenie do ich przepełnienia.

7.       Opróżnianie pojemników do odpadów ulegających biodegradacji - kuchennych, powinno odbywać się co najmniej raz na dwa tygodnie.

8.      Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania za okres ostatnich 3 lat dowodów płacenia oraz umowy dot. usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych, w celu okazania wymienionych dokumentów instytucjom kontrolnym, posiadającym uprawnienia do przeprowadzania kontroli.

9.      W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązków, o których mowa w ust. 9, Gmina zorganizuje odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych w trybie decyzji Burmistrza Mieszkowic zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2005 r. Nr 236, poz. 2008),

10. W przypadku znalezienia substancji w postaci niewybuchów, niewypałów i materiałów wybuchowych należy powiadomić Policję (997), a w zakresie pozostałych rodzajów substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludności oraz środowiska - Państwową Straż Pożarną (998).

11. Dopuszcza się w okresie od 15 października do 15 kwietnia spalanie suchych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli spalanie to nie narusza odrębnych przepisów oraz nie powoduje uciążliwości dla sąsiadów.

 

§ 10.1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych.

2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika zwłaszcza wynikających z jego przepełnienia, a ilość   odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać   ilości  wody zakupionej do celów bytowych.

 

§ 11. Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Obowiązany jest także uzyskać poziomy odzysku odpadów wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Mieszkowice;

1.      System gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania:

1)       do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75 proc. wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji;

2)       do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50 proc.;

3)       do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35 proc w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

2.      Zobowiązuje się przedsiębiorców odbierających odpady komunalne do selektywnego odbierania odpadów ulegających biodegradacji średnio od jednej osoby w ciągu roku:

1)       w roku 2008 - 20 kg,

2)       w roku 2009 - 40 kg,

3)       w roku 2010 - 65 kg.

3.      Odpady z remontów nadające się do odzysku należy przekazywać podmiotom prowadzącym odzysk.

 

§ 12. Nieczystości ciekłe należy usuwać wyłącznie do stacji zlewnych. 

 

§ 13.1. Do odbierania odpadów komunalnych należy używać samochodów specjalistycznych, a do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych.

2.      Pojazdy, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać wymagania określone w zarządzeniu Nr 1055/06 Burmistrza Mieszkowic z dnia 1 lutego 2006r. w sprawie warunków uzyskania przez przedsiębiorcę zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

3.      Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu stałych odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i ich transportu powinien spełniać wymagania określone w Zarządzeniu Nr 1055/06 Burmistrza Mieszkowic z dnia 1 lutego 2006r.

 
 
Rozdział V

OBOWIĄZKI  OSÓB  UTRZYMUJĄCYCH  ZWIERZĘTA  DOMOWE, MAJĄCE  NA  CELU  OCHRONĘ  PRZED  ZAGROŻENIEM  LUB  UCIĄŻLIWOŚCIĄ  DLA  LUDZI  ORAZ  PRZED ZANIECZYSZCZENIEM  TERENÓW  PRZEZNACZONYCH  DO  WSPÓLNEGO  UŻYTKU

 

§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

 

§ 15.1. Utrzymywanie zwierząt domowych w lokalach mieszkalnych budynków wielokondygnacyjnych wymaga zgody zarządcy nieruchomości i zachowania zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Zwierzęta domowe należy utrzymywać w sposób zachowujący wymagania sanitarne, gwarantujący właściwą opiekę i dozór. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca i przebywania przed samodzielnym opuszczeniem. W zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich w przypadku utrzymywania psa na terenie nieruchomości, na jego ogrodzeniu w miejscu   widocznym należy umieścić tabliczką ostrzegającą przed psem.

3. Zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w warunkach nieprzystosowanych dla zwierząt oraz postępowania z nimi w sposób niehumanitarny, jak bicie, znęcanie głodzenie, okaleczenie, porzucanie itp.

4. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach określonych przez przewoźnika.

5. Niedopuszczenie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

6. Właściciele (opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia spowodowanych zanieczyszczeń przez zwierzęta domowe w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki itp. oraz z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku.

 

7. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt:

1)            do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego;

2)            na tereny placów zabaw i gier dla dzieci;

3)            na tereny plaż i kąpielisk;

8. Przepisy ust. 6 nie dotyczą osób niewidomych korzystających z pomocy psów-  przewodników.

9.  Osoba wyprowadzająca psa w miejsce publiczne jest zobowiązana prowadzić go na smyczy, a w przypadku psów agresywnych oraz psów rasy uznawanej za agresywną - również w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

10. Niedozwolone jest swobodne wypuszczanie zwierząt domowych  poza obręb własnego gospodarstwa, posesji, mieszkania, działki.

11. Osoby utrzymujące psy są zobowiązane:

1)   uiścić opłatę za posiadanie psów do 30 czerwca każdego roku;

2)   poddawać obowiązkowym szczepieniom przeciwko wściekliźnie psy, które ukończyły 3 miesiące życia (raz do roku); okazywać na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,

3)  oznakować psa w sposób umożliwiający jego identyfikację,

12. Utrzymanie psa lub prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną wymaga  zezwolenia organu gminy.

 

 

Rozdział VI

WYMAGANIA  W  ZAKRESIE  UTRZYMYWANIA  ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z  PRODUKCJI ROLNICZEJ

 

§ 17.1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na prywatnych posesjach w obrębie osiedli o luźnej zabudowie i na terenach niezabudowanych pod warunkiem, że działalność ta:

1)        nie będzie sprawiała uciążliwości i będzie prowadzona z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego oraz pisemnej zgody współwłaścicieli danej posesji oraz właścicieli sąsiednich nieruchomości;

2)      nie będzie uciążliwa dla użytkowników danej posesji oraz właścicieli posesji sąsiednich;

  1. Zabrania się chowu zwierząt inwentarskich (trzody chlewnej, bydła, koni, owiec, kóz, królików, kur, gęsi itp.) w obrębie zwartej zabudowy miasta (leżącej w obrębie zabytkowych murów obronnych).
  2. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1)     wytwarzane, podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 2000r.o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 89, poz. 991 z późniejszymi zmianami) i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2)     zostaną zapewnione zwierzętom odpowiednie pomieszczenia gospodarskie,

  1. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach.

 

§ 18. Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

 

 

Rozdział VII

 

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZWIERZĄT BEZDOMNYCH

 

§ 19.1. Z wyłapywanymi zwierzętami bezdomnymi należy postępować w sposób określony przez Radę Miejską w Mieszkowicach.

2.      Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części powierza się Zakładowi Usług Komunalnych Sp, z o.o., ul. Polna 2, 74-505 Mieszkowice, tel. 091 4145 264.

 

 

Rozdział VIII

OBSZARY  PODLEGAJĄCE  OBOWIĄZKOWEJ  DERATYZACJI ORAZ  TERMINY  JEJ  PRZEPROWADZANIA

 

§ 20.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz gospodarstw rolnych co najmniej raz w roku w okresie między 15  kwietnia a 15 maja oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.

2. Powszechne akcje deratyzacyjne na terenie całej Gminy przeprowadza się w zależności od  potrzeb w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gryfinie.

3. Dokładny termin przeprowadzenia powszechnej deratyzacji Burmistrz Mieszkowic  podaje do publicznej  wiadomości poprzez obwieszczenia.

 

 

Rozdział IX

PRZEPISY  KOŃCOWE

 

§ 21. Do prowadzenia kontroli wypełniania obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie  Burmistrz Mieszkowic upoważnia pracowników Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach.

 

§ 22. Naruszenie przepisów niniejszej uchwały podlega karze wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

 

§ 24. Traci moc uchwała Nr XXXII(252)05 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 25 lipca 2005r. w sprawie  szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowie (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Nr 77, poz. 1630 z dnia 3 października 2005r).

 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Niedźwiecki 17-03-2011 13:03:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 17-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 17-03-2011 13:03:38