Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

 

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ W PASIE DROGOWYM OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB URZĄDZENIA

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

(Dz. U.  2015 r., poz. 783 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2015,, poz.199 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz.430 z późn. zm.),

 • Uchwała nr XII/112/2020 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową ,przebudową , remontem i ochrona dróg.

 

 

 

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 

 

 

 

WNIOSEK PONIŻEJ

 

 

 

 

 1. Załączniki:

 

- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic, lokalizacją oraz podaniem wymiarów zjazdu,

- kopia decyzji o warunkach zabudowy,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

- inne dokumenty - na żądanie,

- jeśli wnioskodawca reprezentuje Inwestora - oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa.

 

 

II. OPŁATY:

 • Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82,00 zł (w przypadku, gdy zjazd prowadzi do obiektu gospodarczo-usługowego),

 • Opłacie skarbowej podlegają dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika - 17,00 zł. Opłaty można dokonać na konto - Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział Mieszkowice Nr 34 9370 1033 0200 0475 2002 0002,

 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,

 • Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

 • Zwalnia się z opłaty skarbowej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

 • Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, organizacje pożytku publicznego.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:


Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

Sekretariat lub Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (symbol - GP)

II piętro, pokój 22
tel.: 91-466-69-00 wew. 926, e-mail: gp.drogownictwo@mieszkowice.pl

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Mieszkowic w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. W tym przypadku termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia jej odpowiedzi.

 

VI. UWAGI:

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.

Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.

W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu - jego parametry techniczne.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi, projektu budowlanego zjazdu.

Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi odrębne postępowanie.

 

 

 

WNIOSEK PONIŻEJ

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek na lokalizacje zjazdu lub jego przebudowę.doc (DOC, 31.00Kb) 2011-12-02 08:05:45 631 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Borgul 02-12-2011 08:05:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 02-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 28-10-2020 20:43:32