Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZANIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

(Dz. U.  2015 r., poz. 783 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2015,, poz.199 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

(Dz. U. z 2004 r., Nr 140, poz.1481 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz.430 z późn. zm.),

 • Uchwał Nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego

 

 

 

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 

 

WNIOSEK PONIŻEJ

 

 

 

 1. Załączniki:

 

- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic, lokalizacją oraz podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

 • kopię decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury

technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,

- jeśli wnioskodawca reprezentuje Inwestora - oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa.

- inne dokumenty - na żądanie,

 • zatwierdzony plan organizacji ruchu,

 

 

II. OPŁATY:

 • Opłata za zajęcie pasa drogowego - ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą Nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego.

 • Opłacie skarbowej podlegają dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika - 17,00 zł. Opłaty można dokonać na konto - Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział Mieszkowice Nr 34 9370 1033 0200 0475 2002 0002,

 • Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

 • Zwalnia się z opłaty skarbowej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

 • Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, organizacje pożytku publicznego.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:


Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice

Sekretariat lub Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (symbol - GP)

II piętro, pokój 22
tel.: 91-466-69-00 wew. 926, e-mail: gp.drogownictwo@mieszkowice.pl

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Mieszkowic w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. W tym przypadku termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia jej odpowiedzi.

 

VI. UWAGI:

 

Jeżeli wnioskodawca składa tylko wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania urządzeń bez konieczności prowadzenia robót w pasie drogowym, do wniosku należy dołączyć kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokument potwierdzający brak sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (przy zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót).

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej wydaje się na czas określony.

Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.

Przed faktycznym umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

 

 

WNIOSEK PONIŻEJ

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia.doc (DOC, 37.50Kb) 2011-12-02 12:31:04 635 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Borgul 02-12-2011 12:31:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Niedźwiecki 02-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Niedźwiecki 22-02-2019 14:55:45