Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę Mieszkowice pożyczek i kredytów

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 200783-2014 z dnia 2014-09-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mieszkowice
Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.290 000,00 (słownie dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014r. oraz spłatę wcześniej... Termin składania ofert: 2014-09-30

 

Mieszkowice, dnia 25.09.2014

GP.271.9.2014

Numer ogłoszenia: 203521 - 2014; data zamieszczenia: 25.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 200783 - 2014 data 22.09.2014 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mieszkowice, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie,
tel. 91 4145276, fax. 91 4145031.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu lub ofert: 30.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski
  w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice I piętro Sekretariat, pok.
  Nr 4.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu lub ofert: 10.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski
  w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice I piętro Sekretariat, pok.
  Nr 4.

 

 

 

Mieszkowice, dnia 22.09.2014

GP.271.9.2014

 

Mieszkowice: Udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę Mieszkowice pożyczek i kredytów Numer ogłoszenia: 200783 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4145276, faks 91 4145031.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mieszkowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2014r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę Mieszkowice pożyczek i kredytów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.290 000,00 (słownie dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
w 2014r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę Mieszkowice pożyczek i kredytów.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca przedłoży zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.). Jeżeli o wykonanie usługi ubiegać się będzie bank państwowy wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym opublikowano rozporządzenie o utworzeniu banku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent złoży stosowne oświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent złoży stosowne oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent złoży stosowne oświadczenie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent złoży stosowne oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz),

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, bez konieczności dodatkowych kosztów ponoszonych przez zamawiającego.

2. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty, przed ustalonym terminem, raty kredytu bez dodatkowych kosztów ponoszonych przez zamawiającego.

3. Dopuszcza się zmiany do umowy w przypadku niekorzystnej sytuacji finansowej Zamawiającego. Zmiany te mogą obejmować m.in.: wydłużenie terminu spłaty kredytu, zmianę wysokości rat kredytowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice II piętro Referat GPiOŚ, pok. Nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice I piętro Sekretariat, pok. Nr4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu_kredyt.docx (DOCX, 18.KB) 2014-09-22 11:58:58 18.KB 571 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_udzielenie_kredytu_2014-2020.docx (DOCX, 66.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 11:58:58 66.KB 159 razy
2 zal_2_osw._wykluczenie.doc (DOC, 33.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 11:59:18 33.KB 131 razy
3 zal_3_osw._o_spelnianiu_warunkow.doc (DOC, 35KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 11:59:31 35KB 126 razy
4 zal_4_grupa_kapitalowa.doc (DOC, 44.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 11:59:42 44.KB 130 razy
5 zalacznik_nr_1_oferta_cenowa.rtf (RTF, 64.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 11:59:57 64.KB 137 razy
6 document NDS II kwartał 2014.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 12:00:22 78.KB 139 razy
7 document Rb-Z II kwartał 2014.pdf (PDF, 84.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 12:00:32 84.KB 135 razy
8 documentNDS.2013.pdf (PDF, 71.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 12:00:44 71.KB 149 razy
9 documentRb-27S.2013.pdf (PDF, 182KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 12:01:09 182KB 129 razy
10 documentRb-28S II kwartał.2014.pdf (PDF, 310KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 12:01:33 310KB 127 razy
11 documentRb-28S.2013.pdf (PDF, 316KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 12:01:48 316KB 127 razy
12 documentRb-N II kwartał 2014.pdf (PDF, 72.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 12:02:29 72.KB 135 razy
13 documentRb-N.2013.pdf (PDF, 72.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 12:02:44 72.KB 132 razy
14 documentRb-Z.2013.pdf (PDF, 87.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 12:03:07 87.KB 136 razy
15 Rb-27S.IIkwartał.2014.pdf (PDF, 178KB)
Po terminie otwarcia ofert
2014-09-22 12:04:40 178KB 145 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania i odpowidzi_kredyt_1.docx (DOCX, 19.KB) 2014-09-25 11:27:37 19.KB 620 razy
2 modyfikacja nr 1.docx (DOCX, 20.KB) 2014-09-25 11:28:02 20.KB 623 razy
3 sprawozdanie .IV.2013.rar (RAR, 926KB) 2014-09-25 11:28:42 926KB 583 razy
4 pytania i odpowidzi_kredyt_2.docx (DOCX, 18.KB) 2014-09-30 14:08:23 18.KB 541 razy
5 Opinia RIO_projekt uchwały budżetowej na 2014r..pdf (PDF, 208KB) 2014-09-30 14:08:54 208KB 584 razy
6 Rb-Z.2011.xls (XLS, 47KB) 2014-09-30 14:09:08 47KB 552 razy
7 Rb-Z.2012.xls (XLS, 45KB) 2014-09-30 14:09:24 45KB 541 razy
8 zaświadczenie US.pdf (PDF, 156KB) 2014-09-30 14:09:43 156KB 585 razy
9 zaświadczenie ZUS.pdf (PDF, 59.KB) 2014-09-30 14:10:00 59.KB 598 razy
10 modyfikacja nr 2.docx (DOCX, 17.KB) 2014-10-02 07:15:32 17.KB 547 razy
11 pytania i odpowidzi_kredyt_3.docx (DOCX, 33.KB) 2014-10-07 13:42:22 33.KB 558 razy
12 modyfikacja nr 3.docx (DOCX, 17.KB) 2014-10-07 13:42:35 17.KB 520 razy
13 Regon gm. Mieszkowice.pdf (PDF, 57.KB) 2014-10-07 13:42:59 57.KB 598 razy
14 wybór Burmistrza.pdf (PDF, 26.KB) 2014-10-07 13:43:15 26.KB 547 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_kredyt.docx (DOCX, 13.KB) 2014-09-25 11:29:14 13.KB 560 razy
Wynik postępowania
1 informacja o wyborze_kredyt.docx (DOCX, 17.KB) 2014-10-14 13:52:47 17.KB 539 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_kredyt_2014.docx (DOCX, 14.KB) 2014-11-03 09:58:26 14.KB 510 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 22-09-2014 11:58:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 22-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 03-11-2014 09:58:26