Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Mieszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mieszkowice w 2016r

Mieszkowice, dnia 02.12.2015r.

GP.271.8.2015

Mieszkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice w 2016r. Numer ogłoszenia: 177583 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015r

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mieszkowice , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4666 900, faks 91 4145 031.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mieszkowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mieszkowice
w 2016r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych, gromadzonych w pojemnikach lub workach na terenie Gminy Mieszkowice oraz ich wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady gromadzone w sposób selektywny..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.30.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
5 000,00 zł (słownie: Pięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że

 1. posiada zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia
  27 kwietnia 2001r. o odpadach, w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia
  2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) w zakresie:
 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
 • 15 01 04 Opakowania z metali,
 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,
 • 15 01 07 Opakowania ze szkła,
 • 19 12 12 Pozostałości z sortowania,
 • 20 01 01 Makulatura,
 • 20 01 02 Szkło,
 • 20 01 39 Tworzywa sztuczne,
 • 20 01 40 Metale,
 • 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,
 • 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż  wymienione w 20 01 27
 • 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 oraz 20 01 35
 • 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.
 1. posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.),
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum:

a) jedną główną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania (lub przekazania do zagospodarowania) odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum 1 000 Mg.

b) jedną główną usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania (lub przekazania do zagospodarowania) odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych gromadzonych w sposób selektywny o łącznej masie minimum 100 Mg.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże:

a) że dysponuje lub będzie dysponował wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w ilości co najmniej:

- dwóch pojazdów specjalistycznych przystosowanych do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych wyposażonych w system zbierający odcieki oraz

- dwóch pojazdów, przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz

 - jednego pojazdu przystosowanego do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. b) jednej bazy magazynowo - transportowej spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013r. poz. 122) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009r. poz. 104, Nr 868)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oferent złoży oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 ustawy pzp.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

 a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 150 000 zł oraz

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż
800 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

2) odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)

3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

4) oświadczenie o liczbie organizowanych akcji zbiórek odpadów wielkogabarytowych (zał. nr 11) umożliwiające przyznanie punktów w kryterium liczba organizowanych akcji zbiórek odpadów wielkogabarytowych zgodnie z Rozdziałem XII pkt 1 ppkt 2 siwz. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - liczba organizowanych akcji zbiórek odpadów wielkogabarytowych - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku:

a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa,

b) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości,

c) zmiany wysokości stawek opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska,

d) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana wysokości poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła lub sposobu jej obliczania określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. wskazanym w § 7 ust. 1 Umowy.

e) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w szczególności zmiana wysokości poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska wskazanym w § 7 ust. 3 i 4 Umowy. Zmiany przepisów prawa wychodzące poza zakres opisany w zdaniu pierwszym, w szczególności zmiany tytułów aktów normatywnych opisanych w § 4 umowy nie stanowią podstawy do zmiany postanowień Umowy,

3. Odbiór i transport odpadów w sytuacjach, w których dojazd do punktów wywozowych będzie utrudniony, w tym z uwagi na prowadzone remonty dróg, dojazdów, warunki atmosferyczne, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania zwiększenia kwoty należnemu jemu wynagrodzenia bądź żądania zaspokojenia innych roszczeń z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Urnowy, chyba że Strony postanowią inaczej.

4. Zmiana postanowień Umowy z przyczyn opisanych w ust. 3 może wpłynąć na zmianę wysokości wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić wyłącznie o kwotę nie większą niż wartość wzrostu wysokości kosztów świadczenia usługi udokumentowanych przez Wykonawcę.

5. Nie stanowi podstawy do zmiany Umowy oraz należnego Wykonawcy wynagrodzenia zmiana stawek opłat za przyjęcie odpadów w instalacji przetwarzającej dostarczanej do niej odpady komunalne.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mieszkowice.pl/zamowienia/tryby

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski
w Mieszkowicach , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice II Piętro, Referat GPiOŚ pok, nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Mieszkowicach , ul. F. Chopina 1, 74-505 Mieszkowice I Piętro, Sekretariat pok, nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu_odpady 2016.docx (DOCX, 23.KB) 2015-12-02 14:13:45 23.KB 537 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_zagospodarowanie_odpad_2015.doc (DOC, 197KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-02 14:13:45 197KB 108 razy
2 zał 1 oferta cenowa.doc (DOC, 43KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-02 14:14:05 43KB 85 razy
3 zał 2 oświadczenie o braku podst. do wykluczenia.doc (DOC, 27.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-02 14:14:19 27.KB 78 razy
4 zał 3 grupa kapitałowa.doc (DOC, 44KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-02 14:14:29 44KB 84 razy
5 zał 4 warunki udziału w postępowaniu.doc (DOC, 29.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-02 14:14:38 29.KB 88 razy
6 zał 5 wykaz głównych usług.doc (DOC, 36KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-02 14:14:53 36KB 85 razy
7 zał 6 wykaz narzędzi i wyposażenia.docx (DOCX, 18.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-02 14:15:08 18.KB 90 razy
8 zał 7 wzór umowy.doc (DOC, 190KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-02 14:15:22 190KB 110 razy
9 Zał 8 - wzór zobowiązania.doc (DOC, 34KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-02 14:15:37 34KB 107 razy
10 zał 9 wzór sprawozdanie miesięczne.doc (DOC, 85.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-02 14:15:51 85.KB 102 razy
11 zał 10 opis przedmiotu zamówienia_odpady 2015.doc (DOC, 214KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-02 14:16:03 214KB 113 razy
12 Zał 11 oświadczenie o akcjach.docx (DOCX, 16.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2015-12-02 14:16:20 16.KB 86 razy
Wynik postępowania
1 imformacja o wyborze najkorzystniejzej oferty_odpdy.pdf (PDF, 52.KB) 2015-12-30 14:34:54 52.KB 546 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_odpady.pdf (PDF, 63.KB) 2016-01-05 11:58:14 63.KB 561 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Sobczyński 02-12-2015 14:13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Sobczyński 02-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Sobczyński 05-01-2016 11:58:14